Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 1 czerwca. Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
29/07/2016 - 10:15

20 lat posługi. Falkowa pożegnała ks. Ryszarda Kudronia [Zdjęcia]

500 ochrzczonych dzieci, 400 maluchów przygotowanych do Pierwszej Komunii Świętej i 300 młodych do sakramentu bierzmowania oraz 250 par połączonych węzłem małżeńskim. Po 20 latach posługi w kaplicy św. Antoniego na Falkowej ks. Ryszard Kudroń zostaje proboszczem w Czyrnej.

To było 20 lat intensywnej pracy przede wszystkim duszpasterskiej. Rekolekcje dla młodszych i starszych, katechezy w szkole, codzienna Eucharystia, spotkania formacyjne z Liturgiczną Służbą Ołtarza, posługa wśród chorych wypełniały dni ks. Kudronia. Kapłan nie tylko duchowo przewodził wspólnocie na Falkowej, ale troszczył się także o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd kościoła. Dzięki jego staraniom i ofiarom parafian udało się m.in. odnowić kaplicę, odrestaurować Stacje Drogi Krzyżowej, powiększyć plac wokół kościoła, oświetlić go i wyłożyć kostką. W czasie jego posługi w świątyni pojawiły się nowe organy i dzwony, odremontowano sale katechetyczne i toalety. 

- Falkowa w 1996 roku była mizerną i niewielką wspólnotą zgromadzoną wokół nowo wybudowanej, ale skromnej kaplicy – a dziś po 20 latach jesteśmy żywym świadectwem bogactwa duchowego i materialnego dokonanego w tym czasie – powiedział ks. Antoni Król, wychowanek ks. Ryszarda Kudronia, tegoroczny prymicjant.

Mieszkańcy Falkowej i Kunowa pożegnali swojego duszpasterza w niedzielę podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. Jerzego Jurkiewicza, proboszcza parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Po homilii wygłoszonej przez ks. Antoniego Króla, w której młody kapłan przypomniał 20 lat posługi ks. Kudronia na Falkowej, rozległy się brawa. 

- Zapewniamy Cię o modlitwie na kolejne lata kapłańskiego życia. Pamiętaj, że w naszych sercach nie tylko pozostanie wiele tych pięknych dzieł, które podejmowałeś, będąc duszpasterzem naszej wspólnoty, lecz przede wszystkim Twoja służba bez reszty pobudzona miłością dusz ludzkich, na wzór Chrystusa – mówił ks. Król.

Po Eucharystii przyszedł czas na podziękowania. Te składali wice­prze­wod­ni­czący Rady Mia­sta Tomasz Cisoń, prze­wod­ni­czący Zarządu Osie­dla Fal­kowa Artur Czer­necki, dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 11 Marta Plata wraz z prze­wod­ni­czącymi Rady Rodzi­ców SP 11 Anną Urodą i Roma­nem Mikuszem, przed­sta­wi­ciele Rady Para­fial­nej, Litur­gicz­nej Służby Ołta­rza, Zuzanna Poręba wraz z Zespo­łem Pie­śni i Tańca LACHY oraz miesz­kań­cy.

Po wszyst­kich wystą­pie­niach głos zabrał pro­boszcz para­fii św. Mał­go­rzaty - Jerzy Jur­kie­wicz, który podzię­ko­wał ks. Ryszardowi Kudro­niowi za dłu­go­let­nią pracę na rzecz lokal­nej spo­łecz­no­ści, dodając, że inne para­fie też chcą mieć dobrego kapłana - stąd decy­zja biskupa o prze­nie­sie­niu go do Czyr­nej koło Kry­nicy. Ks. Kudroń, żegnając się ze swoimi parafianami, dziękował za 20 lat wspaniałej współpracy i prosił o modlitwę.

Zobacz też:Odpust Przemienia Pańskiego w sądeckiej farze

(KB) [email protected] Fot. Arch. Zarządu osiedla Falkowa

Pożegnanie ks. Kudronia


Dziękujemy za przesłanie błędu