Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 15 sierpnia. Imieniny: Marii, napoleona, Stelii
22/08/2019 - 19:15

Wybory 2019: kto może głosować korespondencyjnie?

PKW przypomina, że w najbliższych wyborach parlamentarnych korespondencyjnie mogą głosować wyborcy niepełnosprawni, m.in. z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów. Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Wybory 2019. Kto może głosować korespondencyjnieZamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej w trzynastym. dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (e-mail) Powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenie było ustne, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Nie później niż tydzień przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

PKW przypomina, że w skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a,  jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. (opr. [email protected]) Źródło: PKWDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)