Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
24/11/2020 - 10:20

Sesja Rady Miasta. Krzysztof Głuc w komisji rady. Radni utknęli w skargach

Sądeccy radni już obradują. Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta Nowego Sącza w tym roku szykuje się debata na różne tematy. Większość z nich jest dobrą płaszczyzną do ożywionej dyskusji. Dzisiaj w porządku obrad jest, poza oczywiście porządkowymi, kilka merytorycznych punktów. Czy radni zrealizują dzisiaj cały porządek obrad?

Sądeccy radni już obradują, Wiadomo już, że z porządku obrad  został wycofany przez przewodniczącego komisji kultury rady Leszka Zegzdę projekt dotyczący regulaminu nadawania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”. Dlaczego? W ostatniej chwili pojawiły się istotne przesłanki, które powinny być ujęte w przygotowanym już projekcie regulaminu. Mianowicie zostało zgłoszonych kilka istotnych uwag formalno-prawnych.

Przewodniczący wspomnianej komisji złożył wniosek formalny o wycofanie tego projektu uchwały w dzisiejszego porządku obrad, by go jeszcze raz „przepracować”.

Rada zgodziła się także na poszerzenie składu komisji skarg, wniosków i petycji o radnego Krzysztofa Głuca, który wyraził chęć pracy w tym gremium. Za poszerzeniem składu komisji zagłosowało 22 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

Do tej pory w komisji skarg, wniosków i petycji zasiadało czterech radnych, w tym dwóch z opozycyjnego klubu rady. Po tym głosowaniu radny Józef Hojnor w swoim wystąpieniu powiedział, że poszerzenie składu wspomnianej komisji  o radnego Głuca spowoduje to, że opozycyjny klub radnych będzie miał większość w tej komisji. Wkrótce jej członkowie, już w poszerzonym składzie udali się na obrady, bo komisja musiała wydać opinię na temat kilku wprowadzonych dzisiaj do porządku obrad wniosków o niezałatwieniu skargi w terminie (Wcześniej komisja w składzie czteroosobowym, jak się okazało nie uzgodniła stanowiska, bo głosowanie rozłożyło się 2:2.). Prowadząca dzisiejsze obrady przewodnicząca Iwona Mularczyk ogłosiła 20-minutową przerwę.

Po przerwie, która trwała ponad czterdzieści minut przewodniczący tej komisji Andrzej Pancerz zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad trzech projektów uchwał, nad którymi debatowali członkowie komisji.

Radny Maciej Prostko zabierając głos stwierdził, ze doszło do sytuacji skandalicznej. Otóż, jak mówił radny wprowadzone do porządku obrad wspomniane projekty nie zostały w ogóle poddane pod głosowanie radnych.

- Te projekty zostały przesłane jedynie do komisji skarg i wniosków - dodał radny Prostko. To, że zdjęte projekty nie zostały przegłosowane również potwierdziła radna Krystyna Witkowska.

Ostatecznie wspomniane projekty uchwał po obradach komisji, zostały ponownie wprowadzone do porządku dzisiejszych obrad.  Nie oznaczało dyskusji nad wpływającymi do rady skargami mieszkańców. No i znowu były osobiste wycieczki radnych do siebie.

Radna Teresa Cabała grzmiała, że sytuacja jest skandaliczna, bo niektórzy radni robią nagonkę na uczciwego człowieka radnego Andrzeja Pancerza.

Ostatecznie po zamknięciu dyskusji uchwały zostały podjęte.

Porządek dzisiejszych obrad

Otwarcie Sesji.

 Stwierdzenie prawomocności obrad.

Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Nowy Sącz a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów innych wyznań niż katolickie

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2026 w Mieście Nowy Sącz”

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67”

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 68”

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 69”

Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu nadawania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”

Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

Zamknięcie Sesji.Dziękujemy za przesłanie błędu