Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 1 października. Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
17/09/2023 - 08:15

Teraz za usługi sąsiedzkie zapłaci gmina a dom pomocy przyjmie seniora na kilkudniowy pobyt

Na początku listopada wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Wśród wielu ważnych zmian warto odnotować dwie istotnie poprawiające sytuację samotnych seniorów. Teraz za pomoc sąsiedzką gmina zapłaci sąsiadom, którzy jej będą udzielać. Rodzina zaś zyska możliwość umieszczenia seniora na kilka dni – np. by móc wyjechać na urlop lub ważną uroczystość rodzinną – w stałym domu opieki społecznej.

Nowelizacja ukazała się w Dzienniku Ustaw jeszcze w sierpniu, a zgodnie z jednym z jej zapisów, nowe regulacje wchodzą w życie z początkiem pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli od 1 listopada br.

Odpłatna pomoc sąsiedzka: kto skorzysta

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r.

 o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw doprecyzowuje regulacje dotyczące usług sąsiedzkich, jako formy realizacji usług opiekuńczych. Nowa usługa ma zaspokoić potrzeby osób, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, np. poprzez zrobienie zakupów, przyniesienia opału, przygotowanie posiłku, a które nie musi być realizowane przez specjalistyczną kadrę.

Ich organizatorem będzie gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z tej formy pomocy.

Zgodnie z dodanymi i zmienionymi przepisami art. 50 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Co do zasady, usług sąsiedzka adresowana jest do osób samotnych. Zgodnie z przepisami osoba samotna to taka, która spełnia jednocześnie trzy warunki:

  • samotnie gospodaruje,

  • nie pozostaje z związku małżeńskim oraz

  • nie posiada wstępnych ani zstępnych.

Te kryteria mają zastosowanie do nowej usługi sąsiedzkiej. Jednakże ustawa daje gminie prawo do złagodzenia tych kryteriów – usługę sąsiedzką za odpłatnością z gminy może świadczyć także małżonek czy bliski krewny, pod warunkiem, że mieszka oddzielnie.

Także wszystkie szczegółowe zasady dotyczące osób, które mogą się ubiegać o pomoc w formie nowej usługi sąsiedzkiej ustawa nakazuje uregulować w formie uchwały rady gminy.

Teraz możliwa krótkoterminowa opieka w domu opieki społecznej

Ustawa wprowadza do ustawy o pomocy społecznej usługi wsparcia krótkoterminowego świadczone w formie opieki całodobowej lub dziennej przez dom pomocy społecznej, które mogą być przyznane osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą.

W ustawie zawarte zostały ograniczenia, na podstawie których osoba może korzystać z usług wsparcia krótkoterminowego w danym roku kalendarzowym zarówno w formie pobytu całodobowego, jak i w formie dziennej, jednak łącznie dla obydwu form nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym.

To także rozwiązanie innego ważnego problemu. Teraz wiele rodzin mających na co dzień w pieczy seniorów sztucznie – pod pozorem pogorszenia zdrowia – oddaje je do szpitala nie potrafiąc zapewnić krótkoterminowej opieki w innej formie.

Po zmianie przepisów w takiej sytuacji można będzie na krótki okres powierzyć opiekę nad seniorem placówkom – w tym stałym domom opieki społecznej – nie na stałe, ale na krótkie pobyty. ([email protected]) fot. icsilviu/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskim

Tu znajdziesz pełną treść nowelizacji w Dzienniku Ustaw.Dziękujemy za przesłanie błędu