Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 czerwca. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
16/06/2024 - 08:45

Renta wdowia: będzie świadczenie po zmarłym małżonku na korzystniejszych niż obecnie warunkach

W Sejmie toczą się prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Ma ona ustanowić bardziej sprawiedliwe korzystanie ze świadczeń społecznych, na które wcześniej wnoszone były składki emerytalne i rentowe przez jednego lub oboje małżonków gdy jeden z małżonków umrze.

W obowiązującym stanie prawnym w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Osoba uprawiona do kilku takich świadczeń może dokonać wyboru, które z dwóch możliwych świadczeń chce otrzymywać, a jeśli samodzielnie nie podejmie takiej decyzji, z mocy prawa właściwy organ będzie wypłacał jej świadczenie wyższe.

Renta wdowia - będzie podwójne świadczenie z ZUS: ile

Tymczasem w przypadku śmierci jednego z małżonków, spadek bieżących kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego nie następuje z reguły o połowę, ale w znacznie mniejszym stopniu.
Co więcej – obecny stan prawny godzi szczególnie w te małżeństwa, w których jedno z małżonków jest przewlekłe chore, a drugie się nim opiekuje. Sytuacja ta w przypadku seniorów nie należy do rzadkości. W takiej sytuacji śmierć jednego z współmałżonków może skutkować wręcz koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów np. na opiekuna. Stanowi to dodatkowy argument na rzecz proponowanych rozwiązań.

Obecnie obowiązujące reguły zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zakładając konieczność dokonania wyboru między własnym świadczeniem a rentą rodzinną po zmarłym małżonku, powodują więc wdowa lub wdowiec musi pokryć z jednego świadczenia koszty prowadzenia gospodarstwa domowego, które dotychczas finansowane były z dwóch świadczeń oraz potencjalne koszty opieki, wynikające ze śmierci współmałżonka – opiekuna.

Taki stan rzeczy przekłada się na ograniczenie możliwości zaspokajania swoich potrzeb przez emerytów i rencistów oraz obniżenie jakości ich życia. Celem projektowanej ustawy jest rozwiązanie tego problemu.

Kto dostanie rentę wdowią: policja, wojsko, rolnicy, nauczyciele itd

Projekt przewiduje wprowadzenie nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem

 • renty rodzinnej,
 • wojskowej renty rodzinnej,
 • policyjnej renty rodzinnej,
 • renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników –

z innym świadczeniem takim jak prawo do:

 • emerytury,
 • emerytury rolniczej,
 • emerytury wojskowej,
 • emerytury policyjnej,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • wojskowej renty inwalidzkiej,
 • policyjnej renty inwalidzkiej –

osobie uprawnionej wypłaca się rentę wdowią w jednym z jej dwóch wariantów, zależnie od jej wyboru.

Renta wdowia w dwóch wariantach: w jakim będzie wypłacana, zdecyduje sam senior składając wniosek o świadczenie

Pierwszy wariant zakłada, że osobie uprawnionej przysługuje renta rodzinna po zmarłym małżonku powiększona o 60% przysługującej jej emerytury itp. świadczenia z listy poniżej.

Drugi wariant zakłada natomiast, że osobie uprawnionej wypłaca się przysługującą jej emeryturę itp. świadczenie z tej listy, powiększoną o 60% renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

W projekcie przewidziany został maksymalny limit wysokości kwoty przyznawanej wskutek wprowadzenia nowych rozwiązań. Bez względu na wysokość własnego świadczenia emerytalno-rentowego, które przysługuje wdowie lub wdowcowi, oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku, zgodnie z założeniami projektu renta wdowia nie może przekroczyć dwuipółkrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ostatnio ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt zakłada, że to świadczeniobiorca musi dokonać wyboru, które świadczenie ma otrzymywać w całości, a które w 60%.

Prawo do renty wdowiej, w projektowanej regulacji, przysługuje wszystkim osobom, które nabyły prawo do renty rodzinnej przed wejściem ustawy, oraz tym osobom, które nabędą je po rozpoczęciu obowiązywania ustawy.

Ustawa miałaby wejść w życie od 1 lipca 2024 r., ale termin ten wydaje się nierealny, zapewne więc komisje sejmowe przygotowujące dokument do drugiego czytania w Sejmie zmienią ten zapis, wprowadzając bardziej odległą datę niż początek drugiej połowy bieżącego roku.    [email protected]) Marjonhorn/pixabay/Freepik/© European Union 2024  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu