Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 25 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

SKWP - Regulamin Działalności Zarządu

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Zarząd Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy, zwany dalej Zarządem kieruje działalnością Kasy w granicach określonych statutem, oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd podejmuje decyzje nie zastrzeżone statutem dla innych organów Kasy.

II.  ZAKRES UPRAWNIEŃ ZARZĄDU

§ 2

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd a w szczególności Prezes i upoważnieni przez niego członkowie Zarządu reprezentują Kasę na zewnątrz.
 3. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
 1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, układanie porządku obrad
 2. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
 3. opracowywanie projektów budżetu Kasy wraz z planem finansowym
 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej
 5. prowadzenie gospodarki finansowej Kasy
 6. ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura Kasy, oraz regulaminu prac biura
 7. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura i ustalanie jego wynagrodzenia
 8. ustalanie struktury organizacyjnej biura Kasy

§ 3

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, który również przewodzi obradom. W razie nieobecności Prezesa z powodu choroby, lub innej przyczyny uniemożliwiającej mu wykonanie obowiązków obradom przewodniczy Wiceprezes.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w ciągu kwartału.
 3. Na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Prezes Kasy jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu, najpóźniej w terminie dwóch tygodni od chwili otrzymania wniosku. Prezes jest zobowiązany umieścić w porządku obrad sprawy umieszczone we wniosku.
 4. W razie niemożności przybycia na posiedzenie Zarządu, Członek Zarządu jest zobowiązany powiadomić o tym Prezesa, oraz usprawiedliwić swoją nieobecność.
 5. Z każdego posiedzenia Zarządu winien być sporządzony protokół.

§ 4

 1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy  jej składu, w tym Prezesa. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 2. Uchwały Zarządu są podejmowanie na posiedzeniach tylko w sprawach dotyczących porządku obrad.

§ 5

 1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia KWP w okresie między posiedzeniami Zarządu.
 2. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik
 3. Posiedzenia Prezydium zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.
 4. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
 5. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa.
 6. Zakres obowiązków dla poszczególnych członków Prezydium ustala Prezes.
 7. Na posiedzenia Prezydium mogą być zapraszane osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków statutowych w tym Prezesi Gminnych Kół.