Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 21 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
12/03/2024 - 21:20

Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto dostanie, ile wynosi, co ze zmianami

Zasiłek pielęgnacyjny to zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie i w 2024 roku wciąż nie uległa zmianie, bo jak tłumaczą władze, koncentrują się na waloryzacji innych świadczeń: dodatku pielęgnacyjnego czy nowego świadczenia wspierającego.

Zasiłek pielęgnacyjny 2024: wciąż nie ma zmian

Nie zmienił się także przepis, według którego zasiłek pielęgnacyjny przysługiwał wszystkim emerytom już od ukończenia 65 roku życia

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny: gdzie złożyć

Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
Taki wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Do wniosku należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
  • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty te nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny: na jakich zasadach się go otrzymuje

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony.

Jednak jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia.

Jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (jeśli był to np. marzec a wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego złożony został w maju, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwał od marca).

Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest co miesiąc, po wydaniu decyzji o jego przyznaniu. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia czyli np. gmina.    [email protected]) fot. sabinevanerp/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu