Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 sierpnia. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
26/08/2019 - 17:00

Przedsiębiorczość jest Kobietą. Własna firma szansą na rozwój zawodowy

Dlaczego wsparcie dla kobiet na rynku pracy jest tak ważne? Nietrudno to zrozumieć jeśli spojrzy się w statystyki. Jedynie w powiecie nowosądeckim, choć bezrobocie jest tu i tak rekordowo niskie, na koniec kwietnia 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 5 840 osób, w tym kobiet było 3 955, czyli aż 67,7 procent! W większości powiatów Małopolski w 2017 roku kobiety to ok. 60 procent wszystkich bezrobotnych. To spory problem.

Przedsiębiorczość jest kobietą. Wsparcie dla kobiet z funduszy europejskich
W wielu przypadkach kobiety są bowiem w gorszym położeniu, miewają ograniczony dostęp do dóbr, usług, informacji, edukacji, rynku pracy, stanowisk decyzyjnych, czy też doświadczają przemocy i wszelkich jej konsekwencji. Prowadzone wówczas działania zorientowane są w większym stopniu na kobiety, jak również - w uzasadnionych przypadkach - dopuszczalne są działanie skierowane wyłącznie do kobiet.

Równość szans dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Oznacza to, że są obszary, w których mężczyźni znajdują się w trudniejszej sytuacji niż kobiety. Mogą to być regiony, przykładowo, w których jest większe bezrobocie, a zwłaszcza długotrwałe bezrobocie mężczyzn. Zjawisko bezdomności gdzieniegdzie również w większym stopniu dotyczy mężczyzn. Jednak kwestie związane z równością szans co do zasady w większym stopniu odnoszą się do kobiet.

Na jakie rodzaje wsparcia z funduszy europejskich mogą liczyć kobiety przy powrocie na rynek pracy i zakładaniu własnej firmy? Jakie są warunki przyznawania dotacji i czy to tylko dotacje? Jakie zabezpieczenia dla zachowania zasady równości kobiet i mężczyzn i zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy przygotowano w projektach realizowanych z udziałem funduszy europejskich? Sprawdźmy! Jakie są rodzaje wsparcia dla kobiet?

Programy na rzecz aktywizacji zawodowej

W ramach programów takich, jak choćby „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet powyżej 30 roku życia w powiecie limanowskim”, czy „Razem po zatrudnienie” z powiatu olkuskiego, kobiety otrzymują  takie rodzaje wsparcia jak:

 • indywidualny plan działania,
 • szkolenia i kursy zawodowe, przekwalifikowujące,
 • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, coacha,
 • staże zawodowe,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • pośrednictwo pracy.

Czasem uczestniczka może też liczyć na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, a organizator zapewnia środki na opiekę nad dzieckiem do 6 roku życia (np. kącik dla dzieci albo zwrot kosztów opieki nad dzieckiem).

Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia

W ramach tego typu projektów kobiety otrzymują:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z przygotowaniem biznes planu,
 • dotację bezzwrotną na rozpoczęcie działalności gospodarczą
 • wsparcie tzw. pomostowe w postaci szkoleń, doradztwa, coachingu, mentoringu
 • wsparcie finansowe w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Uwaga, w projektach obejmujących zakładanie działalności nie mogą wziąć udziału kobiety, które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W Małopolsce projekty adresowane do osób młodych - w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotne, które nie uczą się i nie szkolą - realizuje 21 powiatowych urzędów pracy. Tu znajdziesz pełną listę takich projektów. Sprawdź na jakie dotacje możesz liczyć

Wśród programów aktywizacji zawodowej skierowanych do osób w wieku powyżej  30 roku życia przeważają te, regionalne. Jest ich bardzo wiele, w tym część skierowana wyłącznie do kobiet, tak jak projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu: „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w powiecie nowosądeckim".

Projekt ten trwa do 30 czerwca 2020 roku, a jego celem  jest zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 67 kobiet bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim.

W ramach projektu przewidziane są takie formy wsparcia jak staże, prace interwencyjne. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, poradnictwo zawodowe  w postaci wsparcia indywidualnego doradcy zawodowego oraz pośrednictwo pracy.

Dla kobiet poniżej 30 roku życia wsparcie zapewnia program krajowy – PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Także w Małopolsce kobiety mogą skorzystać z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego Instytucją Pośredniczącą w regionie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

W ramach uczestnictwa w projekcie możesz otrzymać:

 • bony szkoleniowe, 
 • bony na staże, 
 • bony na zatrudnienie. 

Przewidziano również inne formy pomocy takie jak: 

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże,
 • dotacje na otwarcie własnej firmy.

Dalej czytaj na następnej stronieDziękujemy za przesłanie błędu