Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 25 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

SKWP - Regulamin Działalności

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA KASA WZAJEMNEJ POMOCY
z siedzibą w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2 ust. 2 z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.Nr20, poz.104 z późni. zm./ oraz § 5 i § 20 Statutu Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy określa się regulamin dotyczący działalności.

1. Członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy może zostać osoba fizyczna lub prawna wyrażająca chęć działania na rzecz kasy. 

2. Kasa Wzajemnej Pomocy ma za zadanie udzielanie pożyczek swoim członkom.

3. Warunkiem uzyskania członkostwa, a następnie pożyczki jest:
3/1 Wpłacenie wpisowego w wysokości minimum 50,00 zł., które nie podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze Stowarzyszenia
3/2 Opłacenie składki członkowskiej Kasy w wysokości minimum 3,00 zł. miesięcznie
3/3 Poręczenie spłaty pożyczki przez dwóch członków Kasy; członek Kasy może poręczyć maksymalnie dwie pożyczki. Wnioski o pożyczkę nie mogą być poręczane przez najbliższych członków rodziny zamieszkałych lub zameldowanych pod jednym numerem domu lub mieszkania. Zarząd Koła Gminnego na swoją odpowiedzialność może podjąć inną decyzję.

4. Wnioskodawca  może ubiegać się o pożyczkę bez poręczycieli do wysokości zgromadzonych przez siebie składek członkowskich.

5. Minimalna kwota pożyczki wynosi 500,00 zł.
przy składce   3,00 zł. miesięcznie – pożyczka wynosi    500,00 zł.
przy składce   5,00 zł. miesięcznie – pożyczka wynosi    700,00 zł.
przy składce 10,00 zł. miesięcznie – pożyczka wynosi  1.200,00 zł.
przy składce 15,00 zł. miesięcznie – pożyczka wynosi  1.500,00 zł.
     - przy składce 20,00 zł miesięcznie – pożyczka wynosi 2.000,00 zł. 
     - przy składce 30,00 zł miesięcznie – pożyczka wynosi 3.000,00 zł      zabezpieczona wekslem wg. uznania Zarządu Koła Gminnego
5/1 Każda z wymienionych w pkt.5 wysokości pożyczek może być podniesiona o  wysokość wkładów członkowskich z zachowaniem dolnej granicy wkładów 500 zł i posiadania   wolnych środków finansowych w Kołach Gminnych.                                                         

6. Pożyczka jest nie oprocentowana.

7. Pożyczka może być udzielona członkowi Kasy po upływie 6 miesięcy od daty przystąpienia do Kasy, za wyjątkiem wypadków losowych lub posiadanych wolnych środków płatniczych.
7/1 Nowi członkowie Kasy, którzy dokonują wpłaty składek miesięcznych za okres 6-ciu miesięcy lub jednego roku, mogą ubiegać się o pożyczkę bez konieczności  sześciomiesięcznego oczekiwania, pod warunkiem dysponowania przez Kasy wolnymi środkami finansowymi.
7/2 Brak terminowego uiszczenia składek członkowskich pozbawia członka Kasy prawa   do  ubiegania się o pożyczkę.
7/3 Nieterminowa spłata zaciąganej pożyczki będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie następnej pożyczki.
7/4 Członek Stowarzyszenia KWP jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich terminowo i zgodnie z punktem 21/2 niniejszego regulaminu. Brak wpłaty składek członkowskich przez okres 2 lat powoduje umieszczenie na liście członków wspierających bez prawa do pożyczki  lub Zarząd Koła Gminnego może podjąć decyzję określoną w trybie § 7 Statutu Stowarzyszenia.
7/5 Członek wspierający może ponownie zostać członkiem zwyczajnym
i ubiegać się o pożyczkę po zapłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący.

8. Wnioski o pożyczkę należy składać do Zarządu Koła Gminnego.
    Protokół z posiedzenia Zarządu przyznającego pożyczki dla swojej ważności wymaga podpisów minimum trzech członków Zarządu.

9. Każdy wniosek winien zawierać:
- nazwisko i imię wnioskodawcy, dokładny adres oraz serię i numer dowodu osobistego, numer PESEL, NIP i podpis wnioskodawcy;
- nazwisko i imię, dokładny adres oraz seria, numer dowodu osobistego, numer PESEL poręczycieli;
- podpisy poręczycieli złożone w obecności członka zarządu lub poświadczone przez notariusza;
- termin spłaty – raty miesięczne z zachowaniem jednego miesiąca karencji.

10. Wnioski rozpatruje Zarząd Koła Gminnego na swoich posiedzeniach wg harmonogramu, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje Prezes Koła Gminnego KWP.

11. Pożyczka jest płatna do rąk wnioskodawcy.

12. Spłata pożyczki winna być dokonana do rąk skarbnika najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego lub w innym terminie określonym uchwałą Zarządu Koła Gminnego.

13. Spłata zaciągniętej pożyczki może zostać rozłożona na następujące okresy:
- Przy pożyczce 500,00 zł. spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 5 rat miesięcznych
W wyjątkowych przypadkach Zarząd Koła Gminnego może rozłożyć spłatę na 10 rat miesięcznych.
- Przy pożyczce 700,00 zł. spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 7 rat miesięcznych. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Koła Gminnego może rozłożyć spłatę na 10 rat miesięcznych.
- Przy pożyczce 1000,00 zł. spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 10 rat miesięcznych;
- Przy pożyczce 1500,00 zł. spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 12 rat miesięcznych włącznie z okresem karencji;
- Przy pożyczce 2.000,00 zł i większych spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 12 rat miesięcznych włącznie z okresem karencji;

14. Pierwsza rata podlega spłacie do końca miesiąca ustalonego w umowie pożyczki z dopuszczalnym zachowaniem 1 miesiąca karencji, jednak spłata zaciągniętej pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy. Dotyczy to również pkt.5/1 regulaminu. W szczególnych przypadkach Zarząd Kola gminnego może wydłużyć okres spłaty zaciągniętej pożyczki do 15 miesięcy pod warunkiem posiadania nadwyżek finansowych i braku chętnych oczekujących na pożyczki.

15. Członkowie Zarządu Kół Gminnych korzystają ze wszystkich uprawnień na równi z pozostałymi członkami.

16. Członkowie Zarządu Kół Gminnych mogą korzystać z pożyczki:
- nie częściej niż inni członkowie Kasy zapisani w określonej kolejności
- wniosek o pożyczkę nie może być przyjęty jeżeli nie zostanie spłacona ostatnia rata pożyczki i dotyczy to wszystkich członków Kasy.

17. Pożyczkę należy przyznawać według kolejności składanych wniosków za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami niniejszego regulaminu. Także w sytuacjach szczególnych na prośbę członka złożoną pisemnie można odstąpić od powyższych zasad, przy czym wymagana jest wówczas zgoda wszystkich członków Zarządu.

18. W przypadku nieterminowego zwrotu zaciągniętych pożyczek Zarząd Koła Gminnego może domagać się od pożyczkobiorcy oprocentowania wg odsetek ustawowych. 

19. W przypadku niespłacenia pożyczki przez osobę, która ją zaciągnęła odpowiadają solidarnie poręczyciele, od których będzie ona egzekwowana w równych częściach wraz z należnymi odsetkami.
W wypadku dokonania spłaty pożyczki w całości przez jednego z poręczycieli, zobowiązanie uważa się za spełnione, a spłacającemu przysługuje postępowanie  roszczeniowe zarówno od dłużnika głównego jak też od drugiego poręczyciela. Wszelkich roszczeń należy dochodzić na drodze postępowania sądowego wydziały cywilne/.

20. W razie śmierci pożyczkobiorcy na wniosek rodziny zmarłego, Walne Zebranie członków Kasy może w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych, przy poparciu minimum 51% głosujących, w całości lub częściowo umorzyć pożyczkę, lub  przesunąć termin jej spłaty na miesiące późniejsze.
Jeżeli zaciągnięta pożyczka nie zostanie umorzona i zobowiązanie spłaty nie zostanie przejęte przez rodzinę zmarłego członka Kasy to zobowiązanie spłaty ponoszą poręczyciele.
20/1 Zarządy Kół Gminnych są zobowiązane do utworzenia funduszy rezerwy finansowej. Środki na ten fundusz pochodzić mogą z wpłaty składki wpisowego w wysokości 50 złotych od członków rezygnujących przynależności do Stowarzyszenia tylko w okresie działalności koła.
20/2 Walne Zebrania Kół Gminnych w oparciu o posiadane środki funduszu rezerwy finansowej podejmują decyzje dotyczące zgłoszonych w formie pisemnej wniosków o umorzenia pożyczek lub udzielenia zapomóg swoim członkom. Warunkiem w uzyskaniu pomocy jest czynne uczestnictwo członka w pracach koła. / np. terminowe wpłaty składek członkowskich i spłaty zaciągniętych pożyczek, udział w zebraniach organizowanych przez koło itp. /

21. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Kole wpisowe nie podlega zwrotowi. Zwrot zgromadzonych wkładów członkowskich /składek/ następuje nie wcześniej aż członkowie którym poręczył lub poręczyła pożyczki spłacą je w całości. Wyjątek stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki zgromadzonymi wkładami członkowskimi przez pożyczkobiorcę. Wkłady członkowskie są zwracane bez oprocentowania. Termin zwrotu wkładów członkowskich ustala Zarząd Koła, jednak nie dłuższy niż trzy miesiące od złożonej rezygnacji z członkostwa wyłącznie na piśmie.
21/1 W razie gdy członek Kasy zgłaszający chęć wystąpienia z niej posiada nie spłaconą pożyczkę, zwrot wkładów można dokonać dopiero po całkowitym spłaceniu pożyczki. Jeżeli występujący nie dokonuje spłaty rat zaciągniętej pożyczki, swoje roszczenia Kasa może zaspokoić poprzez dokonanie potrącenia niespłaconej wysokości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi ze zgromadzonych przez członka Kasy wkładów oraz dokonać w terminie wskazanym w pkt 21 zwrotu pozostałej części wkładów występującemu członkowi.
21/2 Członek Stowarzyszenia KWP ma obowiązek uiszczenia składki członkowskiej   za każdy rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca danego roku za I -wsze półrocze oraz do dnia 30 września za II-gie półrocze.
W szczególnych przypadkach Zarząd Koła Gminnego może odstąpić od tej formy, jednak z zachowaniem płatności całej składki członkowskiej do dnia 31 marca roku następnego.

22. Skarbnikowi Kasy nie wolno przetrzymywać inkasowanych od członków Kasy kwot przekraczających równowartość jednej pożyczki dłużej niż 14 dni od daty zebrania tych środków - po tym terminie zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe Stowarzyszenia.
22/1 Skarbnik, który narusza wymóg prawidłowego zabezpieczenia środków finansowych zgodnie z pkt 22, zostaje pociągnięty do odpowiedzialności z wykluczeniem z kasy włącznie  przez jej Zarząd.

23. Zarząd Koła Gminnego może podjąć decyzję w zakresie spłaty pożyczki lub jej części przez członków Koła ze zgromadzonych wkładów członkowskich. Zapis ten ma zastosowanie w szczególnych i udokumentowanych pisemnie przypadkach losowych członków. Zarząd Koła nie może podejmować decyzji o zwrocie w całości lub części zgromadzonych wkładów członkowskich osobom nie rezygnującym ze Stowarzyszenia.
23/1 Walne Zebranie Koła Gminnego KWP może uchwalić dodatkową składkę miesięczną  od wszystkich członków Koła Gminnego lub procentowo od udzielanych pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Kasy /materiały biurowe, dojazdy skarbnika, diety, korespondencję, inne/. Rozliczenie tych składek winno być udokumentowane.
23/2 Zarząd Koła zobowiązany jest do zebrania dodatkowej składki od wszystkich członków zwyczajnych w wysokości ustalonej każdego roku w formie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. Składka nie może wynosić mniej niż 1 złoty rocznie od każdego członka na zabezpieczenie pracy i materiałów księgowości Stowarzyszenia. Termin wpłaty składki ustala się na dwie raty do kasy Stowarzyszenia; I rata do 30 czerwca i II rata do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

24. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Zarządu Kasy sprawuje nadzór Komisja Rewizyjna Koła Gminnego, a w przypadku jej braku Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole prawidłowości funkcjonowania Kasy zarówno pod względem finansowym, jak też co do sposobów zarządzania majątkiem Kasy. Szczegółowy tryb jej działania, zadania i kompetencje określa Walne Zgromadzenie.

25. Wszelkie wystąpienia Koła Gminnego KWP na zewnątrz winny być bezwzględnie dokonywane za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia
w Nowym Sączu. Środki finansowe  dla określonego Koła Gminnego mogą być przekazywane jedynie poprzez konto lub Kasę Zarządu Stowarzyszenia KWP w Nowym Sączu.

26. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków KWP podjęte zwykłą większością głosów przy obecności minimum 51% uprawnionych  do głosowania i zgodnie z § 14 Statutu.
26/1 W przypadku braku wymaganej ilości delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zmiany mogą zostać uchwalone w drugim terminie zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków KWP.

27. Zarząd Koła Gminnego KWP jest zobowiązany do przeprowadzenia Walnego Zebranie Koła KWP w terminie do końca I kwartału za rok ubiegły i wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Wybór delegatów winien być dokonany w ilości proporcjonalnej do stanu członkowskiego drogą uchwały w każdym kole.

28. Siedzibą działania Koła Gminnego KWP jest miejsce zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zebrania Koła.    
      Regulamin zatwierdzono na XX Walnym Zgromadzeniu Członków KWP w Starym Sączu, dnia25 kwietnia 2015 r.