Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 28 listopada. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Fundacja Sądecka - Realizowane Projekty

Projekty Fundacji Sądeckiej:

Wydanie publikacji "Elementarz historyczny Sądeczanina. Kalendarium dziejów Sądecczyzny"

Głównym celem zadania było utrwalenie tożsamości regionalnej oraz zwiększenie wiedzy i świadomości historycznej i kulturowej Sądeczan w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez wydanie publikacji pt. „Elementarz historyczny Sądeczanina. Kalendarium dziejów Sądecczyzny” autorstwa młodych sadeckich historyków: Jakuba Bulzaka, Łukasza
Połomskiego, Sylwestera Rękasa i Sławomira Wróblewskiego. Książka prezentuje chronologicznie uporządkowaną kronikę dziejów Sądecczyzny, najważniejsze wydarzenia, daty, rocznice. Jest napisana przystępnym językiem zachęcając do lektury szerokie grono Sądeczan i nie tylko, w szczególności młodsze pokolenia. Publikacja została przygotowana nakładem 240 egz., została
wypromowana za pośrednictwem lokalnych mediów oraz rozdystrybuowana wśród szkół, bibliotek i instytucji kultury Sądecczyzny.

Wartość całego projektu wyniosła 28 000 zł. Kronika stanowi opracowanie autorstwa Jakuba Bulzaka, dr Łukasza Połomskiego, Sylwestra Rękasa oraz dr Sławomira Wróblewskiego. To pozycja skierowana dla wszystkich mieszkańców regionu (również dla sądeckiej młodzieży), którzy chcą w sposób przyjemny zapoznać się z historią Sądecczyzny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury​

SĄDECKI DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

Sądecki Dom spotkań z Historią

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury:
DOFINANSOWANIE - 120 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 735 540,01 zł

Przedmiotem zadania jest modernizacja i remont budynku w Żmiącej. W ramach tworzenia Sądeckiego Domu Spotkań z Historią przeprowadzono prace przebudowy i remontu budynku. Miejsce to będzie stanowiło swoisty punkt spotkań z kulturą i historią dla wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości. Jedną z podstawowych zalet projektu jest jego funkcja upowszechniająca kulturę ludową, regionalną i krajową.


 

PRZYSTANEK KULTURA

Mikroprojekt „Przystanek Kultura” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Partner wiodący: Fundacja Sądecka
Biuro: ul. Barbackiego 57 33-300 Nowy Sącz
www.sadeczanin.info
tel. 18 475 16 20
e-mail: [email protected]

Partnerzy: Miasto Nowy Sącz, Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Bobowa, obec Lenartov (Słowacja)

Dziedzictwo kulturowe na obszarze realizowanego projektu posiada bardzo wysokie walory kulturowo-przyrodnicze i stanowi potencjał do zrównoważanego wykorzystania w gospodarce, usługach publicznych i społeczeństwie. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców poprzez zapewnienie im innowacyjnych i interaktywnych miejsc wypoczynku popularyzujących wydarzenia kulturalne i sportowe w regionie oraz aktywny wypoczynek. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowych, inteligentnych form promocji środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego i skutecznego sposobu ich wykorzystania, zwłaszcza w sektorze usług czasu wolnego. W ramach projektu po raz pierwszy w regionie transgranicznym powstaną jednakowe, interaktywne (dzięki zamontowanym monitorom) przystanki turystyczne, charakterystyczne tylko dla pogranicza polsko – słowackiego, które poprawią jego wizerunek wśród turystów i mieszkańców.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu pogranicza polsko - słowackiego poprzez stworzenie innowacyjnej sieci infrastruktury turystycznej, która pobudzi do dalszego rozwoju zrównoważonej turystyki. 

Dzięki realizacji projektu pogranicze polsko – słowackie stanie się wiodącym regionem oferującym mieszkańcom i turystom innowacyjne rozwiązania techniczne, a zarazem wpływające na zrównoważony rozwój turystyki. W konsekwencji działania związane z powstaniem interaktywnych miejsc wypoczynku przyczynią się do podwyższenia jakości i komfortu życia mieszkańców regionu, dzięki uzyskaniu dostępu do atrakcyjnej infrastruktury służącej poprawie zdrowia i kondycji, a co za tym idzie – zwiększy się wykorzystanie lokalnych tras rowerowych, pieszych i biegowych oraz upowszechnią się lokalne działania kulturalne.

Genezą realizacji projektu jest wyjście naprzeciw turystom (zwłaszcza aktywnym) i zapewnienie im produktów i usług spełniających ich oczekiwania i sprawiających, że będą chcieli korzystać z infrastruktury regionu pogranicza i uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

Okres realizacji: 01.2020 – 12.2020

Wartość mikroprojektu: 112 053,00 €

 

Lokalne media da rzecz kooperacji i integracji Grupy Wyszehradzkiej

O projekcie
Głównym celem projektu jest rozwój współpracy w obszarze lokalnych mediów i samorządów
pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej. Podczas projektu lokalne media z Polski, Słowacji i Węgier
będą wymieniać się materiałami dziennikarskimi i tekstami, które zostaną opublikowane w różnych
krajach V4. Artykuły, przetłumaczone na lokalne języki, będą ukazywały się cyklicznie i będą dotyczyć
najważniejszych dla społeczności lokalnych zagadnień, np. współpraca z samorządami, stan edukacji,
wydarzenia kulturalne itp. Publikacja materiałów z innych krajów Grupy Wyszehradzkiej przez lokalne
media przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o sąsiednich krajach wśród odbiorców tych mediów.
Problemy zgłaszane przez lokalne media w Polsce, na Węgrzech i Słowacji są bardzo podobne.
Dlatego projekt zaowocuje wymianą doświadczeń różnych środowisk w radzeniu sobie z podobnymi
problemami. W dzisiejszych czasach bardzo ważny jest dostęp do zweryfikowanych informacji,
ważnych dla lokalnych społeczności. Dostęp do rozwiązań stosowanych w sąsiednich krajach zwiększy
zainteresowanie tym, co dzieje się w regionie, jak również w miejscowościach o podobnej wielkości
lub reprezentujących ten sam przekrój populacji.

Projekt jest dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki  https://www.visegradfund.org/

Partnerzy:
Fundacja Sądecka (PL) www.sadeczanin.info
Týždenník Dukla (SK) www.e-dukla.sk
Balatóni Kronika (HU) https://tvkeszthely.hu/balatoni-kronika

STOSUNKI POLSKO-WĘGIERSKIE

Partner: Instytut Współpracy polsko-węgierskiej im. Wacława Felczaka

Zobacz interaktywną wystawę: Stosunki polsko-węgierskie

„SĄDECZANIE DLA NIEPODLEGŁEJ”

Pomiędzy Fundacją Sądecką a SKT Sądeczanin, Stowarzyszeniem Miłośników Historii oraz Polskim Towarzystwem Tatrzańskim Oddział Beskid została zawarta koalicja w celu popularyzacji miejsc, postaci i wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i wojną polsko-bolszewicką (w tym #wiktoria 1920), z uwzględnieniem historii i dziedzictwa Sądecczyzny, wśród mieszkańców regionu poprzez publikację artykułów historycznych na  regionalnym portalu, opracowanie i dystrybucję mapki spaceru historycznego szlakiem miejsc oddających hołd walkom o niepodległość oraz przeprowadzeniu konkursu historycznego o tematyce niepodległościowej. Działania projektu odbędą się w okresie 3.08.2020 – 20.10.2020 na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Działania projektu zostały opracowane w sposób angażujący lokalną społeczność (z uwzględnieniem różnych grup wiekowych). Dobór elektronicznych narzędzi realizacji projektu pozwoli na bezpieczne dotarcie do odbiorców oraz osiągnięcie trwałych rezultatów.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Zakres działalności Fundacji Sądeckiej obejmuje wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju kulturalno – oświatowego oraz społecznego. Fundacja podejmuje także wszechstronne działania na rzecz rozwoju gospodarczego. Realizuje wiele programów dotyczących problematyki wsi, edukacji, ubogiej młodzieży oraz promocji i organizacji wolontariatu. Do zakresu działalności Fundacji należy także promocja Sądecczyzny i samorządności, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

W ramach swoich działań statutowych Fundacja Sądecka realizuje wiele projektów, m.in.:

AKTYWNY SĄDECZANIN

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt o nazwie "Aktywny Sądeczanin" został wsparty kwotą 100 000 zł.

Zadanie będzie miało na celu poprawę jakości życia oraz zachęcenie do aktywności osób 60+ poprzez przygotowanie dla nich pilotażowego cyklu mapek przedstawiających unikatowe miejsca Sądecczyzny oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii promocyjnej projektu. Działania projektowe są zaplanowane w okresie od 01.05.2020 r. do 30.11.2020 r. w Nowym Sączu oraz okolicach.

Atutem projektu jest nie tylko atrakcyjny dobór miejsc, ale sprawdzenie ich pod kątem osób starszych. Osoba, która otrzyma naszą mapkę będzie miała gotowy przepis na rodzinną wycieczkę, będzie wiedziała jak dotrzeć w bezpieczny sposób w dane miejsce, a także będzie świadoma trudności z jakimi może zmierzyć się w wybranej atrakcji.

Na mapie znajdzie się po 10 lokalizacji z 3 kategoriach: zamki i ruiny, wieże i platformy widokowe oraz źródła wód mineralnych zlokalizowanych maksymalnie do jednej godziny drogi od Nowego Sącza

 

Plebiscyt "Sądeczanin Roku"

W zakresie promocji Sądecczyzny oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych Fundacja Sądecka od 1998 roku przeprowadza plebiscyt o zaszczytny tytuł Sądeczanina Roku. Jego ideą jest promowanie ludzi nietuzinkowych, zasłużonych dla środowisk lokalnych, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra i rozwoju Sądecczyzny. Osoby te cieszą się szacunkiem innych ludzi, swoim życiem i pracą pomagają innym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie postaw obywatelskich, kultury i tradycji swoich regionów. - Plebiscyt na Sądeczanina Roku ma na celu ukazania wybitnych sądeczan pracujących na różnych polach życia społecznego dla dobra Ziemi Sądeckiej - mówi Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca konkursu.

Tytuł przyznawany jest corocznie głosami osób dobrowolnie biorących udział w plebiscycie prasowym lub w innej formie medialnej z szerokim udziałem publiczności.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu przyjmowane są w biurze Fundacji Sądeckiej w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 57. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać organizacje społeczne, samorządowe stowarzyszenia i ośrodki administracji samorządowej działające na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza.

Nominacji do tytułu Sądeczanin Roku w plebiscycie dokonuje kapituła, której przewodniczy Zygmunt Berdychowski, twórca Fundacji Sądeckiej i pomysłodawca plebiscytu lub osoba przez niego do tego wyznaczona. Członków komisji powołuje każdego roku przewodniczący. Sylwetki nominowanych prezentowane są w miesięczniku i na portalu Sądeczanin. W prasie, w tym w miesięczniku "Sądeczanin", drukowane są kupony konkursowe. Laureaci tego plebiscytu wybierani są przez mieszkańców Sądecczyzny , za pomocą kuponów do głosowania oraz głosów oddanych elektronicznie na adres poczty mailowej biura FS.

Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej gali, na której nie brakuje znamienitych gości. Po części oficjalnej odbywa się bankiet, na którym goście świętują i gratulują zwycięzcą, a sami laureaci mają swoje „pięć minut” dla dziennikarzy.

Sądeczaninem Roku 2019 została Maria Kogut a gratulacje podczas Wielkiej Gali Sądeczan 1 marca 2020 r. w sali im. L. Lipińskiego w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu wręczała Laureatce sama pani premier Beata Szydło.

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży nierzadko znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się.

 Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie za miesiąc lipiec. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

Inicjatorem powstania Funduszu w 1992 roku był ówczesny poseł Zygmunt Berdychowski. Za jego patronów celowo wybrano braci Jana i Stanisława Potoczków z Rdziostowa, którzy zmienili sądecką wieś na przełomie XIX i XX wieku i pokazali, że jak się bardzo chce, to można góry przenosić. „Gdy w 1992 roku, jako poseł RP tworzyłem przy Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Fundusz Stypendialny, chciałem spłacić dług zaciągnięty wobec tych, którzy wsparli moją edukację” mówi Zygmunt Berdychowski. „Sam pochodzę z wielodzietnej i raczej ubogiej rodziny chłopskiej. W dzieciństwie poznałem smak ciężkiej pracy na roli i niedostatku. Od zawsze ciągnęło mnie do książek, a dzięki ludziom, których spotkałem na swojej drodze, po ukończeniu szkoły podstawowej mogłem kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, a potem pójść na studia prawnicze do Krakowa”.

Chętnych z roku na rok przybywa, a Fundacja Sądecka stara się pozyskiwać większe środki. Młodzież pobierająca stypendium ma przez to też pewne zobowiązania. Jednym z podstawowych warunków przyznawania stypendium jest udział w wolontariacie.

Pierwsi beneficjenci Funduszu już dawno ukończyli studia, założyli własne rodziny i zajęli ważne miejsce w społeczeństwie. Pracują w biznesie, administracji, nauce, kulturze. Są menadżerami, inżynierami, nauczycielami, redaktorami.

Od roku akademickiego 2015/2016 Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków dołączył do elitarnego grona organizacji lokalnych współrealizujących ogólnopolski Program Stypendiów Pomostowych. Celem tego projektu jest pomoc młodym ludziom z subregionu sądeckiego O stypendia pomostowe mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok studiów publicznej uczelni akademickiej, mieli dobry wyniki na maturze, a także żyją w rodzinie o trudnej sytuacji finansowej, zameldowanej na wsi bądź w małym mieście. Nabór do tego programu jest przeprowadzany oddzielnie w lipcu i sierpniu.

W ramach Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków w samym poprzednim roku szkolnym/akademickim 2019/2020 pomocą objęto 158 osób. Łączna wartość wypłacanych w nim stypendiów wyniosła 163 850 zł.

W sumie, od początku działalności Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków stypendia otrzymało 5 101 uczniów/studentów o łącznej wartości 4.575.000 złotych.

Akcja charytatywna "Serce-Sercu"

Pod takim hasłem od 1995 roku organizowana jest przed świętami Bożego Narodzenia zbiórka żywności dla ubogich rodzin wiejskich, Przy koszykach rozstawionych w sklepach na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz w miastach Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa innych miejscowościach ościennych powiatów co roku dyżurują wolontariusze – zarówno uczniowie jak i studenci.

W ramach pomocy społecznej Fundacja Sądecka co roku przed świętami Bożego Narodzenia organizuje zbiórkę żywności dla najuboższych. Przy koszach rozstawionych w wybranych sklepach Nowego Sącza i Sądecczyzny dyżurują uczniowie szkół średnich, gimnazjów oraz studenci na co dzień współpracujący z Fundacją. Klienci, wchodzący do sklepu, otrzymują od młodzieży ulotki informujący o celu akcji "Serce - Sercu", a po zrobieniu zakupów dzielą się z najuboższymi zakupionymi artykułami spożywczymi. W koszach opatrzonych czerwonymi serduszkami lądują artykuły spożywcze m.in. mąka, cukier, makaron, konserwy, słodycze i cytrusy.

Po przeprowadzonej zbiórce, wolontariusze pomagają w sporządzaniu paczek żywnościowych, które tuż przed Wigilią trafiają do najbardziej potrzebujących, wielodzietnych rodzin, osób samotnych i chorych. Paczki roznoszą po domach sołtysi i pracownicy socjalni gminnych ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, koła Caritas. To grono osób, które zna realia najuboższych rodzin z Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Gorlic. Nie trzeba tłumaczyć z jaką radością witani są kurierzy Fundacji Sądeckiej. W wielu domach to właśnie te paczki są podstawą stołu wigilijnego. Akcję charytatywną "Serce - Sercu" wspomagają także sądeckie firmy i hurtownie branży spożywczej, mięsnej i cukierniczej.

Dane z akcji w grudniu 2019 roku:
-liczba tzw. „dni zbiórki” :    303
-liczba sklepów:   86
-liczba szkół:   57
-liczba wolontariuszy:   1384
-Ilość zebranej żywności:   25,3 ton
-liczba sporządzonych paczek:    1650 sztuk.

Podsumowanie akcji charytatywnej z wręczeniem dyplomów i udziałem ponad 650 wolontariuszy nastąpiło podczas Gali Wolontariatu "Serce-Sercu" 29 lutego 2020 r. w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju.

Ranking "Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego" i Salon Przemysłu Turystycznego

Fundacja Sądecka od 2008 roku wraz z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej corocznie publikuje opracowanie ujmujące analizę aktywności gmin Sądecczyzny.

Inicjatorem całego Fundacja Sądecka od 2008 roku wraz z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej corocznie publikuje opracowanie ujmujące analizę aktywności gmin Sądecczyzny.

Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Fundacja Sądecka, która w 2008 roku zwróciła się do Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
z propozycją przeprowadzenia analiz zmierzających do wyłonienia grupy liderów aktywności wśród Sądeckich gmin. Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badań, uzyskujemy dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie.

Ranking Gmin opracowywany jest przez zespół ekspertów w dziedzinie ekonomii pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. Raport powstaje w celu docenienia wysiłków władz samorządowych powiatu nowosądeckiego, zmierzających do dynamicznego rozwoju swoich gmin, a także na rzecz poprawy warunków życia lokalnych społeczności.

Ocena Aktywności przeprowadzana jest w oparciu o 11 wskaźników szczegółowych grupowanych w czterech kategoriach osiągnięć:

 1. Generowanie dochodów.
 2. Pozainwestycyjna działalność gospodarcza
 3. Aktywność inwestycyjna gminy
 4. Efekty polityki społecznej

Odpowiednio zagregowane oceny powyższych przekrojów tworzą piątą kategorię – dynamika, a także szóstą podsumowującą ocenę dokonanych osiągnięć gminnych samorządów. Dyplomy dla bardziej aktywnych gospodarczo w danym roku gmin Sądecczyzny wręczane są podczas Gali Oceny Aktywności Gmin.

W 2014 roku ranking został rozszerzony o powiaty gorlicki i limanowski. W sumie ocenie poddano łącznie 39 gmin. Przybyło też kategorii, w których oceniani samorządy: było ich aż pięć. Gminy były oceniane pod kątem: generowania dochodów, aktywności inwestycyjna i pozainwestycyjna, dynamiki zmian i efektu polityki społecznej. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskazała tegorocznego zwycięzcę.

W 2018 roku w kategorii głównej najaktywniejszą gminą okazała się Muszyna. Uroczysta gala z prezentacją wyników rankingu i wręczeniem dyplomów włodarzom gmin odbyła się 28 czerwca 2019 roku w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju. Towarzyszył jej Salon Przemysłu Turystycznego. Po raz pierwszy przyznano również statuetki za dokonania w roku 2018 w trzech kategoriach: marka turystyczna, atrakcja turystyczna oraz człowiek roku branży turystycznej.

Grand Prix Sądeczanina

Grand Prix Sądeczanina to cykl 3 biegów dla amatorów na dystansie 10 km w dwóch kategoriach: mężczyzn i kobiet, oraz biegów dla młodzieży do lat 16 na dystansie do 3 km w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. Celem projektu jest promocja inicjatyw społecznych wśród mieszkańców Sądecczyzny, integracja społeczności lokalnej i regionalnej, promowanie zdrowego trybu życia, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W ostatniej edycji biegi odbyły się w Lipinkach, Szymbarku, Gródku nad Dunajcem, Krośnie, Łomnicy-Zdroju, Krynicy-Zdroju, Grybowie. Ze względu na duże zainteresowanie projektem w 2014 roku rozszerzono zasięg projektu „Grand Prix Małopolski”. Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji zadania w dziedzinie kultury fizycznej pt „Małopolska na sportowo”.

Noworoczny Zjazd Stowarzyszeń – Marcinkowickie Spotkania

Od niespełna 30 lat na zaproszenie Fundacji Sądeckiej w Marcinkowicach spotykają się członkowie zaprzyjaźnionych organizacji działających na terenie subregionu sądeckiego jak również samorządowcy, politycy, lokalni działacze i wszystkie osoby, które solidarnie pracują na rzecz wspólnych celów społecznych. Jest to okazja do podsumowania 12 miesięcznej wspólnej pracy, podziękowań i rozmów. Wydarzeniu towarzyszy świąteczna atmosfera, podczas której przy dzieleniu opłatkiem następuje złożenie sobie wzajemnie życzeń wszelkiej pomyślności i dalszej owocnej pracy. Spotkania te tradycyjnie odbywają się w Marcinkowicach w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach w wyjątkowym miejscu – miejscu, które było świadkiem wizytacji wielu znamienitych gości z Polski podczas tych uroczystości. Spotkanie opłatkowe jest poprzedzone uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym w Marcinkowicach. W roku 2020 noworoczne spotkanie opłatkowe odbyło się 27 stycznia.

Szkolenia, Kursy, Warsztaty

Fundacja Sądecka corocznie prowadzi szeroką działalność szkoleniową. Od 1992 roku z rozmaitych szkoleń, kursów i warsztatów skorzystało setki rolników, przedsiębiorców, liderów lokalnych społeczności. Z początku działalność edukacyjna Fundacji dotyczyła „abc biznesu”, miała na celu upowszechnianie wiedzy o mechanizmach gospodarki rynkowej. Kursantów uczono jak założyć własną firmę, opracować biznesplan, rozliczać się z fiskusem. Następny etap szkoleń, w okresie przedakcesyjnym, obejmował wiedzę o instytucjach i mechanizmach rządzących Unią Europejską. Natomiast od 2005 roku nacisk położono na szkolenia w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Kursanci dowiadywali się jak skutecznie aplikować o unijne środki, jak wypełnić poprawnie wniosek, a potem rozliczyć się z pozyskanych funduszy. Fundacja Sądecka organizuje również warsztaty i szkolenia dla uczniów i studentów. W 2013 roku w warsztatach artystycznych i edukacyjnych uczestniczyło ponad 100 młodych ludzi.

Konferencje i Seminaria

Fundacja Sądecka jest również organizatorem konferencji gospodarczych, poświęconych żywotnym problemom Sądecczyzny, seminariów i konferencji poświęconych ekonomi, zdrowiu, historii Sądecczyzny, wybitnym Sądeczanom oraz kulturze i tradycjom regionu.

Rok 2007:
Seminarium pt. „Ks. Prof. Bolesław Kumor na tle epoki”

Rok 2008:
Seminarium „Bóg Honor Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczpospolitej”, Konferencja pt. „Sądeckie drogi wczoraj, dziś, jutro”

Rok 2009:
Seminarium „Środowisko naturalne - atut czy przeszkoda w rozwoju Sądecczyzny”; Seminarium „Nasza droga do Euro - nadzieje i zagrożenia”; Konferencja „Kurierzy Słowa Bożego”

Rok 2011:
Seminarium „Ekonomia po sądecku”, Seminarium „Prezydencja w Małopolsce. Współpraca transgraniczna gmin, miast, powiatów Małopolski, a rozwój regionu”

Rok 2012:
Seminarium naukowe „Dziedzictwo kulturowe w regionie”
Seminarium „O zdrowiu Sądeczan jesienią”

Rok 2013:
Seminarium „O zdrowiu Sądeczan na wiosnę”. Edycja 2013 poświęcona została chorobom psychicznym. Okazało się bowiem, że choroby psychiczne to zmora naszych czasów, nie wszyscy wytrzymują szalone tempo dnia codziennego. Wśród wykładowców znaleźli się wysokiej klasy specjaliści, lekarze, naukowcy oraz przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, osoby odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej w Nowym Sączu i całej Małopolsce.
20.07 - Seminarium „Gospodarka wodna na Sądecczyźnie” (w ramach Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej), Stary Sącz
18.08 - Sądeckie Spotkania z historią: Inwigilacja Kościoła Katolickiego poświęcone represjom wobec kościoła w czasach PRL-u. Ksiądz Prof. Józef Marceki z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie przypomniał jakie siły komuniści rzucili po wojnie na front walki z kościołem / „Dni Chwały Oręża Polskiego – Wojna Polsko-Bolszewicka” – seminarium poświęcone rocznicy wojny polsko-bolszewickiej, wieczór literacki z Wandą Łomnicką-Dulak, Stary Sącz

Rok 2014:
10.04 - Seminarium "O Zdrowiu Sądeczan na wiosnę" o tematyce „Pacjent, opieka medyczna, medycyna rodzinna – równość, jakość i bezpieczeństwo”, Nowy Sącz
9.08 - Seminarium "Wieczorne Sądeczan Rozmowy", tematyka: ,,O tożsamości Lachów i Górali’’, ,,O Świętej Kindze i  Jej  Klasztorze w Starym Sączu” ,,Newag- stara firma na nowe czasy’’ ,,Wiśniowski - Wczoraj, Dziś i Jutro”, „Cudze chwalicie, swego nie  znacie – o lasach jako szansie na rozwój regionu”, „Sądecczyzna kajakami stoi, stała i stać będzie”, ,,O małopolskim sporcie i kulturze’’, ,,O wyborach samorządowych w Małopolsce’’, ,,O tych co donosili na Papieża”, ,,O polityce polskiej’’, ,,Dokąd zmierza świat ?”, Stary Sącz

Rok 2015:

25.01 - Spotkanie z Kornelem Morawieckim - twórcą Solidarności Walczącej, legendą i bohaterem walki z komunizmem z promocją książki I. Janke, "Twierdza - Solidarność Podziemna, walcząca armia", Marcinkowice
25.02 - Wieczorne Sądeczan Rozmowy, Nowy Sącz
23.03 - Wielka Gala Wolontariatu z prezentacją organizacji sądeckich działających społecznie na polu kontaktów z młodzieżą, Nowy Sącz
18.04 - Forum Sądeczanina pn. "Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie finansowej 2014-2020", Brzezna
23.04 - IV Seminarium "O Zdrowiu Sądeczan na wiosnę" o tematyce „Choroby cywilizacyjne XXI wieku - metody leczenia oraz skuteczna profilaktyka”, Nowy Sącz
20.06 - Forum Samorządowe Sądeczanina, Nowy Sącz
8.08 - Wieczorne Sądeczan Rozmowy "Mój Region - Moja Duma, Moje Miasto - Moja Duma", Stary Sącz
21.11 - Spotkanie z Justyną Pronobis-Szczylik i Cezarym Szczylikiem - autorami książki "Rak po polsku", Nowy Sącz
Listopad - Sądeckie spotkania z literaturą (z udziałem takich autorów jak: Iwona Łukasik, Wojciech Kudyba), Nowy Sącz

Rok 2016:
20.02 - „Reglamentowana rewolucja – rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990” - spotkanie z prof. Antonim Dudkiem, Nowy Sącz
17.03 - V Seminarium "O Zdrowiu Sądeczan na wiosnę" o tematyce „Okulistyka, kardiologia, geriatria, stany depresyjne, ból chroniczny”, Nowy Sącz
22.03 - Spotkanie z Andrzejem Szkaradkiem - przewodniczącym Sądeckiej Solidarności, Nowy Sącz
9-10.04 - Seminarium „Środowisko naturalne. Atut czy bariera w rozwoju Sądecczyzny”, Brzezna
13.05 - Spotkanie z Łukaszem Warzechą - autorem książki „Lech Kaczyński – Ostatni Wywiad", Nowy Sącz
11.06 - Seminarium "Wieczorne Sądeczan Rozmowy": O zdrowiu, O lachowskiej gwarze i kuchni, O powojennej historii, O polityce europejskiej, O polityce samorządowej i samorządach, O biznesie na Sądecczyźnie, O zabytkach i naszej historii, Stary Sącz
25.06 - Forum Samorządowe Sądeczanina, Stary Sącz
15.10 - Spotkanie z red. Piotrem Goćkiem z promocją książek "Pozamiatane. Jak Platforma Obywatelska porwała Polskę" oraz „Pogrobowcy. Po co partii Petru Polska”, Nowy Sącz

Rok 2017:
20.02 - Wykład "Kultura ludowa Lachów Sądeckich" (z udziałem Marii Brylak-Załuskiej), Niskowa
25.02 - Wieczorne Sądeczan Rozmowy, Nowy Sącz
9.03 - VI Seminarium "O Zdrowiu Sądeczan na wiosnę", Nowy Sącz
27.05 - seminarium "Wieczorne Sądeczan Rozmowy" o tematyce: O biznesie, O religii, O Lachach i nie tylko, O historii, O przyszłości, O sporcie, Stary Sącz
24.06 - Warsztaty „Samorząd Subregionu Sądeckiego – Perspektywa Roku 2018”, Nowy Sącz
Wrzesień - Warsztaty "Świadome Media - The Social Media" w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży, Ukraina-Nowy Sącz-Krynica-Zdrój
17.11 - konferencja prasowa z udziałem wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz mediów poświęcona projektowi „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy rowerowo-biegowe”, Nowy Sącz

Rok 2018:
28.01 - Uroczystość ws. inicjatywy "Apel oparcia o przywrócenie jednostki wojskowej odwołującej się do tradycji 1. Pułku Strzelców Podhalańskich na Sądecczyznę", Marcinkowice
24.02 - Wieczorne Sądeczan Rozmowy - gość specjalny pani premier Beata Szydło
20.03 - VII Seminarium "O Zdrowiu Sądeczan", Nowy Sącz
2.06 - Seminarium "Wieczorne Sądeczan Rozmowy" (z udziałem m.in. Doroty Gawryluk), tematyka: O mediach, dziennikarzach i telewizji, O Historii 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, O najstarszym Liceum na Sądecczyźnie, O Historii Sącza i Sądecczyzny, O sądeckim samorządzie wczoraj i dziś, O wspomnieniach z Sądecczyzny, Stary Sącz
22.06 - Forum "Salon Przemysłu Turystycznego", Krynica-Zdrój
31.10 - Sądecka Gala Niepodległości, Nowy Sącz

Rok 2019:
27.01 - Spotkanie z dr Marcinem Przybyłą - autorem książki "Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach", Marcinkowice
23.02 - Wieczorne Sądeczan Rozmowy, Nowy Sącz
23.03 - Potyczki góralsko-lachowskie z debatą „O przyszłości Nowego Sącza i Sądecczyzny”, Łącko
28.03 - VIII Seminarium "O Zdrowiu Sądeczan", Nowy Sącz
28.06 - Forum "Salon Przemysłu Turystycznego", Krynica-Zdrój
4.10 - Pierwsze seminarium z cyklu "1. Pułk Strzelców Podhalańskich", Nowy Sącz
29.11 - Drugie seminarium z cyklu "1. Pułk Strzelców Podhalańskich", Nowy Sącz
19.12 - Spotkanie z Antonim Krohem z promocją książki "Powrót na Sądecczyznę", Nowy Sącz

Rok 2020:
7.02 - Spotkanie z dr Sławomirem Wróblewskim - autorem nowo powstającej książki z rysem dziejów jednej z najstarszych wsi na Sądecczyźnie - Niskowej z Szymanowicami, Niskowa

Ponadto odbywały się spotkania dotyczące tematów:
Nowa ustawa śmieciowa. Aspekty prawne i ekonomiczne wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami – przedstawione przez pomysłodawcę ustawy posła Tadeusza Arkita.
Kontrakt terytorialny – seminarium poświęcone inwestycjom na lata 2014 - 2020. Seminarium odbyło się w Starym Sączu przy udziale Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Zjazd Sądeczan

Sądeczanie porozrzucani po całym świecie spotykają się pod Ołtarzem Papieskim w Starym Sączu na corocznym Zjeździe Sądeczan. Do tej pory odbyło się już siedem Zjazdów Sądeczan. Zjazd Sądeczan łączy rodowitych mieszkańców Sądecczyzny oraz miłośników tego regionu, którzy czują potrzebę kultywowania lokalnej tożsamości oraz troskę o społeczny i kulturowy rozwój Ziemi Sądeckiej. Jest to święto wszystkich Sądeczan - tych, którzy nigdy nie opuścili rodzinnego gniazda, i tych, których los rzucił w daleki świat. We wspólnocie odnajdujemy więzy, które nas łączą: wiarę, tradycję, kulturę, język.

To wyjątkowy zjazd w kulturowo i historycznie ważnym  dla regionu miejscu. To tutaj 20 lat temu przy zgromadzeniu dziesiątek tysięcy sądeczan papież Jan Paweł II wyniósł do chwały świętych Kingę, Panią Ziemi Sądeckiej, z pochodzenia Węgierkę. Wymiana polsko-węgierskiej myśli na stałe zapisała się też w historii miasta, które od stuleci było punktem przenikania się obydwu kultur. Zjazd Sądeczan rozpoczyna się od uroczystej Mszy Świętej przy Ołtarzu Papieskim. Po Eucharystii zgromadzeni biorą udział w wielkim pikniku z mnóstwem atrakcji. Na scenie prezentują się kandydaci nominowani do plebiscytu o „Nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin” (zespołów regionalnych, kapel i orkiestr dętych oraz osoby, które swoim dorobkiem twórczym i talentem artystycznym uczą szacunku do miejsca, w którym żyjemy, do tradycji i kultury naszego regionu, kultywują historię i tradycję naszej Małej Ojczyzny). Nagrodą główną dla zespołu jest 10000 zł a dla osoby 5000 zł. Koneserzy mogą podziwiać dzieła twórców ludowych na największej w tym regionie wystawie. Ponadto odbywają się: konkurs na potrawę regionalną z prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich, zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, Turniej Gmin. Uczestnicy Zjazdu biorą udział w autentycznym wydarzeniu, które promuje kulturę Sądecczyzny, a jednocześnie pokazuje jej współczesne atuty. Uroczystości towarzyszy Bieg Sądeczan a dla rodzin z dziećmi przewidziana jest strefa zabaw.

                W zeszłym roku podczas Zjazdu gościły zespoły folklorystyczne ze Słowacji oraz z Węgier. VII Zjazd Sądeczan odbył się 19 maja 2019 roku.

Pakt dla Sądecczyzny

12 września 2013 r. politycy, samorządowcy z różnych opcji od lewej do prawej strony sceny politycznej, radni wojewódzcy, parlamentarzyści, radni powiatowi, miejscy i gminni, w odzewie na zaprezentowanie wstępnej listy przedsięwzięć rekomendowanych przez zarząd Województwa Małopolskiego do objęcia Kontraktem Terytorialnym w latach 2014-2020, podpisali dokument „Pakt dla Sądecczyzny Limanowszczyzny i Ziemi Gorlickiej”.

Było to wydarzenie historyczne i bezprecedensowe. Politycy, ponad podziałami politycznymi, postanowili walczyć z marginalizacją naszego subregionu. Uzgodniono wykaz najważniejszych, kluczowych inwestycji i zaprezentowano wspólne stanowisko wobec władz województwa małopolskiego. Inicjatywa odbiła się szerokim echem nie tylko w regionie ale w całym województwie i kraju.

Centra Aktywnego Wypoczynku (CAW)

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego regionu - geograficznych i krajobrazowych - poprzez stworzenie warunków do dalszego rozwoju sektora turystyki, a poprzez to zdynamizowanie rozwoju społecznego i gospodarczego całego województwa.

Dzięki realizacji projektu Małopolska winna stać się wiodącym regionem w zakresie zarówno zestandaryzowanej oferty tras biegowo-rowerowych wykorzystujących innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wspomagające treningi, jak również województwem szczycącym się największą liczbą imprez biegowych i rowerowych w skali kraju.

W konsekwencji działania związane z budową CAW, jako zestandaryzowanej ofert biegowo-rowerowej, winny przyczynić się do podwyższenia jakości i komfortu życia mieszkańców Małopolski dzięki uzyskaniu dostępu do atrakcyjnej infrastruktury służącej poprawie zdrowia i kondycji. Zaś w skali regionu powinny stać się jednym z czynników rozwoju społ.-ekonomicznego, kreującym istotną część lokalnego (i w konsekwencji regionalnego) PKB w sferze usług okołoturystycznych i rekreacyjnych oraz generujących zatrudnienie w tym sektorze.

W wymiarze lokalnym realizacja projektu przyczyni się do:

 • -wzrostu zainteresowania poszczególnymi miejscowościami zaangażowanymi w realizację projektu;
 • -tworzenia warunków rozwoju gosp. i lokowania się nowych inwestycji związanych z funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi;
 • -znaczącym podniesieniem jakości życia miejscowej ludności zarówno poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców, jak i poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy oraz możliwości samozatrudnienia.
 • - zrównoważonego dostępu do walorów oraz produktów turystycznych Małopolski;
 • - utrwalenia postrzegania Małopolski, jako regionu o rozbudowanej ofercie turystyczno-rekreacyjnej – zarówno w zakresie infrastrukturalnym, jak i organizacyjnym, który potrafi w sposób nowoczesny i innowacyjny wykorzystywać swoje walory dla budowania nowoczesnych produktów rekreacyjnych służących zarówno podwyższeniu komfortu swoich mieszkańców, jak i ściągnięcia osób spoza regionu.

Istotą projektu jest stworzenie sieciowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej służącej w równej mierze mieszkańcom obszaru, na którym projekt jest realizowany, jak i przyciągnięciu do miejscowości, w których ona powstaje, biegaczy i turystów, którzy korzystając z przygotowanej infrastruktury będą także (w dużej części) korzystać z lokalnych zasobów (miejsc noclegowych, gastronomi, szeregu innych pomniejszych usług). Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) obejmuje budowę systemowego projektu, w ramach którego zostaną zbudowane trasy biegowo-rowerowe w Subregionie Sądeckim, w następujących gminach:

 • *Bobowa: 1 trasa biegowa o długości 2,523 km
 • *Łącko: 1 trasa biegowo – rowerowa o długości 4,517 km oraz odbudowa kładki pieszo-rowerowej na potoku Czarna Woda w m. Łącko
 • *Stary Sącz: 3 trasy turystyczne o łącznej długości 5,452 km:
  - trasa biegowo – rowerowa nr I o długości 2139mb - po trasie istniejących dróg leśnych, która na części trasy tj. w km 1+100-1+580, służy także do celów obsługi lasu komunalnego m.in. do wywozu drewna itp.,
  - trasa biegowo-rowerowa nr II na długości 3037mb, która także na odcinku km 0+930 – 1+232 oraz na odcinku 2+009-3+037 pokrywa się z drogą do obsługi lasu.
  - trasa biegowo-rowerowa nr III o długości 276mb, w km 0+134-0+407, stanowiąca dobieg i dojazd do zasadniczych tras biegowo-rowerowych nr I i II oraz szczytu Góry Parkowej, gdzie znajduje się plac rekreacyjny, plac postojowy i platforma widokowa.
 • *Nowy Sącz: 1 trasa biegowo-rowerowa o długości 5,009 km, w tym zmodernizowany odcinek na długości 1,444 km.
 • *Chełmiec: 1 trasa turystyczna po wale przeciwpowodziowym w miejscowości Świniarsko o długości 1,514 km.

W sumie powstanie 16,900 km liniowych tras turystycznych połączonych wspólna marką Centra Aktywnego Wypoczynku i połączonych z siecią tras w Województwie Małopolskim.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01-08-2017
Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01-08-2017
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31-12-2018

Dofinansowanie projektu z UE: 5 158 437,08 PLN

"Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe" jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Konkurs historyczny „Mój Region - Moja Duma, Moje Miasto - Moja Duma”

Wojewódzki konkurs pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, którego celami są pogłębienie wiedzy uczniów o historii Sądecczyzny, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystywania, dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo regionu, ukierunkowanie wartości patriotycznych przez wzgląd na bogatą historię naszego regionu, poszanowanie kultury oraz tradycji lokalnych, zainteresowanie uczniów historią, uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla regionu oraz wzbudzenie chęci poznawania historii naszego regionu.

Konkurs jest 3-etapowy, odbywa się też dla 4 kategorii wiekowych, wliczając szkoły podstawowe, średnie, studentów i pozostałe osoby dorosłe.

W roku 2019 wystartowało już siódma edycja tego konkursu.

Dane liczbowe z poprzedniej edycji konkursu:

- przystąpiło już w pierwszym etapie 546 uczestników, reprezentując
w sumie 69 szkół (lub uczelni)

- w organizację konkursu zaangażowanych było też 114 szkolnych opiekunów naukowych, którzy przygotowywali podopiecznych do konkursu

- do drugiego etapu awansowało 229 uczestników

- do finału zakwalifikowało  się 132 uczestników

W sumie we wszystkich edycjach konkursu wzięło udział 2189 uczestników.

Nagrodami w konkursie są stypendia im. Braci Potoczków

Małopolskie Talenty

Głównym celem aktualnej edycji projektu jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień, podniesienie komp. kluczowych oraz wsparcie utalentowanych uczniów szkół podstawowych: klasy 4-6 (I etap edukacyjny), klasy 7-8 (II etap edukacyjny), klas szkół ponadpodstawowych, których ukończeniem jest zdanie matury (III etap edukacyjny) z powiatu Miasto Nowy Sącz.

Głównym rezultatem projektu będzie utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), w którym młodzież będzie korzystać z zajęć pozaszkolnych z zakresu 4 kompetencji kluczowych przedmiotowych, tj.: językowych (j. angielski), matematycznych i naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, informatycznych oraz kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych.

W ramach projektu zostanie więc przeprowadzona jedna edycja zajęć w okresie grudzień 2019 do czerwiec 2020 dla pięciu wybranych grup oraz w okresie październik 2020 do maj 2021 dla kolejnych siedmiu grup. Zostanie utworzonych więc 12 grup - po 4 dla każdego z etapów edukacyjnych. Zajęcia pozaszkolne poprowadzą z wykorzystaniem programów przekazanych przez realizatora projektu koordynacyjnego przez wykwalifikowaną kadrę, przeszkoloną zgodnie z wytycznymi konkursu.

Zajęcia co do zasady prowadzone są w soboty nie częściej niż dwa razy w miesiącu w tzw. Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, które na moment pandemii przyjęło formę interaktywnego serwisu.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do projektu. Tym samym istnieje możliwość nominowania do projektu najzdolniejszych uczniów wg zasad przybliżonych w Regulaminie rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych. Termin przyjmowania tych zgłoszeń zwany nominacją nauczycielsko-rodzicielską trwa do 27 maja 2020 roku.

Projekty "Małopolskie Talenty - I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz" oraz realizowane są w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.

HISTORIA REALIZACJI PROJEKTU "MAŁOPOLSKIE TALENTY" PRZEZ FUNDACJĘ SĄDECKĄ

Od 1 września 2017 roku Fundacja Sądecka realizowała projekt wsparcia uczniów zdolnych pod nazwą „Małopolskie Talenty” będąc jego beneficjentem dla powiatów nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz. Wówczas działania skierowane były dla uczniów II etapu edukacyjnego (ówczesnego gimnazjum).

Małopolskie Talenty to nie tylko stworzenie możliwości rozwoju wyjątkowych ukierunkowanych uzdolnień, ale także otwarcie drzwi do wypróbowania swych sił poza środowiskiem szkolnym, zalążkiem poznania rynku pracy. Takie doświadczenia wyniesiono również dzięki przepustce do Letniej Szkoły Młodych Talentów czy Forum Młodych Talentów.

W sumie w zajęciach dla najzdolniejszych w ramach projektów „MT” realizowanych przez Fundacją Sądecką wzięło udział 400 uczniów z 33 szkół z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Ponadto wśród uczniów, którzy wzięli udział w projekcie Fundacja Sądecka przyznała dotąd 94 stypendia naukowe na łączną wysokość 96 600 zł. Realizację tych wszystkich działań należy uznać za olbrzymi sukces, przy tym ogromną zasługę nauczycieli, tych którzy nominowali do projektu zdolną młodzież, i tych którzy te zajęcia prowadzili.

***

Plebiscyt "SĄDECKA CUKIERNIA 2022"

Regulamin głosowania SMS w plebiscycie "Sądecka Cukiernia 2022"

***