Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 1 czerwca. Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
28/03/2020 - 19:55

Autokomisy zbankrutują, bo starostwo nie chce teraz rejestrować aut?

Wszyscy rozumiemy, że urzędnicy samorządowi mają teraz urwanie głowy i pracują w okrojonym składzie. Ale co z przedsiębiorcami, którzy są bezpośrednio zależni od ich pracy? Właściciel komisu samochodowego zarejestrowanego na terenie naszego powiatu zarabiać nie może, bo Wydział Komunikacji w starostwie powiatowym w Nowym Sączu nie rejestruje aut zakupionych podczas trwającej obecnie epidemii…

Autokomisy zbankrutują, bo starostwo nie chce teraz rejestrować aut?

- Piszę w sprawie rejestracji pojazdów w starostwie powiatowym w Nowym Sączu, Prowadzę auto handel, sprowadzam głownie pojazdy z Niemiec. Mam klika na placu, ale klienci nie chcą kupować ze względu na brak możliwości rejestracji. O dziwo Wydział Komunikacji dla miasta przy ul. Wyspiańskiego potrafił zorganizować możliwość rejestracji, ale powiat tego nie ogarnął. Miałem paru klientów na samochody, ale kto kupi pojazd, jeśli nie można go zarejestrować – napisał do nas sądecki przedsiębiorca.

- Wiem, że pracownicy wydziału komunikacji przychodzą do pracy i będą pobierać za to wynagrodzenie. A co my mamy zrobić? Jest nas, właścicieli komisów kilkadziesiąt w okolicy. Za co mamy się utrzymać? A sytuacja się pogarsza. Przecież można zorganizować jakąś inną metodę rejestracji. Ja mam funduszy na ok. 4 miesiące (życie, opłaty, itp), ale co dalej? Po dodzwonieniu się do wydziału, pani która odebrała jeszcze była oburzona, że dzwonię w takiej sprawie. Ciekawe jak by ich wszystkich wysłali na urlop bezpłatny (co jest niemożliwe, bo to budżetówka)? My na nich płacimy podatki - w tym miesiącu pewno nie, bo nic nie sprzedaję – nie kryje goryczy mężczyzna.

Co na to Starostwo Powiatowe?
- Uprzejmie informuję, że z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią, Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu cały czas pracuje, mimo iż bardzo wiele instytucji użyteczności publicznej zostało zamkniętych nie tylko w Nowym Sączu, ale również w całej Polsce. Pracujemy w bardzo mocno okrojonym składzie. Większość pracowników przebywa na opiekach, zwolnieniach lekarskich lub realizuje zaległe urlopy – wyjaśnia na wstępie Maria Olszowska, rzecznik prasowy urzędu.

- Każdego dnia do tutejszego Urzędu wpływa korespondencja, która jest realizowana na bieżąco. Jest to ok. 100 spraw dziennie. Ponadto cały czas obsługiwane są osoby, które wcześniej skontaktowały się telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną. Na bieżąco Wydział realizuje zadania z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami dla kierowców zawodowych. Dla nowych kierowców, czyli takich,  którzy po raz pierwszy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami, pomimo, że wcześniej zadeklarowali w wypełnionym wniosku osobisty odbiór  dokumentu, umożliwiono wysyłkę, po wcześniejszym przesłaniu drogą elektroniczną prośby oraz wskazaniu adresu do korespondencji – zaznacza Olszowska.


- Cały czas udzielane są informacje, dotyczące zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów. Poprzez dziennik podawczy pomagamy zrealizować najpilniejsze sprawy naszych mieszkańców. Niestety z uwagi na bardzo wyjątkową sytuację nie jesteśmy w stanie pomóc w realizacji wszystkich spraw – komentuje, by przejść do sedna sprawy, czyli interesującego Czytelnika tematu rejestracji aut.
- Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 12 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. oraz komunikatem o pracy Wydziału Komunikacji i Transportu, znajdującymi się na stronie tut. Starostwa. Jednocześnie uprzejmie proszę o opublikowanie tych ważnych informacji dzięki czemu dotrą one do szerokiego grona mieszkańców naszego Powiatu.
W związku z ogłoszeniem od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zarządzam następujące zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:
 §1.
Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Starostwa Powiatowego poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, za wyjątkiem Dziennika Podawczego mieszczącego się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33.
Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail oraz listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.
Bezpośrednie załatwienie sprawy z Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i wskazaniu terminu przez kierującego właściwą komórką organizacyjną urzędu.
W tym czasie nie będzie możliwy osobisty wgląd do akt administracyjnych. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt przed wydaniem decyzji administracyjnej proszeni są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich przypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zobacz też: Proboszcz z Niskowej chory na koronawirusa? Cała parafia czeka na wynik testu

Od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Równocześnie zawiesza się możliwość umówienia wizyty w tym Wydziale.

Osoby, które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z  terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprasza się aby dokonały zgłoszenia rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.pwpw.pl/
Niedopełnienie wymienionych w pkt. 6 i 7 obowiązków z powodu stanu zagrożenia epidemicznego stanowić może przesłankę do ewentualnego odstąpienia od wymierzania kar pieniężnych określonych ustawą.
Rzecznik Konsumentów będzie udzielał porad konsumenckich z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, łączności telefonicznej, faksowej, poczty elektronicznej e-mail oraz listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej udzielają pomocy prawnej zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefonicznie, e-mail, komunikator społeczny, wideokonferencja) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr. 600 401 420 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
§2
Zawiadomienie o wszystkich ograniczeniach w funkcjonowaniu poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w drodze ogłoszenia zamieszcza się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, stronie internetowej www.nowosadecki.pl oraz poprzez wywieszenie na budynkach Starostwa w sposób zapewniający zapoznanie się przez interesantów.
§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Nowosądeckiego.

 §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

Komunikat
 

Praca Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zmienia sposób załatwiania spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców, nadzorem zad stacjami kontroli pojazdów oraz transportem drogowym. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Starostwa Powiatowego poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Informacje ogólne dotyczące działania Wydziału Komunikacji i Transportu będą dostępne pod numerem telefonu (18) 41-41-777.
Informacje dotyczące spraw związanych z rejestracją pojazdów:
- 18 41-41-603, 18 41-41-605, 18 41-41-606, 18 41-41-633, 18 41-41-634,
Informacje dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami:
- 18 41-41-607, 1841-41-608,
Informacje dotyczące transportu drogowego:
- 18 41-41-602
Dyrektor Wydziału
- 18 41-41-601
Dostępność druków:
- prawa jazdy można sprawdzić na stronie https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
- dowodu rejestracyjnego https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Sprawy w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego będą realizowane drogą pocztową, za pośrednictwem platformowy e-PUAP lub w sposób elektroniczny.

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu
Zawiadomienia o zbyciu pojazdu (sprzedaży) oraz zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju (zakupu) należy przesyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną – przesyłając wniosek RJ-01W (dostępny na stronie wraz kopią dokumentu potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu np. umowy, faktury).
Uprzejmie prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu.
W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli (§16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów).
Organem właściwym do zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż RJ-01W (https://bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/) można przesłać pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem o demontażu pojazdu, unieważnionym dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu jeśli była wydana, unieważnionymi tablicami rejestracyjnymi, potwierdzeniem zawarcia polisy OC ważnej na dzień demontażu pojazdu oraz dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz.

Uprzejmie prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku gdy nastąpiło przeniesienie prawa własności pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające ten fakt dołączając do wniosku np. umowy kupna sprzedaży czy faktury.Dziękujemy za przesłanie błędu