Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 3 października. Imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
09/11/2022 - 10:30

Honorowe Obywatelstwo Nowego Sącza dla ks. Jerzego Jurkiewicza. To wielkie wyróżnienie i odpowiedzialność [ZDJĘCIA]

Zaszczytne grono Honorowych Obywateli Miasta Nowego Sącza powiększyło się o kolejną zasłużoną dla miasta osobę. Rada Miasta przyznała ten zaszczytny tytuł ks. Jerzemu Jurkiewiczowi, prepozytowi bazyliki św. Małgorzaty. Wczoraj wyróżniony odebrał to wyróznienie podczas uroczystej sesji Rady Miasta, wieńczącej obchody 730. Rocznicy lokacji miasta.

Ksiądz proboszcz dr Jerzy Jurkiewicz przewodzi parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu od 2014 roku. Warto przypomnieć też, że święta Małgorzata jest patronką miasta . W ostatnich dwóch latach, pod kierownictwem księdza proboszcza sądecka bazylika przeszła kapitalny remont. Świątynia została kompleksowo odnowiona. Pod względem logistycznym było to znaczące przedsięwzięcie.

Podczas uroczystej, jubileuszowej sesji w sali sądeckiego ratusza padło wiele ciepłych słów pod adresem ks. proboszcza Jurkiewicza.

Piękną laudację na cześć prałata wygłosił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Świadkami wręczania tego zaszczytnego tytułu było wiele zgromadzonych w sali reprezentacyjnej osób, w tym między innymi dwaj bracia księdza proboszcza.

- Jest to wspaniałe wyróżnienie, ale też zarazem wielka odpowiedzialność – powiedział Sądeczaninowi ks. dr Jerzy Jurkiewicz. – Będę się starał dorównywać temu tytułowi dalszą swoją pracą. Myślę, że ta praca, która dokonała się w bazylice została doceniona przez władze miasta oraz sądeczan. Odbieram ten tytuł jako zauważenie nie tylko moich wysiłków, ale również wysiłków moich poprzedników w to dziedzictwo, jakim dla Nowego Sącza i Sądecczyzny jest bazylika.

Jak zaznaczył ks. prałat, bazylika jest centrum duszpasterstwa, ale także centrum kultury. Bazylika św. Małgorzaty sięga swoimi korzeniami XIII wieku, czyli samego początki istnienia miasta.

- Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali o przyznaniu mi tak zaszczytnego wyróżnienia, zwłaszcza prezydentowi miasta Ludomirowi Handzlowi, który wystąpił z takim wnioskiem oraz Radzie Miasta Nowego Sącza, która ten wniosek poparła. Będę dalej troszczył się o naszą bazylikę, ale też o środowisko nowosądeckie.

Poniżej laudacja wygłoszona przez prezydenta Ludomira Handzla na cześć ks. kanonika Jerzego Jurkiewicza

(…) Na tej uroczystej sesji, w 730. rocznicę lokacji Nowego Sącza mam wielki zaszczyt wygłosić laudację osoby, którą wszyscy dobrze znamy jako gorliwego kapłana, duchowego lidera, świetnego organizatora i dobrego człowieka.

Posłużę się słowami świętego Ambrożego z Mediolanu, o którego koncepcji wolności chrześcijańskiej pisał swą pracę doktorską nasz ksiądz Prepozyt, „Nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności”. Dzisiejsza uroczystość jest właśnie doskonałą okazją do wyrażenia naszej wdzięczności za lata spędzone w Nowym Sączu i za pracę włożoną w rozwój duchowy, ale nie tylko naszego miasta. Taki mamy obowiązek.

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz urodził się 26 września1967 roku, pochodzi z Jastrzębi koło Ciężkowic. Ukończył LO w Bobowej. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Tarnowie w latach 1986-92. W 1992 r. uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie magisterium z teologii, tytuł pracy: „Cnota pokory w ujęciu ks. Stanisława Witka.” Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1992 r. z rąk biskupa Józefa Życińskiego rozpoczął pracę w parafii pw. św. Stanisława Kostki w  Limanowej - Sowlinach. W latach 1993 - 1998 odbył studia specjalistyczne z Filologii Klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone tytułem magistra.

W latach 1998-2004 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w  Tarnowie. Od 1998 r. był wykładowcą języka łacińskiego, greckiego i historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Instytucie Teologicznym w Tarnowie agregowanym do Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W roku 2002 ukończył dwuletnią Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych, prowadzoną przez Centrum Formacji Duchowej w  Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. W 2012 roku Ks. dr Jerzy Jurkiewicz został wikariuszem biskupim ds.  zakonnych.

9 lutego 2014 roku wraz z funkcją proboszcza parafii św. Małgorzaty przejął funkcję dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum oraz Prepozyta Kapituły Kolegiackiej w  Nowym Sączu. Obecnie jest również Diecezjalnym Duszpasterzem Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz asystentem kościelnym nowosądeckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Należy podkreślić, że ksiądz Prałat Jurkiewicz realizuje się nie tylko jako duszpasterz, ale również jako naukowiec. W swoich badaniach naukowych zajmuje się kulturą antyczną, patrologią, historią Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa. W latach 1999-2006 odbył studia doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w  Krakowie uwieńczone doktoratem z teologii na podstawie pracy: „Ambrozjańska koncepcja wolności chrześcijańskiej w świetle relacji Ambrożego z Mediolanu z  dworem cesarskim” napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Antoniego Żurka.

Od chwili objęcia funkcji proboszcza nowosądeckiej parafii św. Małgorzaty i  prepozyta Kapituły Kolegiackiej ks. dr Jurkiewicz zyskał swoją otwartą i pełną życzliwości postawą sympatię mieszkańców, wśród których znajdują się nie tylko parafianie. Swoją koncyliacyjną osobowością, taktem i wysoką kulturą osobistą potrafi zjednać sobie osoby, które często stoją światopoglądowo na różnych stanowiskach.

Nasze miasto zawsze mogło liczyć na współpracę ze strony księdza prepozyta w  swoich działaniach na rzecz najuboższych, najbardziej potrzebujących, a w ostatnich miesiącach również w organizacji pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Dzięki bezinteresownemu otwarciu przez ks. proboszcza drzwi bazyliki św.  Małgorzaty na wydarzenia kulturalne mogliśmy w  Nowym Sączu gościć artystów światowego formatu, a  mieszkańcy zyskali możliwość obcowania z kulturą najwyższych lotów.

Realizowana w ciągu ostatnich lat przez ks. dr Jurkiewicza renowacja bazyliki jest przedsięwzięciem o rozmachu, który zdarza się raz na stulecie. Obejmuje kompleksowe prace od fundamentów i krypt aż po dach i wieże. Wymaga niezwykłego zmysłu organizacyjnego już na etapie składania wniosków o  dofinansowanie, aż po nierzadko trudne rozmowy i ustalenia ze służbami konserwatorskimi.

Znany sądecki dziejopis - ks. Sygański - opisał smutny fakt sprzedania przez rajców miejskich w  tragicznym czasie szwedzkiego potopu, miedzi z dachu kolegiaty w celu zapłacenia nałożonych na miasto łupieżczych kontrybucji. Trzeba było ks. Jerzego w  Nowym Sączu, żeby wieże naszej bazyliki znów zalśniły w słońcu i mogły ponownie po wiekach świadczyć o świetności naszego miasta.

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz wpisał się w dzieje Nowego Sącza obok swoich wielkich poprzedników takich jak ks. Jan Machaczek, ks. Władysław Lesiak, ks. Stanisław Lisowski, ks. biskup Andrzej Jeż i inni.

Kilka dni temu, podczas obchodów 104. rocznicy wyzwolenia Nowego Sącza, ks. dr Jurkiewicz za swoją aktywną działalność zawodową i społeczną został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Pozwólcie Państwo, że pozwolę sobie na także prywatne, osobiste przemyślenia.

Nie jest dla nikogo tajemnicą bardzo dobra współpraca miasta z naszą sądecką farą. Nie może być inaczej. Współdziałanie daje większe, dobre efekty. Ksiądz prałat to osoba, która buduje i łączy. To osoba otwarta i tolerancyjna. To osoba wrażliwa i  zawsze gotowa do pomocy. To co często daje mi siłę to Jego optymizm i uśmiech.

Zawsze jestem pod wielkim wrażeniem szerokiej wiedzy księdza prałata, przenikliwości i długofalowego spojrzenia. 

Dziękuję także księdzu prałatowi za modlitwę, wsparcie duchowe, cenne rady. Pamiętam także lekcje pokory. Jestem za to wszystko bardzo wdzięczny i bardzo to doceniam.

W imieniu własnym, Rady Miasta, a przede wszystkim w imieniu mieszkańców Nowego Sącza proszę, aby ksiądz przyjął tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

[email protected], fot. IM.

Honorowe Obywatelstwo Nowego Sącza dla ks. Jerzego Jurkiewicza
Ksiądz proboszcz dr Jerzy Jurkiewicz przewodzi parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu od 2014 roku. Warto przypomnieć też, że święta Małgorzata jest patronką miasta.


Dziękujemy za przesłanie błędu