Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 30 marca. Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

Fundacja Sądecka - Realizowane Projekty

Zakres działalności Fundacji Sądeckiej obejmuje wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju kulturalno – oświatowego oraz społecznego. Fundacja podejmuje także wszechstronne działania na rzecz rozwoju gospodarczego. Realizuje wiele programów dotyczących problematyki wsi, edukacji, ubogiej młodzieży oraz promocji i organizacji wolontariatu. Do zakresu działalności Fundacji należy także promocja Sądecczyzny i samorządności, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

W ramach swoich działań statutowych Fundacja Sądecka realizuje wiele projektów, m.in.:

Sądeczanin Roku

W zakresie promocji Sądecczyzny oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych Fundacja Sądecka każdego roku przeprowadza plebiscyt o zaszczytny tytuł Sądeczanina Roku. Ideą plebiscytu jest promowanie ludzi nietuzinkowych, zasłużonych dla środowisk lokalnych, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra i rozwoju Sądecczyzny. Osoby te cieszą się szacunkiem innych ludzi, swoim życiem i pracą pomagają drugiemu człowiekowi. Wpływają pozytywnie na kształtowanie postaw obywatelskich, promują tradycje swojego regionu oraz dają przykład lokalnego patriotyzmu. Nominacje do plebiscytu mogą składać organizacje społeczne, samorządowe, stowarzyszenia i urzędy administracji terenowej działające na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. Laureaci tego plebiscytu wybierani są przez mieszkańców Sądecczyzny. Sądeczaninem Roku 2013 została Marta Mordarska, radna sejmiku województwa małopolskiego.

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków

Powołany w 1992 roku Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się. Na stypendium naukowe mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundacją Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”

Chętnych z roku na rok przybywa, a Fundacja Sądecka stara się pozyskiwać większe środki. W programie stypendialnym partycypują gminy z powiatu nowosądeckiego, które są zainteresowane taką formą wspierania edukacji oraz gmina Gorlice. Młodzież pobierająca stypendium ma przez to też pewne zobowiązania. Jednym z podstawowych warunków przyznawania stypendium jest udział w wolontariacie

W roku szkolnym/akademickim 2015/2016 pomocą objęto 284 osób. Łączna wartość wypłacanych stypendiów w tym roku szkolnym wyniesie 274 550 zł.

Na zakończenie każdego roku szkolnego stypendyści wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami spotykają się kapitułą Funduszu, którą kieruje Zygmunt Berdychowski. Podczas spotkania uczniowie opowiadają, jak wykorzystują stypendia a ich patroni dopingują ich do wytężonej nauki. Pierwsi beneficjenci Funduszu już dawno ukończyli studia, założyli własne rodziny i zajęli ważne miejsce w społeczeństwie. Pracują w biznesie, administracji, nauce, kulturze. Są menadżerami, inżynierami, nauczycielami, redaktorami.

W sumie, od początku działalności Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków stypendia otrzymało 4 609 uczniów/studentów o łącznej wartości 4.016.650 złotych.

Udzielono również 128 pożyczek studenckich na łączną wartość 345.600 zł. Pożyczki studenckie przyznawane były w wysokości średnio 3.000 zł w roku akademickim i spłacane po zakończeniu studiów.

Od roku akademickiego 2015/2016 Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków dołączył do elitarnego grona organizacji lokalnych współrealizujących ogólnopolski Program Stypendiów Pomostowych. Celem naszego projektu jest pomoc młodym ludziom z subregionu sądeckiego. O stypendia pomostowe mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok studiów publicznej uczelni akademickiej, mieli dobry wyniki na maturze, a także żyją w rodzinie o trudnej sytuacji finansowej, zameldowanej na wsi bądź w małym mieście. Wysokość tego stypendium to 5000 zł.

Serce-Sercu

W ramach pomocy społecznej Fundacja Sądecka co roku organizuje przedświąteczną akcję charytatywną pod hasłem „ Serce –Sercu”. W ramach tej akcji każdego roku przeprowadzana jest świąteczna zbiórka żywności w wybranych placówkach handlowych na terenie Subregionu Sądeckiego. Zebrane z tej akcji artykuły i sporządzane paczki trafiają za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, kół Caritas oraz szkół do najbardziej potrzebujących, wielodzietnych rodzin z powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego oraz miasta Nowego Sącza.

W realizacji akcji czynnie udział biorą wolontariusze ze szkół gimnazjalnych i średnich pod opieką nauczycieli oraz studenci. Z naszymi wolontariuszami można spotkać się zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach. Akcję wspierają również przedsiębiorcy z rejonu Małopolski. Akcja „Serce-Sercu” to ogrom prac wolontariuszy, dzięki którym wigilijny wieczór i święta Bożego Narodzenia upływają w rodzinnej atmosferze bez trosk i zmartwień wynikających z braku rzeczy materialnych. Od początku prowadzenia akcji, tj. od 1995 roku w ten sposób wsparto 14 156 rodzin z regionu Małopolski. W roku 2013 akcja była największa w dotychczasowych liczbach. Dzięki ludziom dobrej woli udało się przekazać ponad 1 000 paczek. Przy akcji pomagało ponad 1 000 wolontariuszy i koordynatorów.

Ocena aktywności gmin Sądecczyzny

Od 2008 roku Fundacja Sądecka realizuje projekt „Ocena aktywności Gmin Sądecczyzny”. Celem głównym przedsięwzięcia jest zmotywowanie lokalnych samorządów do prężnej działalności i poprawy warunków życia mieszkańców. Gminy oceniane są w trzech kategoriach: dynamika zmian, generowanie dochodów i aktywność inwestycyjna. Oceny dokonują naukowcy z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Ideą tego rankingu jest prezentowanie osiągnięć poszczególnych gmin w działaniach inwestycyjnych i społecznych. Ranking Gmin w znacznym stopniu wpływa również na wizerunek oraz promocję danej jednostki samorządu terytorialnego. W 2013 gminy były oceniane w trzech kategoriach: generowanie dochodów, aktywność inwestycyjna i dynamika zmian. W kategorii pierwszej najlepsi okazali się: gmina Chełmiec (I miejsce), gmina Nawojowa (II miejsce) oraz miasto i gmina Stary Sącz. W kategorii aktywność inwestycyjna pierwsze miejsce przypadło gminie Piwniczna Zdrój, drugie miastu i gminie Krynica-Zdrój, trzecie zaś mieście Grybów. W ostatniej z kategorii (dynamika zmian) zwyciężyła gmina Łososina Dolna, na drugiej pozycji uplasował się gmina Chełmiec, na trzeciej gmina Grybów.

Od 2014 roku projekt rozszerzono o gminy z powiatów: limanowskiego i gorlickiego.

Grand Prix Sądeczanina

Grand Prix Sądeczanina to cykl 3 biegów dla amatorów na dystansie 10 km w dwóch kategoriach: mężczyzn i kobiet, oraz biegów dla młodzieży do lat 16 na dystansie do 3 km w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. Celem projektu jest promocja inicjatyw społecznych wśród mieszkańców Sądecczyzny, integracja społeczności lokalnej i regionalnej, promowanie zdrowego trybu życia, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W 2013 roku biegi odbyły się w Lipinkach, Szymbarku, Gródku nad Dunajcem, Krośnie, Łomnicy-Zdroju, Krynicy-Zdroju, Grybowie. Ze względu na duże zainteresowanie projektem w 2014 roku rozszerzono zasięg projektu „Grand Prix Małopolski”. Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji zadania w dziedzinie kultury fizycznej pt „Małopolska na sportowo”.

Noworoczny Zjazd Stowarzyszeń – Marcinkowickie Spotkania

Od ponad 20 lat na zaproszenie Fundacji Sądeckiej w Marcinkowicach spotykają się członkowie stowarzyszeń działających na terenie subregionu sądeckiego. Jest to okazja do podsumowania 12 miesięcznej wspólnej pracy, podziękowań i rozmów. Na to spotkanie przyjeżdżają również posłowie i samorządowcy z całego subregionu. W 2013 r. opłatek w Marcinkowicach zgromadził ponad 500 osób.

Szkolenia, Kursy, Warsztaty

Fundacja Sądecka corocznie prowadzi szeroką działalność szkoleniową. Od 1992 roku z rozmaitych szkoleń, kursów i warsztatów skorzystało setki rolników, przedsiębiorców, liderów lokalnych społeczności. Z początku działalność edukacyjna Fundacji dotyczyła „abc biznesu”, miała na celu upowszechnianie wiedzy o mechanizmach gospodarki rynkowej. Kursantów uczono jak założyć własną firmę, opracować biznesplan, rozliczać się z fiskusem. Następny etap szkoleń, w okresie przedakcesyjnym, obejmował wiedzę o instytucjach i mechanizmach rządzących Unią Europejską. Natomiast od 2005 roku nacisk położono na szkolenia w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Kursanci dowiadywali się jak skutecznie aplikować o unijne środki, jak wypełnić poprawnie wniosek, a potem rozliczyć się z pozyskanych funduszy. Fundacja Sądecka organizuje również warsztaty i szkolenia dla uczniów i studentów. W 2013 roku w warsztatach artystycznych i edukacyjnych uczestniczyło ponad 100 młodych ludzi.

Konferencje i Seminaria

Fundacja Sądecka jest również organizatorem konferencji gospodarczych, poświęconych żywotnym problemom Sądecczyzny, seminariów i konferencji poświęconych ekonomi, zdrowiu, historii Sądecczyzny, wybitnym Sądeczanom oraz kulturze i tradycjom regionu.

Rok 2007:
Seminarium pt. „Ks. Prof. Bolesław Kumor na tle epoki”

Rok 2008:
Seminarium „Bóg Honor Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczpospolitej”, Konferencja pt. „Sądeckie drogi wczoraj, dziś, jutro”

Rok 2009: Seminarium „Środowisko naturalne - atut czy przeszkoda w rozwoju Sądecczyzny”; Seminarium „Nasza droga do Euro - nadzieje i zagrożenia”; Konferencja „Kurierzy Słowa Bożego”

Rok 2011:
Seminarium „Ekonomia po sądecku”, Seminarium „Prezydencja w Małopolsce. Współpraca transgraniczna gmin, miast, powiatów Małopolski, a rozwój regionu”

Rok 2012:
Seminarium naukowe „Dziedzictwo kulturowe w regionie”
Seminarium „O zdrowiu Sądeczan jesienią”

Rok 2013:
Seminarium „O zdrowiu Sądeczan na wiosnę”. Edycja 2013 poświęcona została chorobom psychicznym. Okazało się bowiem, że choroby psychiczne to zmora naszych czasów, nie wszyscy wytrzymują szalone tempo dnia codziennego. Wśród wykładowców znaleźli się wysokiej klasy specjaliści, lekarze, naukowcy oraz przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, osoby odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej w Nowym Sączu i całej Małopolsce.

"Gospodarka Wodna na Sądecczyźnie” – 2 edycje.

Nowa ustawa śmieciowa. Aspekty prawne i ekonomiczne wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami – przedstawione przez pomysłodawcę ustawy posła Tadeusza Arkita.

Kontrakt terytorialny – seminarium poświęcone inwestycjom na lata 2014 - 2020. Seminarium odbyło się w Starym Sączu przy udziale Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Inwigilacja Kościoła Katolickiego poświęcone represjom wobec kościoła w czasach PRL-u. Ksiądz Prof. Józef Marceki z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie przypomniał jakie siły komuniści rzucili po wojnie na front walki z kościołem.

„Dni Chwały Oręża Polskiego – Wojna Polsko-Bolszewicka” – seminarium poświęcone rocznicy wojny polsko-bolszewickiej.

Zjazd Sądeczan

Fundacja Sądecka współpracuje ze Społeczno – Kulturalnym Towarzystwem Sądeczanin” podczas organizacji Zjazdu Sądeczan. Zjazd Sądeczan gromadzi na starosądeckich błoniach rodowitych Sądeczan rozsianych po całym świecie. Spotkania mają na celu ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków oraz docenienie różnych form aktywności na tym polu. W Starym Sączu spotykają się przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego (fundacje, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, zespoły regionalne, artyści ludowi) oraz przedstawiciele i mieszkańcy wszystkich samorządów subregionu sądeckiego. Zjazd Sądeczan 18 sierpnia 2013 r. przed Ołtarzem Papieskim zgromadził około 6 000 osób.

Pakt dla Sądecczyzny

12 września 2013 r. politycy, samorządowcy z różnych opcji od lewej do prawej strony sceny politycznej, radni wojewódzcy, parlamentarzyści, radni powiatowi, miejscy i gminni, w odzewie na zaprezentowanie wstępnej listy przedsięwzięć rekomendowanych przez zarząd Województwa Małopolskiego do objęcia Kontraktem Terytorialnym w latach 2014-2020, podpisali dokument „Pakt dla Sądecczyzny Limanowszczyzny i Ziemi Gorlickiej”.

Było to wydarzenie historyczne i bezprecedensowe. Politycy, ponad podziałami politycznymi, postanowili walczyć z marginalizacją naszego subregionu. Uzgodniono wykaz najważniejszych, kluczowych inwestycji i zaprezentowano wspólne stanowisko wobec władz województwa małopolskiego. Inicjatywa odbiła się szerokim echem nie tylko w regionie ale w całym województwie i kraju.

Centra Aktywnego Wypoczynku (CAW)

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego regionu - geograficznych i krajobrazowych - poprzez stworzenie warunków do dalszego rozwoju sektora turystyki, a poprzez to zdynamizowanie rozwoju społecznego i gospodarczego całego województwa.

Dzięki realizacji projektu Małopolska winna stać się wiodącym regionem w zakresie zarówno zestandaryzowanej oferty tras biegowo-rowerowych wykorzystujących innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wspomagające treningi, jak również województwem szczycącym się największą liczbą imprez biegowych i rowerowych w skali kraju.

W konsekwencji działania związane z budową CAW, jako zestandaryzowanej ofert biegowo-rowerowej, winny przyczynić się do podwyższenia jakości i komfortu życia mieszkańców Małopolski dzięki uzyskaniu dostępu do atrakcyjnej infrastruktury służącej poprawie zdrowia i kondycji. Zaś w skali regionu powinny stać się jednym z czynników rozwoju społ.-ekonomicznego, kreującym istotną część lokalnego (i w konsekwencji regionalnego) PKB w sferze usług okołoturystycznych i rekreacyjnych oraz generujących zatrudnienie w tym sektorze.

W wymiarze lokalnym realizacja projektu przyczyni się do:

 • -wzrostu zainteresowania poszczególnymi miejscowościami zaangażowanymi w realizację projektu;
 • -tworzenia warunków rozwoju gosp. i lokowania się nowych inwestycji związanych z funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi;
 • -znaczącym podniesieniem jakości życia miejscowej ludności zarówno poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców, jak i poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy oraz możliwości samozatrudnienia.
 • - zrównoważonego dostępu do walorów oraz produktów turystycznych Małopolski;
 • - utrwalenia postrzegania Małopolski, jako regionu o rozbudowanej ofercie turystyczno-rekreacyjnej – zarówno w zakresie infrastrukturalnym, jak i organizacyjnym, który potrafi w sposób nowoczesny i innowacyjny wykorzystywać swoje walory dla budowania nowoczesnych produktów rekreacyjnych służących zarówno podwyższeniu komfortu swoich mieszkańców, jak i ściągnięcia osób spoza regionu.

Istotą projektu jest stworzenie sieciowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej służącej w równej mierze mieszkańcom obszaru, na którym projekt jest realizowany, jak i przyciągnięciu do miejscowości, w których ona powstaje, biegaczy i turystów, którzy korzystając z przygotowanej infrastruktury będą także (w dużej części) korzystać z lokalnych zasobów (miejsc noclegowych, gastronomi, szeregu innych pomniejszych usług). Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) obejmuje budowę systemowego projektu, w ramach którego zostaną zbudowane trasy biegowo-rowerowe w Subregionie Sądeckim, w następujących gminach:

 • *Bobowa: 1 trasa biegowa o długości 2,523 km
 • *Łącko: 1 trasa biegowo – rowerowa o długości 4,517 km oraz odbudowa kładki pieszo-rowerowej na potoku Czarna Woda w m. Łącko
 • *Stary Sącz: 3 trasy turystyczne o łącznej długości 5,452 km:
  - trasa biegowo – rowerowa nr I o długości 2139mb - po trasie istniejących dróg leśnych, która na części trasy tj. w km 1+100-1+580, służy także do celów obsługi lasu komunalnego m.in. do wywozu drewna itp.,
  - trasa biegowo-rowerowa nr II na długości 3037mb, która także na odcinku km 0+930 – 1+232 oraz na odcinku 2+009-3+037 pokrywa się z drogą do obsługi lasu.
  - trasa biegowo-rowerowa nr III o długości 276mb, w km 0+134-0+407, stanowiąca dobieg i dojazd do zasadniczych tras biegowo-rowerowych nr I i II oraz szczytu Góry Parkowej, gdzie znajduje się plac rekreacyjny, plac postojowy i platforma widokowa.
 • *Nowy Sącz: 1 trasa biegowo-rowerowa o długości 5,009 km, w tym zmodernizowany odcinek na długości 1,444 km.
 • *Chełmiec: 1 trasa turystyczna po wale przeciwpowodziowym w miejscowości Świniarsko o długości 1,514 km.

W sumie powstanie 16,900 km liniowych tras turystycznych połączonych wspólna marką Centra Aktywnego Wypoczynku i połączonych z siecią tras w Województwie Małopolskim.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01-08-2017
Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01-08-2017
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31-12-2018

Konkursy

Konkurs historyczny „Mój Region - Moja Duma, Moje Miasto - Moja Duma” Fundacja Sądecka wspólnie ze Społeczno-Kulturalnym Towarzystwem Sądeczanin oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu organizuje konkurs historyczny „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. Konkurs ma na celu pogłębienie wiedzy uczniów i studentów o historii Sądecczyzny i jej dziedzictwie kulturowym oraz uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla region.

Małopolskie Talenty

Głównym celem projektu jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień, podniesienie komp. kluczowych oraz wsparcie utalentowanych uczniów szkół podstawowych: klasy 4-6 (I etap edukacyjny), klasy 7-8 (II etap edukacyjny), klas szkół ponadpodstawowych, których ukończeniem jest zdanie matury (III etap edukacyjny) z powiatu Miasto Nowy Sącz.

Głównym rezultatem projektu będzie utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), w którym młodzież będzie korzystać z zajęć pozaszkolnych z zakresu 4 kompetencji kluczowych przedmiotowych, tj.: językowych (j. angielski), matematycznych i naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, informatycznych oraz kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych.

W ramach projektu zostanie więc przeprowadzona jedna edycja zajęć w okresie 01.04.2019 - 30.06.2020. Zostanie utworzonych 12 grup - po 4 dla każdego z etapów edukacyjnych. Zajęcia pozaszkolne poprowadzą z wykorzystaniem programów przekazanych przez realizatora projektu koordynacyjnego przez wykwalifikowaną kadrę, przeszkoloną zgodnie z wytycznymi konkursu.

Projekty "Małopolskie Talenty - I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz" oraz realizowane są w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.