Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 17 kwietnia. Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
15/03/2012 - 12:45

Abolicja w Małopolsce. Cudzoziemcy złożyli już 52 wnioski

Cudzoziemcy złożyli już w Małopolsce 52 wnioski o zalegalizowanie pobytu. Przebywający w Polsce nielegalnie od 1 stycznia 2012 roku mogą skorzystać z abolicji. Aby zalegalizować pobyt muszą wystąpić z wnioskiem do wojewody. Termin składania wniosków upływa 2 lipca 2012 roku.

Najwięcej wniosków składają obywatele Wietnamu i Armenii. Wydano także 11 pozytywnych decyzji abolicyjnych. Jedną sprawę umorzono, a dwie przekazano do innego wojewody. Nie wydano decyzji negatywnych – informuje rzecznik wojewody Joanna Sieradzka.

Wnioski o udzielenie zezwolenia w ramach abolicji można składać osobiście także w Nowym Sączu, w siedzibie Wydziału do Spraw Cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5, budynek nr 1, pokój 108, parter): poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00.
Telefony do Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu: 18 - 415 33 33, 415 32 13, 415 32 29.
W Straży Granicznej w Nowym Sączu będą również pobierane odciski linii papilarnych od cudzoziemców starających się o abolicję, ponieważ taki obowiązek nałożył ustawodawca.
Pełnomocnicy reprezentujący cudzoziemców mogą składać wnioski w siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, (I piętro, pokój nr 111): poniedziałek: 9.00 - 17.00; wtorek – piątek: 8.00 – 15.00.
Składając wniosek w placówkach Straży Granicznej Nowym Sączu lub w Tarnowie cudzoziemiec powinien posiadać wykonane wcześniej fotografie i opłaconą opłatę skarbową. W tych miejscach nie ma punktów wykonywania zdjęć ani kas agencji bankowych, w których można uiścić opłatę skarbową. Można jej dokonać w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Wydział Podatków i Opłat UMK
31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10
Bank PKO S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000
Opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej oraz opłaty za wydanie karty pobytu można dokonać na rachunek:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Finansów i Budżetu
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000 NBP O/O Kraków
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 340 zł
Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł.

Jeżeli wniosek abolicyjny został złożony w Nowym Sączu lub w Tarnowie, decyzję oraz kartę pobytu będzie można odebrać w Delegaturach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu i Tarnowie. Postępowania w sprawie udzielenia zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony w ramach abolicji będą prowadzone w siedzibie Oddziału do Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W związku z tym, w ramach prowadzonego postępowania, może być konieczne osobiste stawiennictwo cudzoziemca w Krakowie, także jeśli wniosek został złożony w Nowym Sączu lub w Tarnowie.
Po informacje w sprawie abolicji można Nowy Sącz
tel.: 18 540 23 41; e- mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Małopolski Urząd Wojewódzki współpracuje także z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, które udzielają informacji cudzoziemcom w kwestiach związanych z abolicją. Lista organizacji znajduje się na stronie internetowej urzędu: Małopolski Urząd Wojewódzki 

Więcej na temat miejsc, gdzie można uzyskać informację, złożyć wniosek, uiścić opłatę: TUTAJ.
Ustawa abolicyjna umożliwia zalegalizowanie pobytu cudzoziemcom:
– którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r., a których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny. Nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem;
– którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;
–  wobec których postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku było w trakcie 1 stycznia 2010 r.

Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie w trybie ustawy abolicyjnej jeśli:
–  nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia;
–  jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane tam przez inne państwo obszaru Schengen;
– w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia złożył wniosek lub przedstawił dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
– w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego;
– jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
–  jeżeli jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Aby ubiegać się o takie zezwolenie, należy złożyć wniosek do wojewody. Można je składać przez 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia do 2 lipca 2012 roku.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na dwa lata. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł pracować w naszym kraju (na podstawie umowy o pracę ) bez zezwolenia. W przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych, (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) - zezwolenie na pracę będzie wymagane.

Wymagane dokumenty:
–  4 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (1 oryginał i 3 kserokopie);
–  5 aktualnych, kolorowych, nieuszkodzonych fotografii o wymiarach 35 X 45 mm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
–  kserokopia ważnego dokumentu podróży i oryginał do wglądu (w szczególnie uzasadnionym przypadku cudzoziemiec, który nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość;
–  potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zezwolenia (opłata wynosi 340 zł -płatna z chwilą złożenia wniosku)

(BW)

Źródło i fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDziękujemy za przesłanie błędu