Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 30 października. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
20/07/2019 - 09:35

Nadchodzi spis powszechny. W 2021 roku będziemy spisywali się sami!

Do Sejmu wpłynął już rządowy projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Ostatni taki spis odbył się w 2011. Czy po dziesięciu latach do drzwi domów i mieszkań w całej Polsce ponownie zapukają rachmistrzowie? Przeczytaj kto przeprowadzi spis powszechny i po co.


Dlaczego przeprowadza się spis powszechny? Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy, spis powszechny obejmuje ogół ludności i mieszkań, dzięki niemu pozyskuje się informacje o strukturze demograficzno – społecznej, migracyjnej i zawodowej. Za pomocą spisu uzyskiwane są obiektywne informacje, które pozwalają na szybkie podejmowanie odpowiednich decyzji na wszystkich poziomach administracyjnych; centralnym, regionalnym i lokalnym. Takie informacje są niezbędne dla prawidłowego zarządzania gminą, powiatem i regionem.

Spisy powszechne pomagają również w długookresowym planowaniu polityk i strategii krajowych, nierzadko również są nieocenione w sytuacjach kryzysowych, wymagających natychmiastowego działania. Obowiązek sporządzania spisów powszechnych wynika również międzynarodowych zobowiązań Polski, m.in z licznych, unijnych rozporządzeń.

W przedłożonym przez rząd projekcie, można wyróżnić cztery główne i zasadnicze cele przeprowadzania spisu powszechnego i mieszkań, wśród których wyróżnić można zebranie informacji, których nie udałoby się pozyskać w inny sposób czy uzyskanie szerokiej charakterystyki zmian, jakie zaszły od narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Kiedy odbędzie się spis i kogo będzie dotyczył?

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie spisu powszechnego jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który jest jednocześnie Głównym Komisarzem Spisowym. Zgodnie z art. 2 projektu ustawy, spis powszechny przeprowadzony będzie na terenie całego kraju w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Spisem objęte zostaną osoby fizyczne zarówno zamieszkałe na stałe jak i przebywające czasowo w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkalnych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, a także osoby które nie mają miejsca zamieszania.

Spisane zostaną również mieszkania, budynki i obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz inne zamieszkane pomieszczenia, które nie spełniają wymogów kwalifikujących je, jako mieszkania. Projekt ustawy określa również krąg podmiotów, które nie będą musiały podlegać spisowi. Zgodnie z art. 4 będą nimi szefowie oraz cudzoziemski personel przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, a także członkowie ich rodzin i inne osoby, które na mocy ustaw i międzynarodowych umów, a także powszechnie uznanych międzynarodowych zwyczajów korzystają z przywilejów i immunitetów. W powszechnym spisie nie będą ujęte również mieszkania, budynki, obiekty i pomieszczenia należące do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Jakie dane będą zbierane i kto będzie je zbierał?

Dane ujęte spisem uszeregowano w osiem grup tematycznych:

  • charakterystyka demograficzna;
  • aktywność ekonomiczna;
  • poziom wykształcenia;
  • niepełnosprawność;
  • migracje wewnętrzne i zagraniczne;
  • charakterystyka etniczno-kulturowa:
  • gospodarstwa domowe i rodziny;
  • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Dalej czytaj na następnej stronieDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)