Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
28/02/2018 - 16:10

Przetarg na projekt stadionu Sandecji ogłoszony. Co dalej?

Długo wyczekiwany przetarg wreszcie został ogłoszony i co ważne, uwzględniono w nim sugestie Stowarzyszenia Kibiców Sandecji, które wygłosili na spotkaniach z radnymi oraz prezydentem Ryszardem Nowakiem. Rozstrzygnięcie nastąpi 11 kwietnia 2018.

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu.

2.Podstawowe parametry użytkowe dla przedmiotu zamówienia obejmują stadion piłkarski spełniający minimalne wymagania i zalecenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, zapewniające uzyskanie licencji na uczestniczenie w Rozgrywkach Klubowych PZPN oraz Rozgrywkach Klubowych Europejskiej Federacji Piłki Nożnej. Szczegółowe wymagania zawarte zostały w „Podręczniku Licencyjnym PZPN dla Klubów Ekstraklasy Sezon 2018/2019 i Następne”

Jaki to będzie stadion?

3.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujących zakresach:

a) Zakres I:

- wykonanie prac projektowych - koncepcji programowo-przestrzennej, obejmującej całość zamierzenia inwestycyjnego, tj.: stadion o pojemności od 6.000 do 8.200 miejsc siedzących zadaszonych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań wynikających z przepisów prawa, warunków PZPN dotyczących stadionów sportowych III Kategorii oraz wymagań UEFA.

b) Zakres II:

- opracowanie Projektów Budowlanych wraz z Informacją Dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniających wymagania Zamawiającego oraz zawierających problematykę projektów wykonawczych,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Kosztorysów Inwestorskich z zestawieniem łącznej wartości zamierzenia inwestycyjnego wraz z przedmiarami robót i wykazem wszystkich kosztorysów inwestorskich wraz z ich wartością,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego (w oparciu o odrębnie udzielone wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa), wszelkich prawem przewidzianych, wymaganych do wystąpienia z kompletnym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji - pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego dokumentów,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskami o udzielenie decyzji - pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego,

- wystąpienie - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zamawiającego do organu administracji architektoniczno-budowlanej z kompletnymi wnioskami (i oświadczeniami o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) o wydanie pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego.

c) Zakres III:

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (w oparciu o odrębnie udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa) i przekazanie Zamawiającemu ostatecznych i prawomocnych decyzji – pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego.

d) Zakres IV:

Pełnienie/zapewnienie nadzoru autorskiego nad planowanymi do przeprowadzenia robotami budowlanymi.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę przy udziale podwykonawców.

6. Zamawiający z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie stawia wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

7. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

Co w przypadku, kiedy pojawią się odwołania?

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej(jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i specyfikacji).

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

MŚ ([email protected])

Jeśli zauważyłeś błąd, zaznacz fragment tekstu zawierający ten błąd.


Dziękujemy za przesłanie błędu