Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 30 maja. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
19/12/2023 - 12:40

Kamionka Wielka wyda w 2024 roku aż 75 971 134 zł! Zobacz najważniejsze założenia budżetu

Zaglądamy dziś do kolejnego projektu budżetu gmin z terenu Sądecczyzny. Kamionka Wielka wyda w 2024 roku aż 75 971 134 zł! Co z tego będą mieli mieszkańcy?

Dziś to, co najważniejsze w budżecie – podstawowe założenia i zaplanowane inwestycje, które zdecydowanie bardziej interesują mieszkańców.

Jak czytamy w projekcie dochody Kamionce Wielkiej mają sięgnąć w 2024 roku aż 67 883 348,39 zł z czego dochody bieżące to 53 584 161 zł a dochody majątkowe - 14 299 187 zł

Wydatki z kolei mają zamknąć się w kwocie 75 971 134,07 zł. Owe wydatki obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 52 505 131,87 zł w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 41 209 091,40 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 27 385 575,60 zł a wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 823 515,80 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 319 953,47 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 977 887 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych 208 200 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego, czyli gminy – 790 000 zł 

9 wspaniałych z Królowej Górnej! Tu też uczniowie włączyli się do akcji SERCE - SERCU

Wydatki budżetu obejmują też plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23 466 002,20 zł w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 466 002,20 zł

Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 087 785,68 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 144 785,68 zł,
- planowanego kredytu w wysokości 7 943 000 zł.

Z kolei przychody ustalone są na poziomie 9 344 785,68 zł a rozchody budżetu w kwocie 1 257 000 zł.

Oczywiście lwia część wydatków dotyczy oświaty (subwencja oświatowa to ledwie połowa rzeczywistych wydatków w tym zakresie) i pomocy społecznej – 500 plus a od stycznia 800 plus, zasiłki, fundusz alimentacyjny itp.

Kolejna ważna informacja – Kamionka Wielka planuje w przyszłym roku zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 8 700 000 zł z czego :
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 943 000 zł
2) na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 757 000 zł  

Nowy Sącz: wyremontują ostatni zdewastowany odcinek Kamiennej! Będzie też chodnik i ścieżka rowerowa

W projekcie przyszłorocznego budżetu jest też oczywiście miejsce na tzw. rezerwę ogólną w kwocie 350 000 zł z czego aż 300 000 zł to tzw. rezerwa celowa:
- w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000 zł,
- na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 175 000 zł, bo pamiętajmy, że wynagrodzenia nauczycieli z gminnych szkół podstawowych i przedszkoli podlegają corocznej rewaloryzacji.

Następny ważny wycinek z projektu:

- W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Kamionka Wielka do:
1) zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5 000 000 zł
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000 zł;

Te cyferki jednak przeciętnego mieszkańca gminy niekoniecznie interesują. Co z tego budżetu zatem wyniknie dla mieszkańców? O sztandarowych przyszłorocznych inwestycjach pisaliśmy już w publikacji Wójt odkrywa karty. To będą sztandarowe inwestycje Kamionki Wielkiej w 2024 roku a o budżetach sołeckich na 2024 rok napiszemy już jutro. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu