Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 21 lipca. Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
28/12/2018 - 16:05

Nowy Sącz: Budżet na 2019 rok uchwalony. Nie daje powodów do optymizmu

Radni uchwalili dzisiaj budżet miasta na 2019 rok. Niestety nie jest to budżet optymistyczny. Zakłada bowiem 30 milionowy deficyt, a niektóre zaplanowane zadania są niedoszacowane.

Budżet proponowany miastu przez nowego prezydenta Ludomira Handzla został w większości przygotowany przez poprzednią ekipę. Szacowane dochody budżetu miasta wynoszą 599 055 904 zł, w tym dochody bieżące 547 514 571 zł i dochody majątkowe: 51 541 333 zł. Planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 629 084 248 zł, w tym wydatki bieżące 546 340 419 zł i wydatki majątkowe 82 743 829 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 30 028 344 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu. W 2019 roku planuje się pozyskać kredyt długoterminowy w kwocie 38 000 00 zł, który będzie spłacany w latach 2020-2025.Zakłada się spłatę zaciągniętych w okresach ubiegłych kredytów długoterminowych i wykup obligacji w łącznej kwocie 7 971 656 zł. 

Po tych operacjach zadłużenie Nowego Sącza wyniesie 104 175 000 zł

- Niestety, wiele zadań wpisanych jako „inwestycje” do budżetu to jedynie wskazanie intencji, że dane zagadnienie trzeba wykonać - uważa prezydent Ludomir Handzel. W najlepszym razie (ze względu na ich niedoszacowanie) można uznać pewne zadania jako rozpoczęcie ich realizacji lub nawet tylko opracowanie dokumentacji w 2019 r.

W projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na 2019 r. przewidziano następujące inwestycje drogowe, na realizację których zaplanowane środki nie są wystarczające: 

 • Odbudowa estakady ul. Tarnowskiej, gdzie zaplanowano środki w wysokości 200 000 zł, natomiast kwota wymagana na realizację inwestycji wynosi ok. 3 500 000 zł.
 • Przebudowa odcinka ul. Zielonej pod wiaduktem wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przełożenie sieci, gdzie zaplanowano kwotę 500 000 zł, a kwota wymagana na realizację zadania wynosi ok. 1 5 00 000 zł. 
 • Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej, gdzie plan wynosi 700 000 zł, a środki wymagane to kwota ok. 1 890 000 zł. 
 • Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu, gdzie zaplanowana kwota w projekcie budżetu na 2019 r. wynosi 100 000 zł przy zapotrzebowaniu na środki w wysokości ok. 500 000 zł. 
 • Budowa odcinka ulicy Leśnej, gdzie zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł, natomiast kwota wymagana wynosi ok. 300 000 zł. 
 • Przebudowa ul. Jana Pawła II, zaplanowano środki wyłącznie na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 200 000 zł przy zapotrzebowaniu na środki w kwocie 2 200 000 zł na realizację całej inwestycji. 
 • Budowa chodnika ul. Dunajcowej, gdzie zaplanowana kwota wynosi 300 000 zł, a rzeczywiste zapotrzebowanie szacowane jest na poziomie ok. 700 000 zł
 • Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem, gdzie środki zabezpieczone na 2019 r. wynoszą 700 000 zł, a środki wymagane na realizację inwestycji wynoszą ok. 1 800 000 zł.
 • Przebudowa ul. Sikorskiego, gdzie kwota planowana to 200 000 zł, natomiast kwota wymagana to ok. 600 000 zł. 
 • Budowa ul. Gospodarskiej, gdzie środki przyjęte w projekcie budżetu na 2019 r. wynoszą 150 000 zł, a niezbędne środki na realizację zadania wynoszą ok. 300 000 zł. 
 • Budowa ul. Zyndrama, gdzie zaplanowano środki w wysokości 150 000 zł, natomiast kwota niezbędna wynosi ok. 900 000 zł. 

- Nasze obawy budzi także przeznaczenie kwoty 24 706 860 zł – jako niedoszacowanej – na nowosądecki amfiteatr tzw. Park Strzelecki - dodaje prezydent Handzel, recenzując projekt budżetu przygotowany przez prezydenta Ryszarda Nowaka. - Ponadto będziemy starać się by jak najszybciej zostało dokończone zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych 75 i 28” – na które przeznaczona została kwota 25 931 139 zł.

Mam nadzieję, że rozpoczną się prace nad tworzeniem bulwarów nad rzeką Kamienica, na które to zadanie została przeznaczona kwota 2 830 982 zł. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2019 rok. Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 została przedłożona Przewodniczącemu Rady Miasta w dniu 12 grudnia 2018 r. 

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty – widząc, że budżet będzie musiał być modyfikowany w ciągu roku – wnoszę o przyjęcie budżetu na rok 2019 - zakończył swe wystąpienie prezydent.

Potem nad projektem uchwały budżetowej rozgorzała żywiołowa dyskusja radnych. Członkowie klubu PiS zadeklarowali, że przychylą się do rekomendowanego przez prezydenta projektu i go przegłosują, ale bez autoporawek. Członkowie dwóch klubów ,,Wybieram Nowy Sącz" oraz Koalicji Nowosądeckiej byli za jego przyjęciem, natomiast radni Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli, że kiedy dojdzie do głosowania, oni wstrzymają się od głosu.

Radni zadawali prezydentowi Ludomirowi Handzlowi bardzo szczegółowe i dociekliwe pytania dotyczące kluczowych inwestycji, jakie zostały ujęte w przyszłorocznym budżecie. Pytali między innymi o celowość budowy stadionu miejskiego przy ul. Kilińskiego, skoro ta inwestycja ma pochłonąć prawie 100 milionów złotych. Radna Teresa Cabała (Klub radnych PiS) dociekała dlaczego w projekcie budżetu nie znalazła się słynna - Węgierska - bis.  Radny Krzysztof Ziaja  (Klub radnych Koalicja Nowosądecka)  grzmiał o wyprzedaży miejskiego majątku i domagał się przygotowania na ten temat szczegółowej informacji.

Radni większością głosów przyjęli budżet, ale podkreślali, że nowy prezydent Ludomir Handzel miał czas, by nieco go zmodyfikować. Szesnastu radnych głosowało "za", siedmiu z Koalicji Obywatelskiej, zgodnie z zapowiedziami, wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.

Po dwudziestominutowej przerwie radni zajęli się ustaleniem wysokości zryczałtowanych diet radnych. Znów ożywioną dyskusję wywołał wniosek przedstawiony przez Klub radnych Koalicji Nowosądeckiej o ich obniżeniu. Propozycja ta nie znalazła niestety uznania Rady Miasta. Po głosowaniu okazało się, że 3 rajców było za obniżeniem diet radnym, natomiast 19 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tak więc wysokość diet radnych będzie kształtowała się tak, jak w minionej kadencji

Nie obeszło się także bez dyskusji nad ustaleniem wynagrodzenia dla prezydenta miasta. Radni KN forsowali projekt uchwały obniżającej zasadniczą część wynagrodzenia prezydenta do najniższego ustawowo poziomu, czyli do kwoty 3.800 złotych brutto. Do tej kwoty dochodzi również dodatek specjalny w wysokości 20 proc. uposażenia zasadniczego, czyli 760 złotych, a także dodatek za wieloletnią pracę ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość tego ostatniego w autopoprawce do projektu wspomnianej uchwały nie została podana.

Radna Teresa Cabała zwróciła uwagę na fakt, że wynagrodzenie prezydenta powinno być ustalone znacznie wcześniej. Zaznaczyła także, że w uchwale nie ujęto wszystkich części składowych wynagrodzenia prezydenta. Apelowała o odesłanie projektu uchwały do komisji statutowo-prawnej i doprecyzowanie go o dodatek za wysługę lat i dodatek funkcyjny.

- Nie będę głosować nad takim bublem - stwierdziła.

Ostrzegała, że dodatek funkcyjny, stanowiący składnik wynagrodzenia prezydenta nie może być otrzymywany poza wynagrodzeniem.  Mówiła, że jeśli radni przyjmą ten projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia prezydenta miasta w takiej formie, to nadzór wojewody tę uchwałę uchyli.

Wniosek radnej poddano pod głosowanie. 4 rajców było za, 17 - przeciw, 3 - wstrzymało się od głosu.

Radny Leszek Zegzda (Koalicja Obywatelska) zgłosił w imieniu klubu autopoprawkę o zwiększenie prezydentowi uposażenia zasadniczego do 5 tys. złotych (brutto) i dodatku specjalnego  na poziomie 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Wraz z innymi częściami składowymi wynagrodzenie prezydenta sięgnęłoby kwoty ponad 7 tys. zł (brutto), ale autopoprawka radnego Zegzdy nie została przyjęta.

Radni przystąpili więc do głosowania projektu uchwały obniżającej wynagrodzenie zasadnicze prezydenta Ludomira Handzla. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 5 było "przeciw", a jeden wstrzymał się od głosu.

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu


lipcowy miesięcznik