Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 lutego. Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
17/05/2016 - 12:00

Jak Zygmunt Berdychowski został przeproszony przez Jerzego Gwiżdża?

Pomiędzy Zygmuntem Berdychowskim, prezesem Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa "Sądeczanin", a Jerzym Gwiżdżem, wiceprezydentem Nowego Sącza, przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu 11 lutego br. została zawarta ugoda w procesie karnym o zniesławienie, jaki Berdychowski wytoczył Gwiżdżowi w lutym zeszłego roku. Gwiżdż przeprasza Berdychowskiego. Jak Zygmunt Berdychowski został przeproszony przez Jerzego Gwiżdża?

Gwiżdż przeprasza Berdychowskiego. Ugoda sądowaW prywatnym akcie oskarżenia Zygmunt Berdychowski zarzucił Jerzemu Gwiżdżowi że: "w liście z dnia 31 marca 2014 r. do Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego, skierowanym także do:

- Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów;

- Janusz Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki;

- Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych;

- Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Ministra Edukacji Narodowej;

- Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Wsi;

- Mateusza Szczurka, Ministra Finansów;

- Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa NIK;

- Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego;

- Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego;

- Beaty Orzeł-Ligęzy, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu;

- Mateusza Piątkowskiego, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie

zawarł nieprawdziwe zarzuty, niezweryfikowane informacje i szereg insynuacji, w szczególności w zakresie prowadzenia przez Zygmunta Berdychowskiego dwóch Regionalnych Agencji Promocyjno-Doradczych, nieujawnienia przez niego w oświadczeniu majątkowym dochodów z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego, nieujawnienia w Rejestrze korzyści informacji o korzystaniu z samochodów osobowych.

Również z zakresu rzekomych niezgodnych z prawem powiązań finansowych prowadzonych przez Zygmunta Berdychowskiego działalności gospodarczej z Fundacją Sądecką i Fundacją Instytutem Studiów Wschodnich oraz niezgodnego z prawem "finansowania" pośrednio lub bezpośrednio ze środków publicznych, prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i społecznej oraz rzekomych powiązań Zygmunta Berdychowskiego z „oligarchami ukraińskimi”, które to nieprawdziwe twierdzenia, zarzuty, niezweryfikowane informacje i insynuacje mogły poniżyć Zygmunta Berdychowskiego w opinii publicznej lub narazić go na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia obecnej funkcji Radnego Województwa Małopolskiego oraz prowadzenia przez niego działalności politycznej, społecznej i gospodarczej, tj. o przestępstwo z art. 212 par. 1 k.k."

W procesie odbyło się 5 rozpraw, na ostatniej - 11 lutego br. Sąd umorzył postępowanie karne przeciwko Jerzemu Gwiżdżowi wobec zawarcia przez strony, z inicjatywy oskarżonego, ugody.

Oto treść Ugody:

"Kierując się chęcią polubownego załatwienia sprawy prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu o sygn. akt II K 556/14 strony oświadczają, co następuje:

1. W świetle zgromadzonego w toku wyżej wymienionego postępowania materiału dowodowego podniesione przez Jerzego Gwiżdża zarzuty i wątpliwości w liście z dnia 31 marca 2014 roku okazały się bezpodstawne, w związku z tym Jerzy Gwiżdż uważa, że Zygmunt Bedychowski w swojej działalności społecznej kieruje się zasadami etyki i prawa i w niczym nie naruszył standardów rzetelnego działania w sferze stosunków społeczno-gospodarczych;

2. Jerzy Gwiżdż wyraża ubolewanie i przeprasza, jeżeli jego pismo w jakikolwiek sposób naruszyło dobra osobiste Zygmunta Berdychowskiego i jednocześnie oświadcza, iż nie było to jego intencją.

3. Ugoda wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia jakie mogłyby wyniknąć na tle przedmiotowej sprawy;

4. Treść ugody zostanie ujawniona adresatom pisma Jerzego Gwiżdża z dnia 31 marca 2014 roku."


Za zgodność z tym, że powyższe orzeczenie stało się prawomocne i wykonalne z dniem 19.02.2016 r. stwierdził 15 marca br. z up. Kierownika Sekretariatu - Starszy protokolant sądowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.  (s)Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020