Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 30 listopada. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
04/10/2022 - 18:10

Licytacje komornicze 28 października 2022. Sprawdź nieruchmości na licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia że w dniu 28.10.2022r o godz 11:00 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Saczu przy ul. J. Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Udział 1/2 części w nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem letniskowym położoną w miejscowości Bartkowa - Posadowa gm. Gródek nad Dunajcem, stanowiąca działkę o powierzchni 0,0500 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 396/1 opisana w KW NS1S/00050692/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu stanowiącej własność dłużnika.

Udział 1/2 nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 83.750,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 62.812.50 zł.

Rękojmię w wysokości 10 proc. ceny oszacowania nieruchomości wynosi 8.375,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. 

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Nowym Saczu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[email protected],  fot. Pixabay       Dziękujemy za przesłanie błędu