Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 23 czerwca. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
08/06/2024 - 05:50

Dodatkowe pieniądze dla nauczycieli przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego: ile dla kogo

W tym roku nie będzie wątpliwości, interpretacji i wyrównań. Sytuacja co do świadczenia urlopowego nauczycieli jest klarowna i z przepisów prawa wynika jasno, że kto przepracował cały rok w pełnym wymiarze, ten dostanie do 31 sierpnia 2024 roku 2 417,14 zł świadczenia urlopowego.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli to odpowiednik ryczałtu na wczasy pod gruszą dla innych pracowników.

Dla każdego nauczyciela 2 417,14 zł - z jakiego tytułu i kiedy

Jest jednak zasadnicza różnica. Co prawda do samego świadczenia zastosowanie mają przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.) – konkretnie art. 5 – czyli sposób naliczania należnej kwoty odpisu na fundusz socjalny. Jednak w przeciwieństwie do zakładowych funduszy socjalnych w firmach, w których regulaminach wysokość samych wypłat dla pracowników musi być zróżnicowana pod względem ich sytuacji dochodowej, nauczycielom przysługuje świadczenie w jednej, pełnej wysokości.

O tym z kolei przesądzają przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), w szczególności art. 53.

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela jak ryczałt na wczasy pod gruszą w firmie

W szczegółach wygląda to tak, że odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przypadku nauczycieli dokonuje się w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

Świadczenie urlopowe jest wypłacane nauczycielom w wysokości odpisu podstawowego na ten fundusz. Z kolei wysokość odpisu podstawowego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W 2024 r. podstawą do obliczenia wysokości tego odpisu jest kwota 6 445,71 zł, a więc odpis ten wynosi 2 417,14 zł.

Zgodnie z przywołanym już przepisem ustawy Karta Nauczyciela w 2024 r. nauczycielom jest więc wypłacane do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości 2 417,14 zł, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.   [email protected]) fot. lil_foot_/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu