Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 27 maja. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

SKWP - Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA KASA WZAJEMNEJ POMOCY

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy, zwane dalej ”Kasą” jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem osób fizycznych, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, stowarzyszeniem wyższej użyteczności, działający w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach  Dz. U. Nr 20, poz. 104 z dnia 7 kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działania Kasy jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą jest Nowy Sącz.

§ 3

Celem Kasy jest: prowadzenie, wspieranie, promowanie, organizowanie, inicjowanie i tworzenie warunków do realizacji działalności społecznie i gospodarczo użytecznej, w tym: dobroczynnej, charytatywnej, oświatowej i kulturalnej.

W szczególności celem Kasy jest:

1.popularyzacja idei oszczędzania przez gromadzenie środków finansowych w formie składek członkowskich  na funduszu pożyczkowym,

2.udzielanie nie oprocentowanych pożyczek swoim członkom, będącym w potrzebie materialnej,

3.wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków, a przede wszystkim w tworzeniu infrastruktury dla rolnictwa, aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia,

4.reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej członków,

5.gromadzenie środków finansowych, rzeczowych i innych umożliwiających prowadzenie statutowej działalności Kasy.

II. ZASADY REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące działania:

1.współpracę z organizacjami społecznymi, administracją samorządową i rządową w zakresie popularyzowania idei oszczędzania,

  2.organizację szkoleń, kursów edukacyjnych, warsztatów, seminariów i konferencji,

3.doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną oraz szkolenie członków innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

4.prowadzenie działalności wydawniczej, przygotowanie i wydawanie materiałów informacyjnych,

  5.podnoszenie wiedzy mieszkańców wsi, a przede wszystkim w zakresie organizacji produkcji rolnej i poprawy jej efektywności, doradztwa rolnego, prawnego i finansowego,

6.inspirowanie działań na rzecz ograniczenia bezrobocia na wsi i wśród mieszkańców wsi,

7.prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i wzajemną pomoc,

8.rozwijanie sieci Kół Kasy, a w szczególności na terenach wiejskich,

9.udzielanie nie oprocentowanych pożyczek swoim członkom – zgodnie z uchwalonym regulaminem Kasy.

10.inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Kasy,

11.udzielanie zapomóg osobom materialnie potrzebującym,

12.organizowanie nieodpłatnie imprez charytatywnych  i kulturalnych,

13.pozyskiwanie sympatyków i sponsorów do udziału w realizowaniu celów i zadań Kasy

§ 5

 1. Realizując swoje cele Kasa opiera się na społecznej pracy członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Kasa może zatrudnić pracowników.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym Kasy może być osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Kasy podejmuje Zarząd, na wniosek zainteresowanego
 3. Członkostwo Kasy nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów, w drodze uchwały.
 4. Od odmownej decyzji w sprawie, o której mowa w ust. 3 służy odwołanie do walnego Zgromadzenia Członków, złożone w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 5. Członkowie Kasy wchodzą w skład Kół Kasy obejmujących zasięgiem swojego działania sołectwo lub gminę.
 6. Członkowie Kasy wchodzą w skład Kół Kasy obejmujących zasięgiem swojego działania parafię,
 7. Członkowie Kasy Wzajemnej Pomocy działający   w sołectwie, gminie lub parafii tworzą Koła. Stan liczebny tworzonego Koła wynosi minimum 10 członków.

§ 7

Utrata członkostwa następuje poprzez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
 1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Władz Kasy,
 2. nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Kasy,
 3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej,
 4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Kasy z przyczyn określonych lit. a i b,
 5. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 1. śmierć członka.

§ 8

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 31 dni przed terminem jego odbycia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 9

 1. Członek zwyczajny Kasy ma prawo:
 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 1. przysługuje mu prawo do składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Kasy,
 1. korzystać z pożyczek udzielanych przez Kasę oraz lokali Kasy,
 1. posiadać legitymację Kasy i nosić odznaki Kasy,
 1. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Kasy,
 1. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń ,która Kasa stawia do dyspozycji członków,
 1. uczestniczyć w posiedzeniach organów Kasy, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące,

h) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Kasa.

 1. Członkowie Kasy zobowiązani są do:

a) aktywnego udziału w pracach Kasy,

 1. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu,
 1. wniesienia wpisowego i regularnego opłacania składek,
 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Kasy,
 1. dbania o jego dobre imię i nie podejmowania działań, które mogłyby przynieść szkodę Kasy.

§ 10

 1. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi Kasy poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Kasy, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. Ustanie członkostwa wspierającego następuje w trybie określonym w §7.
 3. Formę i rodzaj wspierania Kasy członkowie wspierający ustalają Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §9 ust. 1 pkt. 2-8.
 5. Członek wspierający będący osobą prawną wykonuje swe prawa i obowiązki przez pełnomocnika.
 6. Pełnomocnik o którym mowa w ust. 5 może reprezentować tylko jednego członka wspierającego.

IV. WŁADZE KASY

§ 11

1.Władzami Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy są ;

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Władzami Koła gminnego, wiejskiego lub parafialnego są:
 1. Walne Zebranie Koła
 2. Zarząd Koła i jego Prezes
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 12

Pierwsza kadencja Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a następne 4 lata.

§ 13

Uchwały wszystkich Władz Kasy zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, jeśli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§14

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Kasy.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków co najmniej 1 raz na rok.
 3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków:
 1. z własnej inicjatywy
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków Kasy.
 1. Zasady wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Członków ustala Zarząd w drodze uchwały.
 2. O terminie, miejscu i propozycji porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Kasy oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 1. uchwalenie programu działania Kas
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu  i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalenie statutu Kasy i Regulaminu działalności Kasy,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odmawiających przyjęcia w poczet członków Kasy oraz decyzji o wykluczeniu z Kasy,
 8. ustalanie wysokości opłat członkowskich,
 9. podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Kasy.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: uchwalenia i zmiany statutu, odwołania Prezesa Zarządu i członków Zarządu, odwołania członków Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Kasy, wymagają bezwzględnej większości głosów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 8 lit. e  \zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 15

 1. Zarząd składa się z 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków oraz prezesów kół Kasy
 1. Zarząd Koła gminnego, wiejskiego lub parafialnego składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła.
 1. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie członkowie Kasy, którzy wyrazili na to zgodę.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i pozostałych członków Zarządu.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu   po wyborach.
 4. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu następuje w razie:
 1. rezygnacji z pełnienia obowiązków,
 2. odwołania go przez Walne Zgromadzenie Członków,
 3. zakończenia kadencji prezesa koła lub odwołania go z tej funkcji przez Walne Zebranie koła,
 4. śmierci członka.
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. tworzenie kół Kasy,
 2. przyjmowanie nowych członków Kasy,
 3. kierowanie bieżącą pracą Kasy,
 4. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. zarządzanie majątkiem Kasy,
 6. uchwalanie Regulaminu Zarządu, określającego między innymi sprawy zastrzeżone do kolegialnej decyzji Zarządu, tryb obradowania, zasady funkcjonowania Prezydium Zarządu,
 7. zatrudnienie pracowników Kasy,
 8. zatwierdzanie struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu pracy biura Kasy,
 9. rozpatrywanie wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla innych władz Kasy.

§ 16

 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Kasy kieruje Prezydium Zarządu, które czuwa nad wykonywaniem uchwał Zarządu i bieżącą działalnością Kasy.
 2. W skład Prezydium Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik i Sekretarz Kasy.
 3. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba.
 4. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 5. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium.

§ 17

 1. Prezes Zarządu jest Przewodniczącym Zarządu.
 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
 1. reprezentowanie Kasy na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. zwoływanie i prowadzenie obrad Zarządu i Prezydium Zarządu,
 3. pełnienie obowiązków pracodawcy dla pracowników Kasy.

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków Kasy wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola bieżącej pracy Kasy,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. uchwalenie regulaminu pracy Komisji.

§ 19

W razie zmniejszenia się składu Władz Kasy wymienionych w § 11 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu wybranego podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 20

Majątek Kasy powstaje ze:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
 4. dochodów z mienia Kasy.
 5. wpłaty wpisowego

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Kasy, w tym oświadczenia w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, składają łącznie dwie osoby upoważnione przez Zarząd, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 22

Za swoje zobowiązania Kasa odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 23

 1. Kasa może prowadzić działalność gospodarczą, w tym także w formie spółki prawa handlowego.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Kasy służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Kasa ulega rozwiązaniu z własnej inicjatywy lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków podejmując uchwałę  o rozwiązaniu Kasy określa sposób jej likwidacji i przeznaczenie majątku, a także wyznacza likwidatora majątku.
 3. Majątek likwidowanej Kasy musi być przeznaczony na cele działalności statutowej tj. dobroczynnej, charytatywnej, oświatowej lub kulturalnej.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.