Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 10 sierpnia. Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
08/01/2015 - 13:17

3 mln zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi - konkurs

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. MPiPS zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.
W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi.

W bieżącym roku na realizację konkursu minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł. W 2014 roku kwota dotacji wynosiła tyle samo, a wsparcie finansowe uzyskało 56 podmiotów.

Zakłada się, iż w 2015 roku wsparcie uzyska około 60 projektów.

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów zmierzających do umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i niepełnosprawnym intelektualnie, a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczeniem społecznym osób, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Chodzi przede wszystkim o umożliwienie pełniejszej integracji społecznej tej grupy osób ze środowiskiem społecznym, w którym powinny funkcjonować.

Oferty należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia.

(opr.jg)
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)