Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 5 grudnia. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
14/10/2021 - 17:05

Warto przeczytać. Taki jest tekst Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach. Karta Praw Podstawowych zawiera preambułę i 54 artykuły, pogrupowane w 7 rozdziałach.

Karta Praw Podstawowych zawiera preambułę i 54 artykuły, pogrupowane w 7 rozdziałach:

  • rozdział I: godność ( godność człowieka, prawo do życia, prawo do integralności osoby, zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej);
  • rozdział II: wolności (prawo do wolności i bezpieczeństwa, poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, ochrona danych osobowych , prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność wypowiedzi i informacji, wolność zgromadzeń i zrzeszania się, wolność sztuki i nauki, prawo do nauki, wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności, prawo azylu , ochrona na wypadek wydalenia , wydalenie lub ekstradycja);
  • rozdział III: równość (równość wobec prawa, niedyskryminacja , różnorodność kulturowa, religijna i językowa, równość kobiet i mężczyzn , prawa dziecka , prawa osób starszych, integracja osób niepełnosprawnych);
  • rozdział IV: solidarność ( prawo pracowników do informacji i konsultacji w przedsiębiorstwie , prawo do rokowań i działań zbiorowych, prawo dostępu do usług pośrednictwa pracy, ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia, uczciwe i sprawiedliwe warunki pracy, zakaz pracy dzieci i ochrony młodocianych w pracy, życiu rodzinnym i zawodowym, zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, dostępu do usług użyteczności publicznej , ochrony środowiska, ochrony konsumentów);
  • rozdział V: prawa obywateli (prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych , prawo do dobrej administracji, prawo dostępu do dokumentów , Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich , prawo petycji , wolność ruch i pobyt, ochrona dyplomatyczna i konsularna );
  • rozdział VI: sprawiedliwość (prawo do skutecznego środka prawnego i rzetelnego procesu sądowego , domniemanie niewinności i prawo do obrony, zasady legalności i proporcjonalności przestępstw i kar, prawo do niebycia dwukrotnie sądzonym lub karalnym w postępowaniu karnym dla to samo przestępstwo);
  •     rozdział VII: przepisy ogólne .
     

Parlament Europejski, Rada i Komisja uroczyście proklamują poniższy tekst jako Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej.

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach.

Świadoma swego duchowego i moralnego dziedzictwa, Unia opiera się na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i rządów prawa. Umieszcza jednostkę w centrum swoich działań, ustanawiając obywatelstwo Unii i tworząc przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Unia przyczynia się do zachowania i rozwoju tych wspólnych wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności kultur i tradycji narodów Europy, jak również tożsamości narodowej Państw Członkowskich oraz organizacji ich władz publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i poziomy lokalne; dąży do promowania zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz zapewnia swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości.

W tym celu konieczne jest wzmocnienie ochrony praw podstawowych w świetle zmian w społeczeństwie, postępu społecznego oraz rozwoju naukowego i technologicznego poprzez uwidocznienie tych praw w Karcie.

Niniejsza Karta potwierdza, z należytym uwzględnieniem uprawnień i zadań Unii oraz zasady pomocniczości, prawa wynikające, w szczególności z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych państwom członkowskim, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Karty Społeczne przyjęte przez Unię i Radę Europy oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tym kontekście Karta będzie interpretowana przez sądy Unii i państwa członkowskie z należytym uwzględnieniem wyjaśnień przygotowanych pod zwierzchnictwem Prezydium Konwentu, który opracował Kartę i który został zaktualizowany pod nadzorem Prezydium Konwentu Europejskiego .

Korzystanie z tych praw pociąga za sobą odpowiedzialność i obowiązki wobec innych osób, społeczności ludzkiej i przyszłych pokoleń.

Dlatego Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone poniżej.Dziękujemy za przesłanie błędu