Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 21 lutego. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Fundacja Sądecka - Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Sądecka".
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Niskowa w powiecie Nowosądeckim.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Starosta Nowosądecki.

§ 2.

 1. Celem Fundacji jest:
 1. Działalność i pomoc indywidualnemu rolnictwu produkującemu zdrową żywność, poprawę warunków życia na wsi oraz wspieranie organizacji ruchu ludowego.
 2. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej promującej folklor ziemi sądeckiej.
 3. Podejmowanie i wspieranie działań popularyzujących literaturę, muzykę i kulturę narodową.
 4. Kształtowanie postaw młodych w duchu przywiązania do polskiej tradycji i kultury.
 5. Prowadzenie działań propagujących zdrowy styl życia. Promocja kultury fizycznej i sportu masowego jako najlepszego sposobu kształtowania postawy młodych ludzi.
 6. Organizacja masowych imprez sportowych i kulturalnych promujących tradycyjne wartości, takie jak: praca, przyjaźń i pomoc innym.

§ 3.

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
 1. Udzielanie rolnikom i organizacjom rolniczym pomocy w postaci świadczeń materialnych i niematerialnych na realizację ich zadań statutowych oraz rozwoju gospodarstw rolnych.
 2. Przyznawania pomocy pieniężnej w formie stypendiów uczniom i studentom, którzy mają bardzo trudną sytuację materialną, a równocześnie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. W tym celu tworzy się odrębny fundusz stypendialny.
 3. Organizowanie i finansowanie różnych form szkolenia.
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Organizowanie masowych imprez sportowych (biegi, turnieje piłkarskie, zawody rowerowe i pływackie)
 6. Organizowanie festynów, koncertów i pikników promujących kulturę regionu oraz kraju.
 7. Przygotowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw informacyjnych i propagują -cych działalność fundacji, o których mowa w §2.
 8. Organizowanie akademii, kiermaszy i wieczernic poświęconych ważnym wydarzeniom kulturalnym i historycznym.
 9. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z obszarów wiejskich pod nazwą „Lato Wiejskich Dzieci”
 10. Organizowanie akcji charytatywnych, w tym zbiórki żywności wraz z dystrybucją dla mieszkańców regionu będących w potrzebie.

§ 4.

 1. Fundacja w zakresie swojej statutowej działalności udziela pomocy obywatelom polskim, a w wyjątkowych wypadkach również osobom zagranicznym.

II. MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 5.

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w wysokości jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych z przeznaczeniem jednego tysiąca wyłącznie na działalność gospodarczą.
 2. Środki na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą także :
  z darowizn pieniężnych i rzeczowych dokonywanych przez inne Fundacje oraz osoby prawne i fizyczne zarówno krajowe jaki i zagraniczne, ze zbiórek publicznych, ze spadków i darowizn, a także zapisów testamentowych, ze środków zdeponowanych w bankach.

§ 6.

 1. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 7.

 1. Zasady wynagradzania kierownictwa zakładów gospodarczych Fundacji oraz wielkości środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji.

III. ORGANY FUNDACJI.

§ 8.

 1. ZARZĄD
 2. RADA FUNDATORÓW
 3. RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

A. ZARZĄD

§ 9.

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. W skład Zarządu wchodzą:
  Prezes Zarządu Fundacji
  Wiceprezes Zarządu Fundacji - co najmniej jeden
 3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 4. Członek Zarządu może być odwołany tylko w przypadku prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem lub przepisami prawa.
 5. Odwołanie członka Zarządu następuje na wniosek ca najmniej 2/3 liczby członków Rady Fundatorów i wymaga jednogłośnej uchwały wszystkich członków Rady Fundatorów.

§ 10.

 1. Decyzje i uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 11.

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych, oraz do podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są: Prezes i Wiceprezes Zarządu - każdy z nich samodzielnie.

§ 12.

 1. Zarząd Fundacji obowiązany jest zarządzać sprawami Fundacji i jej majątkiem oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu. Zarząd upoważniony jest do prowadzenia wszystkich spraw nie zastrzeżonych przepisami lub statutem do wyłącznej właściwości Rady Fundatorów.

§ 13.

 1. Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz wyznacza im wynagrodzenie za pracę.
 2. Do obsługi administracyjnej i merytorycznej Fundacji Zarząd tworzy Biuro Fundacji na czele którego stoi Dyrektor.

§ 14. Zarząd w szczególności :

 1. Opracowuje wieloletnie i roczne programy działalności Fundacji
 2. Ustala preliminarz wydatków na realizację statutowych zadań Fundacji i pokrycie kosztów jej funkcjonowania
 3. Opracowuje regulamin określający tryb przyjmowania pomocy pieniężnej przez Fundację
 4. Ustala regulamin pracy Zarządu.

§ 15.

 1. Zarząd może powoływać komisje lub zespoły doradcze, a także przedstawicielstwa Fundacji w kraju i za granicą.
 2. Zarząd może udzielać innym osobom pełnomocnictwa lub dokonywać czynności prawnej określonego rodzaju /pełnomocnictwo szczególne/.

B. RADA FUNDATORÓW

§ 16.

 1. Rada Fundatorów jest organem uchwałodawczo - opiniodawczym Fundacji.
 2. Do zadań Rady należy: powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
  opiniowanie spraw wniesionych przez Zarząd, a w szczególności spraw dotyczących działalności statutowej i gospodarczej Fundacji,
  opiniowanie wniosków dotyczących zmian Statutu Fundacji,
  wnioskowanie w sprawach dotyczących działalności statutowej Fundacji.
 3. Rada Fundacji może nadać tytuł Honorowego Prezydenta Fundacji i Wiceprezesa Fundacji dla osób szczególnie zasłużonych dla Sądeckiej Fundacji lub osób zasłużonych dla regionu sądeckiego.

§ 17.

 1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów. Członkami Rady mogą być osoby nie będące fundatorami, a powołane w jej skład przez Fundatorów.
 2. Przyjęcie w poczet członków Rady następuje w drodze Uchwały podjętej na plenarnym posiedzeniu Rady bezwzględną większością głosów.
 3. Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku naruszenia przez niego postanowień statutu, prowadzenia działalności sprzecznej z prawem lub interesami Fundacji. Odwołanie następuje w drodze Uchwały podjętej przez Radę bezwzględną większością głosów.

§ 18.

 1. Rada Fundatorów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 19.

 1. Do większości Uchwał Rady Fundatorów wymagana jest bezwzględna większość /50%+1/ głosów członków Rady Fundatorów.

§ 20.

 1. Członkowie Rady Fundatorów mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zarząd Fundatorów.
 2. Dla przygotowania opinii Rada może tworzyć zespoły robocze spośród swoich członków oraz specjalistów spoza Rady.

C. RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

§ 21.

 1. Rada Programowa Fundacji składa się z członków o nieograniczonej liczbie.
 2. Przyjęcie w poczet członków Rady Programowej następuje w drodze Uchwały na posiedzeniu Rady Programowej. Pierwszych członków Rady Programowej Fundacji wyznaczają Fundatorzy na okres jednego roku.
 3. Kadencja Rady programowej wynosi 5 lat, przy czym pierwsza kadencja Rady Programowej Fundacji rozpoczyna się z dniem wpisania Fundacji do rejestru sądowego i upływa z dniem 31 grudnia następnego roku kalendarzowego.

§ 22.

 1. Rada Programowa Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Do ważności uchwał Rady Programowej wymagana jest bezwzględna większość / 50% + 1 / członków Rady Programowej Fundacji.

§ 23.

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem wspomagającym prace Zarządu.
 2. Do zadań Rady należy: przygotowanie projektów wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji, przygotowanie preliminarza wydatków na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej funkcjonowania, przedstawienie Zarządowi Fundacji projektów zmian statutu Fundacji, przedstawienie kandydatów na członków Zarządu Fundacji, współpraca z Zarządem Fundacji w zakresie realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 24.

 1. Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zarząd Fundacji.
 2. Dla przygotowania projektów Rada Programowa może tworzyć zespoły spośród swoich członków oraz specjalistów spoza Rady Programowej.

§ 25.

 1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Fundatorów.

§ 26.

 1. Fundacja może być zlikwidowana po zrealizowaniu celu do jakiego została powołana.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd za zgodą Fundatorów.
 3. Pozostały majątek po likwidacji zostanie przekazany na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu.