Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 21 lutego. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Fundacja Sądecka - Dotowane projekty

WYDANIE PUBLIKACJI
"ELEMENTARZ HISTORYCZNY SĄDECZANINA. KALENDARIUM DZIEJÓW SĄDECCZYZNY"

Głównym celem zadania było utrwalenie tożsamości regionalnej oraz zwiększenie wiedzy i świadomości historycznej i kulturowej Sądeczan w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez wydanie publikacji pt. „Elementarz historyczny Sądeczanina. Kalendarium dziejów Sądecczyzny” autorstwa młodych sadeckich historyków: Jakuba Bulzaka, Łukasza
Połomskiego, Sylwestera Rękasa i Sławomira Wróblewskiego. Książka prezentuje chronologicznie uporządkowaną kronikę dziejów Sądecczyzny, najważniejsze wydarzenia, daty, rocznice. Jest napisana przystępnym językiem zachęcając do lektury szerokie grono Sądeczan i nie tylko, w szczególności młodsze pokolenia. Publikacja została przygotowana nakładem 240 egz., została
wypromowana za pośrednictwem lokalnych mediów oraz rozdystrybuowana wśród szkół, bibliotek i instytucji kultury Sądecczyzny.

Wartość całego projektu wyniosła 28 000 zł (z tego dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 18 000 zł). Kalendarium opracowali wspólnie Jakub Bulzak, dr Łukasz Połomski, Sylwester Rękas oraz dr Sławomir Wróblewski. To pozycja skierowana dla wszystkich mieszkańców regionu (również dla sądeckiej młodzieży), którzy chcą w sposób przyjemny zapoznać się z historią Sądecczyzny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury​

  ***************************************************************************************************************

SĄDECKI DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

Przedmiotem zadania jest modernizacja i remont budynku w Żmiącej. W ramach tworzenia Sądeckiego Domu Spotkań z Historią przeprowadzono prace przebudowy i remontu budynku. Miejsce to będzie stanowiło swoisty punkt spotkań z kulturą i historią dla wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości. Jedną z podstawowych zalet projektu jest jego funkcja upowszechniająca kulturę ludową, regionalną i krajową.

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury:
DOFINANSOWANIE - 120 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 735 540,01 zł

***************************************************************************************************************

"PRZYSTANEK KULTURA"

Partner wiodący: Fundacja Sądecka
Biuro: ul. Barbackiego 57 33-300 Nowy Sącz
www.sadeczanin.info
tel. 18 475 16 20
e-mail: [email protected]

Partnerzy: Miasto Nowy Sącz, Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Bobowa, obec Lenartov (Słowacja)

Dziedzictwo kulturowe na obszarze realizowanego projektu posiada bardzo wysokie walory kulturowo-przyrodnicze i stanowi potencjał do zrównoważanego wykorzystania w gospodarce, usługach publicznych i społeczeństwie. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców poprzez zapewnienie im innowacyjnych i interaktywnych miejsc wypoczynku popularyzujących wydarzenia kulturalne i sportowe w regionie oraz aktywny wypoczynek. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowych, inteligentnych form promocji środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego i skutecznego sposobu ich wykorzystania, zwłaszcza w sektorze usług czasu wolnego. W ramach projektu po raz pierwszy w regionie transgranicznym powstaną jednakowe, interaktywne (dzięki zamontowanym monitorom) przystanki turystyczne, charakterystyczne tylko dla pogranicza polsko – słowackiego, które poprawią jego wizerunek wśród turystów i mieszkańców.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu pogranicza polsko - słowackiego poprzez stworzenie innowacyjnej sieci infrastruktury turystycznej, która pobudzi do dalszego rozwoju zrównoważonej turystyki. 

Dzięki realizacji projektu pogranicze polsko – słowackie stanie się wiodącym regionem oferującym mieszkańcom i turystom innowacyjne rozwiązania techniczne, a zarazem wpływające na zrównoważony rozwój turystyki. W konsekwencji działania związane z powstaniem interaktywnych miejsc wypoczynku przyczynią się do podwyższenia jakości i komfortu życia mieszkańców regionu, dzięki uzyskaniu dostępu do atrakcyjnej infrastruktury służącej poprawie zdrowia i kondycji, a co za tym idzie – zwiększy się wykorzystanie lokalnych tras rowerowych, pieszych i biegowych oraz upowszechnią się lokalne działania kulturalne.

Genezą realizacji projektu jest wyjście naprzeciw turystom (zwłaszcza aktywnym) i zapewnienie im produktów i usług spełniających ich oczekiwania i sprawiających, że będą chcieli korzystać z infrastruktury regionu pogranicza i uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

Okres realizacji: 01.2020 – 12.2020

Wartość mikroprojektu: 112 053,00 €

Mikroprojekt „Przystanek Kultura” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

**********************************************************************************************************

(pl) LOKALNE MEDIA NA RZECZ KOOPERACJI I INTEGRACJI GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

O projekcie:
Głównym celem projektu był rozwój współpracy w obszarze lokalnych mediów i samorządów pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej. Podczas projektu lokalne media z Polski, Słowacji i Węgier
wymieniały się materiałami dziennikarskimi i tekstami, które zostały opublikowane w różnych krajach V4. Artykuły, przetłumaczone na lokalne języki, ukazywały się cyklicznie i dotyczyły
najważniejszych dla społeczności lokalnych zagadnień takich jak współpraca z samorządami, stan edukacji, wydarzenia kulturalne itp. Publikacja materiałów z innych krajów Grupy Wyszehradzkiej przez lokalne media przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o sąsiednich krajach wśród odbiorców tych mediów. Problemy zgłaszane przez lokalne media w Polsce, na Węgrzech i Słowacji były bowiem bardzo podobne. Projekt skutecznie zaowocował wymianą doświadczeń różnych środowisk w radzeniu sobie z podobnymi problemami, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach bardzo ważny jest dostęp do zweryfikowanych informacji, ważnych dla lokalnych społeczności. Dostęp do rozwiązań stosowanych w sąsiednich krajach zwiększył zainteresowanie tym, co dzieje się w regionie, jak również w miejscowościach o podobnej wielkości/reprezentujących ten sam przekrój populacji.

Rezultatami projektu było stworzenie 72 tematycznych artykułów (po 24 przez każdego z partnerów), ich przetłumaczenie i opublikowanie w mediach lokalnych w Polse, Na Słowacji i na Węgrzech.

Łączny koszt projektu wyniósł 20 880,00 EUR.

Partnerzy ujęci w projekcie:
Fundacja Sądecka (PL) www.sadeczanin.info
Týždenník Dukla (SK) www.e-dukla.sk
Halasmédia (HU) www.halasmedia.hu

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej. 

https://www.visegradfund.org/

(eng) LOCAL MEDIA FOR V4 COOPERATION & INTEGRATION

About the project:
The main objective of the project was to develop cooperation in the area of ​​local media and local governments between the Visegrad Group countries. During the project local media from Poland, Slovakia and Hungary they exchanged journalistic materials and texts that were published in different V4 countries. The articles, translated into local languages, appeared cyclically and concerned the most important issues for local communities, such as cooperation with local governments, the state of education, cultural events, etc. The publication of materials from other Visegrad Group countries by local media contributed to the dissemination of knowledge about neighboring countries among the recipients of these media. The problems reported by the local media in Poland, Hungary and Slovakia were very similar. The project effectively resulted in the exchange of experiences of various communities in dealing with similar problems, especially since access to verified information important for local communities is very important nowadays. Access to solutions used in neighboring countries has increased interest in what is happening in the region, as well as in towns of similar size/population.

The project resulted in the creation of 72 thematic articles (24 by each partner), their translation and publication in local media in Poland, Slovakia and Hungary.

The total cost of the project was EUR 20,880.00.

Partners included in the project:
Sadecka Foundation (PL) www.sadeczanin.info
Dukla Weekly (SK) www.e-dukla.sk
Halasmédia (HU) www.halasmedia.hu

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance  ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

https://www.visegradfund.org/

***********************************************************************************************************

„SĄDECZANIE DLA NIEPODLEGŁEJ”

Pomiędzy Fundacją Sądecką a SKT Sądeczanin, Stowarzyszeniem Miłośników Historii oraz Polskim Towarzystwem Tatrzańskim Oddział Beskid została zawarta koalicja w celu popularyzacji miejsc, postaci i wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i wojną polsko-bolszewicką (w tym #wiktoria 1920), z uwzględnieniem historii i dziedzictwa Sądecczyzny, wśród mieszkańców regionu poprzez publikację artykułów historycznych na  regionalnym portalu, opracowanie i dystrybucję mapki spaceru historycznego szlakiem miejsc oddających hołd walkom o niepodległość oraz przeprowadzeniu konkursu historycznego o tematyce niepodległościowej. Działania projektu odbędą się w okresie 3.08.2020 – 20.10.2020 na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Działania projektu zostały opracowane w sposób angażujący lokalną społeczność (z uwzględnieniem różnych grup wiekowych). Dobór elektronicznych narzędzi realizacji projektu pozwoli na bezpieczne dotarcie do odbiorców oraz osiągnięcie trwałych rezultatów.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

***********************************************************************************************************

„AKTYWNY SĄDECZANIN”

Projekt o nazwie "Aktywny Sądeczanin" został wsparty kwotą 100 000 zł.

Zadanie będzie miało na celu poprawę jakości życia oraz zachęcenie do aktywności osób 60+ poprzez przygotowanie dla nich pilotażowego cyklu mapek przedstawiających unikatowe miejsca Sądecczyzny oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii promocyjnej projektu. Działania projektowe są zaplanowane w okresie od 01.05.2020 r. do 30.11.2020 r. w Nowym Sączu oraz okolicach.

Atutem projektu jest nie tylko atrakcyjny dobór miejsc, ale sprawdzenie ich pod kątem osób starszych. Osoba, która otrzyma naszą mapkę będzie miała gotowy przepis na rodzinną wycieczkę, będzie wiedziała jak dotrzeć w bezpieczny sposób w dane miejsce, a także będzie świadoma trudności z jakimi może zmierzyć się w wybranej atrakcji.

Na mapie znajdzie się po 10 lokalizacji z 3 kategoriach: zamki i ruiny, wieże i platformy widokowe oraz źródła wód mineralnych zlokalizowanych maksymalnie do jednej godziny drogi od Nowego Sącza

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

***********************************************************************************************************

"CENTRA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU" (CAW)

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego regionu - geograficznych i krajobrazowych - poprzez stworzenie warunków do dalszego rozwoju sektora turystyki, a poprzez to zdynamizowanie rozwoju społecznego i gospodarczego całego województwa.

Dzięki realizacji projektu Małopolska winna stać się wiodącym regionem w zakresie zarówno zestandaryzowanej oferty tras biegowo-rowerowych wykorzystujących innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wspomagające treningi, jak również województwem szczycącym się największą liczbą imprez biegowych i rowerowych w skali kraju.

W konsekwencji działania związane z budową CAW, jako zestandaryzowanej ofert biegowo-rowerowej, winny przyczynić się do podwyższenia jakości i komfortu życia mieszkańców Małopolski dzięki uzyskaniu dostępu do atrakcyjnej infrastruktury służącej poprawie zdrowia i kondycji. Zaś w skali regionu powinny stać się jednym z czynników rozwoju społ.-ekonomicznego, kreującym istotną część lokalnego (i w konsekwencji regionalnego) PKB w sferze usług okołoturystycznych i rekreacyjnych oraz generujących zatrudnienie w tym sektorze.

W wymiarze lokalnym realizacja projektu przyczyni się do:

 • -wzrostu zainteresowania poszczególnymi miejscowościami zaangażowanymi w realizację projektu;
 • -tworzenia warunków rozwoju gosp. i lokowania się nowych inwestycji związanych z funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi;
 • -znaczącym podniesieniem jakości życia miejscowej ludności zarówno poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców, jak i poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy oraz możliwości samozatrudnienia.
 • -zrównoważonego dostępu do walorów oraz produktów turystycznych Małopolski;
 • -utrwalenia postrzegania Małopolski, jako regionu o rozbudowanej ofercie turystyczno-rekreacyjnej – zarówno w zakresie infrastrukturalnym, jak i organizacyjnym, który potrafi w sposób nowoczesny i innowacyjny wykorzystywać swoje walory dla budowania nowoczesnych produktów rekreacyjnych służących zarówno podwyższeniu komfortu swoich mieszkańców, jak i ściągnięcia osób spoza regionu.

Istotą projektu jest stworzenie sieciowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej służącej w równej mierze mieszkańcom obszaru, na którym projekt jest realizowany, jak i przyciągnięciu do miejscowości, w których ona powstaje, biegaczy i turystów, którzy korzystając z przygotowanej infrastruktury będą także (w dużej części) korzystać z lokalnych zasobów (miejsc noclegowych, gastronomi, szeregu innych pomniejszych usług). Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) obejmuje budowę systemowego projektu, w ramach którego zostaną zbudowane trasy biegowo-rowerowe w Subregionie Sądeckim, w następujących gminach:

 • *Bobowa: 1 trasa biegowa o długości 2,523 km
 • *Łącko: 1 trasa biegowo – rowerowa o długości 4,517 km oraz odbudowa kładki pieszo-rowerowej na potoku Czarna Woda w m. Łącko
 • *Stary Sącz: 3 trasy turystyczne o łącznej długości 5,452 km:
  - trasa biegowo – rowerowa nr I o długości 2139mb - po trasie istniejących dróg leśnych, która na części trasy tj. w km 1+100-1+580, służy także do celów obsługi lasu komunalnego m.in. do wywozu drewna itp.,
  - trasa biegowo-rowerowa nr II na długości 3037mb, która także na odcinku km 0+930 – 1+232 oraz na odcinku 2+009-3+037 pokrywa się z drogą do obsługi lasu.
  - trasa biegowo-rowerowa nr III o długości 276mb, w km 0+134-0+407, stanowiąca dobieg i dojazd do zasadniczych tras biegowo-rowerowych nr I i II oraz szczytu Góry Parkowej, gdzie znajduje się plac rekreacyjny, plac postojowy i platforma widokowa.
 • *Nowy Sącz: 1 trasa biegowo-rowerowa o długości 5,009 km, w tym zmodernizowany odcinek na długości 1,444 km.
 • *Chełmiec: 1 trasa turystyczna po wale przeciwpowodziowym w miejscowości Świniarsko o długości 1,514 km.

W sumie powstanie 16,900 km liniowych tras turystycznych połączonych wspólna marką Centra Aktywnego Wypoczynku i połączonych z siecią tras w Województwie Małopolskim.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01-08-2017
Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01-08-2017
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31-12-2018

Dofinansowanie projektu z UE: 5 158 437,08 PLN

"Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe" jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

***********************************************************************************************************

MAŁOPOLSKIE TALENTY

Głównym celem projektu było wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień, podniesienie komp. kluczowych oraz wsparcie utalentowanych uczniów szkół podstawowych: klasy 4-6 (I etap edukacyjny), klasy 7-8 (II etap edukacyjny), klas szkół ponadpodstawowych, których ukończeniem jest zdanie matury (III etap edukacyjny) z powiatu Miasto Nowy Sącz.

Głównym rezultatem projektu było zaś utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), w którym młodzież mogła korzystać z zajęć pozaszkolnych z zakresu 4 kompetencji kluczowych przedmiotowych, tj.: językowych (j. angielski), matematycznych i naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, informatycznych oraz kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych

Projekt ten podzielony był na 2 części związane oddzielnymi umowami pomiędzy Fundacją Sądecką a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

W ramach tego projektu zostały przeprowadzone w sumie 4 edycje zajęć (przez 4 lata od roku szkolnego 2017/2018 aż do roku szkolnego 2020/2021). W zajęciach łącznie wzięło udział ponad 400 uczniów z 40 szkół z terenu Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Zajęcia pozaszkolne poprowadzone były z wykorzystaniem programów przekazanych przez realizatora projektu koordynacyjnego przez wykwalifikowaną kadrę, przeszkoloną zgodnie z wytycznymi konkursu.

Zajęcia co do zasady odbywały się w soboty w tzw. Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, które tylko w momencie moment pandemii koronawirusowej przyjęło formę interaktywnego serwisu.

Małopolskie Talenty to nie tylko stworzenie możliwości rozwoju wyjątkowych ukierunkowanych uzdolnień, ale także otwarcie drzwi do wypróbowania swych sił poza środowiskiem szkolnym, zalążkiem poznania rynku pracy. Takie doświadczenia wyniesiono również dzięki przepustce do Letniej Szkoły Młodych Talentów czy Forum Młodych Talentów.

Ponadto wśród uczniów, którzy wzięli udział w projekcie Fundacja Sądecka przyznała dotąd 94 stypendia naukowe na łączną wysokość 96 600 zł. Realizację tych wszystkich działań należy uznać za olbrzymi sukces, przy tym ogromną zasługę nauczycieli, tych którzy nominowali do projektu zdolną młodzież, i tych którzy te zajęcia prowadzili.

MAŁOPOLSKIE TALENTY | Gmina Bystra-Sidzina

Projekty realizowane były w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.

**************************************************************************************************************** 

"100 FIRM SĄDECCZYZNY"

Przedmiotem niniejszego projektu było wydanie publikacji związanej z promocją polskiego eksportu, a inspirowanej sukcesem firm Sądecczyzny. Wydawnictwo o charakterze informacyjno-promocyjnym miało na celu prezentację sądeckiego potencjału inwestycyjnego i eksportowego, a także przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem oraz współpracą na rynkach międzynarodowych.

W katalogu zawarto opis efektów pracy przedsiębiorców z regionu Sądecczyzny, którzy swoją działalnością – niezależnie od tego, czy prowadzą duże firmy czy są właścicielami średnich i małych przedsiębiorstw – ubogacają Sądecczyznę, przyczyniają się do jej rozwoju i sprawiają, że staje się ona symbolem biznesowego sukcesu.

W publikacji znalazły się zarówno nazwy wielkich marek, jak i logotypy mniejszych firm. „100 Firm Sądecczyzny” to nie tylko broszura informacyjno-promocyjna, ale przede wszystkim wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z powodzeniem przeszli przez trudny czas ostatnich lat.

Katalog „100 Firm Sądecczyzny” wypromował pozytywny wizerunek naszego regionu na największych spotkaniach biznesowych w Europie, a do takich niewątpliwie zalicza się Forum Ekonomiczne organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Realizacją projektu zajęła się Fundacja Sądecka, która od blisko trzech dekad wspiera lokalnych przedsiębiorców. Promocję wydania poprowadził portal Sądeczanin.info, który jest uzupełnieniem działalności Fundacji Sądeckiej w zakresie komunikacji i promocji.

Niniejsza publikacja zaprezentowała potencjał sądeckich przedsiębiorstw. Zamieszczono w niej nie tylko opisy firm, ale też produktów i usług, które oferują na rodzimym rynku, a w wielu przypadkach również na za granicą. Tak więc publikacja ta to nie tylko jako materiał informacyjny, ale również  jako źródło inspiracji. Rozmowy z przedsiębiorcami, umieszczone w publikacji, pokazują, że dla nich liczy się nie tylko pomysł na biznes, ale przede wszystkim wytrwałość w dążeniu do celu.

Projekt został wsparty przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii dotacją w wysokości 25 000 zł

Projekt współfinansowany przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii.

**********************************************************************************************************

"FESTIWAL KULTURY LACHOWSKIEJ I GÓRALSKIEJ"

Celem projektu była popularyzacja kultury ludowej regionu Beskidu Sądeckiego oraz wzmacnianie lokalnej tożsamości jego mieszkańców poprzez organizację festiwalu folklorystycznego w Piwnicznej - Zdroju (woj. małopolskie). W Festiwalu wzięły udział zespoły regionalne z regionu Beskidu Sądeckiego, które zaprezentowały swoją twórczość i tradycje ludowe. Zadanie promowało dziedzictwo kulturowe regionu Beskidu Sądeckiego, zaangażowało lokalną społeczność do uczestnictwa w kulturze, wzmocniło więzi międzypokoleniowe oraz przyczyniło się do budowy poczucia wspólnej przestrzeni  kulturowej. Wydarzenie spopularyzowało także zespoły folklorystyczne działające w regionie polskich Karpat.

Rezultatami projektu były: Wzrost wiedzy oraz świadomości społeczności lokalnych dot. bogactwa kultury ludowej, w szczególności muzyki i tańca, Beskidu
Sądeckiego; Wzmocnienie tożsamości regionalnej społeczności lokalnych; Wypromowanie muzyki i tańca ludowego regionu Beskidu Sądeckiego; Wzmocnienie kontaktów i współpracy zespołów folklorystycznych i regionalnych z regionu Beskidu Sądeckiego oraz Wypromowanie Beskidu Sądeckiego jako terytorium z unikalnym dziedzictwem kulturowym.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kwotą 52 000 zł.

**********************************************************************************************************

"SĄDECCY TWÓRCY NIEPODLEGŁOŚCI"

Celem projektu było upowszechnianie wiedzy o historii Sądecczyzny, kształtowanie tożsamości obywatelskiej oraz poczucia patriotyzmu lokalnego wśród mieszkańców Sądecczyzny poprzez popularyzację sądeckich bohaterów związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę za pośrednictwem działań historyczno-patriotycznych, takich jak kampania promocyjna w mediach lokalnych, stworzenie wystawy planszowej (20 plansz) oraz jej prezentacja w wybranych ośrodkach edukacji/kultury na Sądecczyźnie, a także opracowanie, wydrukowanie i dystrybucja mapki "Śladami Sądeckich Twórców Nieopdległości" (spacer historyczny -78 punktów). Działania projektowe były skierowane do wszystkich Sądeczan, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Działania w ramach zadania przyczyniły się do popularyzacji w przystępny i atrakcyjny sposób wiedzy na temat postaci związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę z uwzględnieniem sądeckiego kontekstu. Efekty projektu wzmocniły poczucie wspólnoty lokalnej angażując społeczność lokalną do wspólnego celebrowania odzyskania niepodległości.

Koszt projektu wyniósł 24 000 zł.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego