Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 26 maja. Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
27/12/2023 - 09:30

Kamionka Wielka: 2023 to był rok inwestycji. Zobaczcie ten bilans

Rok 2023 dobiega końca to doskonała okazja, by podsumować, to co w ramach inwestycji udało się zrealizować w gminie Kamionka Wielka. W roli głównej inwestycje sportowe, w szkoły, w drogi i chodniki, jednostki OSP a przede wszystkim inwestycje w bezpieczeństwo i komfort mieszkańców gminy. Zaprezentujmy te najważniejsze.
  1. Ukończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej

W 2023 roku udało się zakończyć budowę hali sportowej znajdującej się w miejscowości Kamionka Wielka. Inwestycja ta została zainicjowana przez wójta Kazimierza Siedlarza, a budynek w stanie surowym przejął po swoim poprzedniku wójt Andrzej Stanek. W ostatnich latach trwały intensywne prace nad realizacją II etapu inwestycji, który był związany z przeprowadzeniem w obiekcie niezbędnych prac wykończeniowych, a zarazem z zapewnieniem pełnego wyposażenia budynku. Oprócz tego etap ten obejmował prace nad zagospodarowaniem terenu wokół hali.

Na realizację inwestycji wójt Andrzej Stanek pozyskał niemal 8,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obiekt, po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową, zostanie oddany do użytku w 2024 roku.

W przyszłości obok hali sportowej, która docelowo ma stać się sportowym i kulturalnym centrum gminy, zostanie wybudowana nowa siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej. Dzięki staraniom wójta udało się pozyskać 100 tys. zł dofinansowania na sporządzenie dokumentacji projektowej nowego budynku, który stanie się siedzibą GOK. Środki te wójt uzyskał ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nazwa inwestycji

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Dokończenie budowy i wyposażenie hali sportowej w miejscowości Kamionka Wielka

9 445 000,00 zł

8 415 000,00 zł

Uzyskane dofinansowanie na sporządzenie projektu nowej siedziby GOK

-

100 000,00 zł

  1. Budowa nowego budynku szkoły w Boguszy

W 2023 roku trwały prace związane z budową nowego budynku szkoły, który powstał z inicjatywy wójta Andrzeja Stanka. Celem inwestycji było zapewnienie nowej siedziby dla Szkoły Podstawowej w Boguszy z uwagi na fakt, że dotychczasowa siedziba stanowiąca wydzieloną część remizy strażackiej zdaniem wójta nie zapewniała uczniom pełnego komfortu nauki. Nowo wybudowany budynek posiada własną salę gimnastyczną i wyposażony jest w 11 sal lekcyjnych, pomieszczenia administracyjne oraz nowoczesną kotłownię. Oprócz tego przed budynkiem stanął plac zabaw i parking z miejscami postojowymi dostosowanymi do potrzeb niepełnosprawnych. Na budowę szkoły wójt uzyskał ponad 5,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co stanowiło niemal 70 procent kosztów całości inwestycji. Jednocześnie warto wspomnieć, że w 2022 roku Wójt Gminy Kamionka Wielka pozyskał dodatkowe środki na ww. zadanie w kwocie 1 500 000,00 złotych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Nazwa inwestycji

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Budowa budynku szkoły wyposażonej w salę gimnastyczną w miejscowości Bogusza

8 177 000,00 zł

7 000 000,00 zł

  1. Modernizacja budynków użyteczności publicznej

W trakcie 2023 roku trwały prace związane z modernizacją wielu budynków użyteczności publicznej, na co wójt uzyskał ponad 4,8 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co stanowiło niemal 90 procent całkowitych kosztów inwestycji. Za środki te przeprowadzono prace związane z poprawą substancji budynków, w tym m. in. mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną (m. in. wykonanie dociepleń, modernizacja urządzeń grzewczych, wymiana stolarki okiennej etc.).

W ramach realizacji ww. inwestycji przeprowadzono remonty następujących budynków szkolnych: SP w Mystkowie, SP w Mszalnicy, SP w Jamnicy, SP w Królowej Polskiej, SP w Królowej Górnej, SP Nr 2 w Kamionce Wielkiej i ZSP w Kamionce Wielkiej. Oprócz tego wyremontowano budynek Ośrodka Zdrowia w Kamionce Wielkiej, świetlicę GOK w Mszalnicy, budynek LKS Skalnik oraz budynek OSP w Mystkowie.

Wójt podjął również decyzję o przystąpieniu gminy do projektu pn. Małopolskie Tężnie Solankowe zorganizowanego przez Województwo Małopolskie, dzięki czemu w gminie przy Parku Parafialnym „Dębina” stanęła prozdrowotna tężnia solankowa.

Rok 2023 niewątpliwie zapisze się również jako początek bardzo istotnych dla gminy prac mających na celu odrestaurowanie gminnych zabytków. Wójtowi Andrzejowi Stankowi udało się bowiem pozyskać aż 1,6 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków. Wskazane środki zostaną w przyszłym roku spożytkowane na prace konserwatorskie w Kościele pw. Apostołów Filipa i Jakuba w Mystkowie, w Kościele pw. NMP w Królowej Górnej, w Kościele św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej oraz w zabytkowej cerkwi w Boguszy.

Nazwa inwestycji

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Modernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Gminie Kamionka Wielka

5 342 818,24 zł

4 808 000,00 zł

Budowa tężni solankowej w m. Kamionka Wielka

135 000,00 zł

86 000,00 zł

Uzyskane dofinansowanie na odnowę zabytków

-

1 600 000,00 zł

4) Inwestycje związane z infrastrukturą drogową

Mijający rok niewątpliwie zapisze się jako rekordowy pod względem przeprowadzonych inwestycji drogowych. Wójt Andrzej Stanek wyremontował bowiem aż ponad 10 km odcinków drogowych. Na remont oraz modernizację gminnych dróg wójt pozyskał w 2023 roku niemal 1 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Osiągnięty wynik, wraz z wynikami z lat 2019-2022, oznacza, że gospodarz gminy zmodernizował już łącznie aż 45 km dróg, co stanowi wyjątkowo imponujący wynik. Łącznie od 2019 roku wójtowi udało się pozyskać na ten cel niemal 9 mln zł środków pozabudżetowych.

W obecnym roku trwały również intensywne prace nad budową nowych sieci chodników dla pieszych oraz nad instalacją nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia drogowego LED, co dla wójta Andrzeja Stanka stało się obecnie priorytetowym zadaniem. Świadczy o tym zwłaszcza olbrzymia suma, którą dzięki staraniom gospodarza gminy udało się pozyskać na budowę chodników z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uzyskane środki wyniosły ponad 8 mln zł. Dzięki wskazanej sumie w 2023 roku wybudowano ponad 3 km chodników, przy czym większość prac, zgodnie z treścią zawartych w tym roku umów, odbędzie się w 2024 roku. Oprócz tego w gminie zmodernizowano oświetlenie drogowe na ponad 3 km odcinków drogowych. Celem starań wójta jest zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa zwłaszcza dzieciom i młodzieży uczącej się w gminnych placówkach oświatowych.

Nazwa inwestycji

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Remont drogi gminnej nr 290960K „Pazganówka” w m. Królowa Polska

465 253,99 zł

372 203,00 zł

Remont drogi gminnej nr 290946K „Rachelówka” w m. Kamionka Wielka

449 046,92 zł

359 237,00 zł

Budowa chodników na terenie gm. Kamionka Wielka

6 875 700,00 zł

6 000 000,00 zł

Uzyskane dofinansowanie na budowę nowej sieci chodników w m. Mystków

-

2 000 000,00 zł

5) Budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W 2023 roku wójt Andrzej Stanek wybudował nową sieć kanalizacji sanitarnej w Mszalnicy na obszarze ciągnącym się wzdłuż drogi powiatowej od granicy z Mystkowem do budynku Szkoły Podstawowej w Mszalnicy (przysiółek Poczkaj, Wendołek i Styrek). Dodatkowo zostały ukończone prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej, która posłuży do realizacji II etapu inwestycji, czyli budowy kanalizacji od budynku szkoły w Mszalnicy do granicy z Cieniawą. W mijającym roku opracowano także dokumentację projektową nowej sieci wodociągowej o długości ok. 10 km, która ma powstać w Kamionce Małej i Kamionce Wielkiej.

Oprócz tego, dzięki staraniom wójta, gmina uzyskała aż 10 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę na terenie gminy nowych sieci kanalizacyjnych. Zdaniem wójta budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych już teraz staje się priorytetem, a gmina znajduje się w przededniu wodociągowo-kanalizacyjnej rewolucji.

Nazwa inwestycji

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Uzyskane dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnych na terenie gm. Kamionka Wielka

-

10 000 000,00 zł

6) Realizacja polityki antyosuwiskowej

Gmina w 2023 roku kontynuowała prowadzenie skutecznej polityki związanej z walką z osuwiskami i z zabezpieczeniem/remontem znajdujących się w ich pobliżu dróg. Z sukcesem udało się wójtowi Andrzejowi Stankowi zabezpieczyć w tym roku osuwisko „Wolniki” w Mszalnicy, na co gospodarz uzyskał blisko 4 mln zł dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, co stanowiło ok. 80 procent wartości całości inwestycji.

Oprócz tego trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-budowlanej, która będzie podstawą do przeprowadzenia właściwych robót stabilizacyjnych nad osuwiskiem znajdującym się w ciągu drogi gminnej „Porębówka” oraz nad dwoma osuwiskami znajdującymi się w ciągu drogi „Kamionka Wielka-Ptakówka Niżna” w Kamionce Wielkiej. Na sporządzenie wskazanych projektów wójt uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 160 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa. W związku z faktem zakończenia opracowywania dokumentacji, w przyszłym roku wystartują kolejne prace budowlane związane z zabezpieczaniem osuwisk.

Nazwa inwestycji

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi „Wolniki” w m. Mszalnica

4 826 644,69 zł

3 859 183,00 zł

Sporządzenie dokumentacji projektowej związanej z osuwiskiem w ciągu drogi gminnej „Porębówka” w m. Kamionka Wielka

135 330,00 zł

108 240,00 zł

Sporządzenie dokumentacji projektowej związanej z osuwiskami w ciągu drogi gminnej „Kamionka Wielka-Ptakówka Niżna” w m. Kamionka Wielka

62 730,00 zł

50 184,00 zł

7) Doposażenie gminnych jednostek OSP

W 2023 roku, dzięki staraniom wójta Andrzeja Stanka, gmina uczestniczyła w projektach, których beneficjentami były działające na jej terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. OSP Mystków, OSP Mszalnica, OSP Bogusza i OSP Królowa Górna. Wójtowi udało się w tym roku m.in. pozyskać ponad 220 tys. zł dofinansowania na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Mszalnica w ramach projektu pn. Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze. Gospodarz gminy uzyskał również ponad 50 tys. zł na zakup odzieży specjalistycznej dla wszystkich gminnych OSP, tj. na zakup 24 kompletów odzieży ochronnej, 28 par rękawic i 28 kominiarek strażackich. Wskazane środki pochodziły z budżetu Województwa Małopolskiego.

Nazwa inwestycji

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mszalnicy

275 200,00 zł

227 715,00 zł

Zakup odzieży specjalistycznej dla gm. jednostek OSP

50 596,30 zł

39 480,00 zł

Zakup odzieży dla gm. jednostek OSP w ramach projektu „Małopolskie OSP 2023”

27 812,02 zł

13 906,00 zł

Materiał partnerskiDziękujemy za przesłanie błędu