Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 9 czerwca. Imieniny: Anny-Marii, Felicjana, Sławoja
20/01/2015 - 14:00

Raport: Więcej firm, ludności i turystów. Mniej uczniów i studentów

W Małopolsce od początku bieżącego stulecia notuje się corocznie systematyczny wzrost ludności, choć w ostatnich dwóch latach tempo wzrostu wyraźnie osłabło. W 2013 roku średnioroczne tempo wzrostu ludności wynosiło +0,19 proc. – przybyło 6,5 tys. osób – czytamy w najnowszym Raporcie Województwa Małopolskiego za 2014 rok.
Nastąpił spadek liczby ludności w miastach, zwiększyło się natomiast tempo przyrostu ludności wiejskiej. Dotyczy to głównie obszarów podmiejskich Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza oraz innych miast średniej wielkości .

Od trzech lat notuje się spadek przyrostu naturalnego ludności, który jednak w porównaniu do średniej krajowej odznacza się nadal relatywnie wysokim poziomem (1,2 na 1000 mieszkańców). Raport wskazuje stałą, niezmienną tendencję od kilku lat – niskiego lub nawet ujemnego przyrostu na obszarach północnych i zachodnich województwa oraz wysokiego przyrostu w części południowej, na przykład na Sądecczyźnie.

Wynikiem sytuacji demograficznej był dalszy spadek ogólnej liczby uczniów we wszystkich typach szkół. W 2013 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba uczniów zmniejszyła się o 17 tys. osób, tj. o 3,62 proc. Łącznie we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 liczba nauczycieli wynosiła 62 tys. etatów i była wyższa o 490 etatów w porównaniu do roku wcześniejszego.

W roku akademickim 2013/2014 w województwie małopolskim studiowało 189,6 tys. studentów, tj. o 13,4 tys. osób (6,5 proc.) mniej niż w roku poprzednim. Tendencja spadkowa, zauważalna od 2010 roku, spowodowana jest obserwowanymi w całym kraju zmianami demograficznymi. Zjawisko to odczuwalne jest w województwie małopolskim w stosunkowo niewielkim stopniu – pomimo tendencji spadkowej wskaźnika studiujących na 10 tys. mieszkańców, jest on w Małopolsce od 2009 roku najwyższy w kraju (w 2013 roku wyniósł 564). W roku 2013 małopolskie uczelnie opuściło blisko 54 tys. absolwentów. Największą liczbą absolwentów mogą się pochwalić wyższe szkoły techniczne (23,4 proc.) oraz Uniwersytet Jagielloński (19,3 proc.).

W Małopolsce w 2013 r. świadczeniami pomocy społecznej objęto ponad 81,6 tys. rodzin, a tym samym ponad 235 tys. osób w tych rodzinach, czyli 7 proc. ludności regionu. Wskaźnik ten był niższy o 1,6 proc. od średniej dla kraju, co podobnie jak rok wcześniej dało województwu małopolskiemu czwarte miejsce w porównaniu do innych regionów. Na przestrzeni ostatnich lat odsetek beneficjentów pomocy społecznej, liczony jako udział w ludności Małopolski ogółem, stale się obniża.

W województwie małopolskim na koniec 2013 roku zarejestrowanych było 351,1 tysięcy podmiotów gospodarczych, tj. o 2,24 proc. więcej niż w roku poprzednim. Małopolska znajduje się na czwartym miejscu wśród wszystkich województw pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Sektor prywatny liczył 343,1 tys. (97,7 proc. ogólnej liczby), a sektor publiczny 8,0 tys. (2,3 proc. ogólnej liczby) podmiotów. W rejestrze znalazło się 261,6 tys. przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, co stanowi 74,5 proc. wszystkich jednostek (wzrost o 1,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego). Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych 89,9 tys. (26,5 proc. ogółu); budownictwo 47,2 tys. (13,5 proc.); przetwórstwo przemysłowe 34,5 tys. (10,4 proc.); działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 32,0 tys. (9,1 proc.).

Bezrobocie rosło, jednak zdecydowanie wolniej niż w roku poprzednim. Średnia stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa wyniosła w 2013 roku 11,6 proc., co stanowi poziom zbliżony do roku poprzedniego.

Województwo Małopolskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym regionów w Polsce. W 2013 roku Małopolskę odwiedziło 12,6 mln osób (w tym 9,9 mln stanowili odwiedzający krajowi, a 2,7 mln to odwiedzający z zagranicy). Oznacza to, iż liczba odwiedzających region wzrosła w stosunku do roku 2012 o 4,2 proc., a więc utrzymuje się trend wzrostowy zapoczątkowany po roku 2009.

W roku 2013 w województwie małopolskim rozpoczęto realizację 674 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o łącznej wartości prawie 1,5 mld zł. Ze środków Unii Europejskiej wypłacono beneficjentom realizującym projekty na terenie województwa małopolskiego łącznie od 2007 roku ponad 12 mld zł, z tego ponad 4 mld zł dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

(opr.jg) źródło i fot.: UMWM
 
Dziękujemy za przesłanie błędu