Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
18/10/2019 - 08:50

Zobacz szkołę na miarę XXI wieku. Gdzie takie cudeńko wybudują?

O potrzebie stworzenia nowych, lepszych warunków do nauki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boguszy w gminie Kamionka Wielka mówiło się już od wielu lat. Teraz inicjatywa nabiera konkretnego kształtu, bo gmina właśnie przygotowuje projekt. Na co mogą liczyć uczniowie i najważniejsze kiedy skorzystają na tym dzieci?

Ostatnio w tej sprawie interpelował radny z Boguszy Rafał Kamieński nawiązując zarazem do nowej propozycji wójta Andrzeja Stanka, który zamiast rozbudowy i nadbudowy budynku szkoły, która dzieli go z miejscową jednostką OSP, zaproponował budowę zupełnie nowej, odrębnej placówki oświatowej. Radny dopytywał Stanka czy pierwotny projekt był zgłoszony do starostwa i czy dostał pozwolenie na budowę i czy w ślad za zmianą koncepcji został ze starostwa wycofany. Dociekał również, co przemawia za nową lokalizacją szkoły, czy jest zgoda na nią od konserwatora zabytków z racji bliskości zabytkowego cmentarza, kiedy zacznie się projektowanie budynku a przede wszystkim czy jest już koncepcja zagospodarowania starej siedziby szkoły.

Co wójt Andrzej Stanek wtedy odpowiedział? Okazało się, że nowy wójt miał ważkie powody do zmiany koncepcji. Pierwsze na dzień przejęcia przez niego stanowiska wójta dokumentacja była niepełna a gmina straciła już możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Poprzeczka była bardzo wysoka – dofinansowanie sięgnąć mogło bowiem 93 procent wartości przedsięwzięcia. Jednocześnie gmina pod jurysdykcją poprzedniego wójta Kazimierza Siedlarza nie do końca poradziła sobie z procedurami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę i została wezwana do uzupełnienia dokumentacji. Jednak tego wymogu nie dopełniła.

Już w styczniu 2019 roku – kolokwialnie mówiąc „już za Stanka” gmina znów wystąpiła do starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę z kompletem dokumentów, ale i tym razem została wezwana do uzupełnienia dokumentacji, bo urzędnicy doszukali się pewnych niedociągnięć wymagających m.in. wykonania dodatkowych ekspertyz. Reasumując – sprawa stała się mocno skomplikowana już na etapie uzgodnień. Koszty samej dokumentacji rosły. Stąd ostatecznie rozpoczęto działania związane z budową zupełnie nowego budynku w nowej lokalizacji. Co za nią przemawia? Tu Stanek skupił się na dwóch argumentach.

Zobacz też: Kamionka Wielka: za 3,5 miliona ustabilizują dwa groźne osuwiska. Gdzie i kiedy?

Pierwszy dotyczy dojazdu – jedyny dojazd do starego obiektu wymaga gruntownej przebudowy łącznie a przede wszystkim odpowiedniego zabezpieczenia potoku Królówka, co leży w kompetencjach nie samorządu, ale Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W projekcie przebudowy starej siedziby OSP nie uwzględniono wcale budowy hali gimnastycznej, którą w nowym miejscu można uwzględnić bez żadnych przeszkód. Gmina dysponuje odpowiednią działką.

Wójt nadmienił wtedy też, że konserwator zabytków jest przychylny projektowi a projektanci twierdzą, że uzyskanie pozwolenia na budowę w nowej lokalizacji będzie możliwe już w czwartym kwartale tego roku. Co bardzo ważne wójt zastrzegł, że jeśli mieszkańcy będą woleli by szkoła została w obecnym miejscu, to on przychyli się do tej decyzji. Gdyby jednak zielone światło otrzymała jego koncepcja, to stary budynek może zostać zaadaptowany na potrzeby OSP lub / i do prowadzenia działalności gospodarczej. W skrócie – wójt zdał się w rozstrzygnięciu na wolę boguszan.

Minęło kilka miesięcy. Jak sprawy mają się na dziś? - Gmina Kamionka Wielka rozpoczęła proces przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej  budowy nowego obiektu w nowej lokalizacji z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Boguszy – informuje sekretarz gminy Małgorzata Antkiewicz - Wójs.

- Ponieważ poprzednie władze Gminy Kamionka Wielka stały na stanowisku rozbudowy i przebudowy na potrzeby Szkoły w Boguszy istniejącego budynku Remizy, w którym obecnie mieści się ta placówka edukacyjna pragnę  podkreślić i wyjaśnić, że obecny wójt gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek, zawsze stał na stanowisku i opowiadał się za budową nowego obiektu na terenie Boguszy z przeznaczeniem na Szkołę – podkreśla urzędniczka.

Stanek już będąc radym poprzedniej kadencji kwestionował zaproponowaną koncepcję rozbudowy i przebudowy istniejącego starego budynku remizy z przeznaczeniem na szkołę, zamiast podejmowania kroków wybudowania nowego nowoczesnego obiektu na miarę naszych czasów. 

Zobacz też: Kto ma za nic bezpieczeństwo dzieci w Mszalnicy? Mocne słowa radnego

- W ocenie pana wójta rozbudowa i przebudowa starego budynku zrodzi dodatkowe bardzo duże koszty dla gminy sięgające nawet około 300 tysięcy złotych  związane z wykonaniem koniecznego dojazdu do szkoły. Ponadto forsowana od kilku lat koncepcja rozbudowy starego budynku nie daje możliwości rozwoju  i wybudowania w dalszej perspektywie niezbędnej dzieciom sali gimnastycznej – zastrzega nasza rozmówczyni. - Zważywszy, że dzieci w Boguszy przybywa, miejscowość się rozwija konieczne jest podejmowanie inwestycji perspektywicznych i z wizją rozwoju na przyszłość. Inwestowanie w budynek, który ogranicza i nie spełnia wszystkich oczekiwań społecznych, nie jest w ocenie pana wójta uzasadnione. Uwzględniając powyższe  wójt gminy zadecydował   o przygotowywaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego obiektu dla Szkoły Podstawowej w Boguszy.

W dniu 16 października 2019 r. Wójt Gminy Kamionka Wielka podpisał z firmą Biuro-Projektów ”Halny” umowę na wykonanie prac projektowych dla zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Boguszy gm. Kamionka Wielka”. Wykonawca zobowiązał się do wykonania dokumentacji technicznej obejmującej: koncepcję architektoniczną, Projekt Budowlany – Wykonawczy – zawierający decyzje i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, kosztorys inwestorski i przedmiar robót, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wersje elektroniczną przedmiotu zamówienia. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 20 grudnia tego roku.

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: UG w Kamionce WielkiejDziękujemy za przesłanie błędu