Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 lutego. Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
22/08/2019 - 07:00

Wybory do Sejmu i Senatu już 13 października. Jak głosować, gdy wyjeżdżasz?

Niemal 30 milionów osób (dokładnie 29968050) może głosować w Polsce w najbliższych wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października. Co robić, jeśli chcesz głosować, ale wyjeżdżasz, mieszkasz czasowo poza miejscem zameldowania lub za granicą?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku
Jeśli stale mieszkasz za granicą, albo za granicą przebywasz tylko czasowo, aby mieć możliwość głosowania, powinieneś zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, czyli do dnia 10 października 2019 r., ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podajesz: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w kraju, tj. adres, pod którym ujęty jesteś w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. 

Wyborca stale zamieszkały w kraju, zamierzający głosować za granicą, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. 

Uwaga! Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Trzeba pilnować zaświadczenia o prawie do głosowania, bo gdy je utracimy, i to niezależnie od przyczyny, nie ma możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem stałego zameldowania (w tym zameldowany na pobyt czasowy), który:

  • jest wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek,
  • czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
  • nigdzie niezamieszkały/bezdomny,

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r., złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy od 22 września 2019 r. do 30 września 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. (TK) Źródło: PKWDziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020