Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 7 sierpnia. Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
29/08/2014 - 11:30

Zdolny i utalentowany? Staraj się o stypendium im. Braci Potoczków

Jesteś zdolnym uczniem lub studentem, możesz pochwalić się osiągnięciami naukowymi, sportowymi bądź artystycznymi? Jeśli tak, masz szansę na stypendium im. Braci Potoczków.
W roku szkolnym 2014/15 stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków będą przyznawane w ramach dwóch programów: Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków – szansa dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin oraz Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków - Program Promocji Zdolnej Młodzieży współrealizowany przez Województwo Małopolskie.
W ramach pierwszego programu nabór rusza 1 września 2014 r., natomiast nabór w drugim programie trwa od 15 sierpnia 2014 r.

O stypendia mogą się starać:
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych, działających na terenie województwa małopolskiego,
- studenci wyższych uczelni państwowych lub niepaństwowych z województwa małopolskiego, studiujący w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub studenci jednolitych studiów magisterskich,
- studenci wyższych uczelni studiujący w pozostałych szkołach krajowych i zagranicznych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego,
- studenci wyższych uczelni studiujący w Małopolsce, pochodzący z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polacy i przedstawiciele Polonii za granicą.

Przewiduje się udzielanie czterech rodzajów pomocy stypendialnej za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz dla uczniów i studentów niepełnosprawnych. Można starać się tylko o jedno z nich, jedynie stypendium dla uczniów i studentów niepełnosprawnych może sumować się z pozostałymi. Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w nauce, wysoką średnią ocen, wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach, zawodach. Studenci dodatkowo muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich osiągnięcia naukowe – dyplomy, dzieła, wydruki referatów, wyniki przeprowadzonych badań naukowych, publikacje, uzyskane patenty, wynalazki.
Średnia ocen za ostatni rok nauki nie może być niższa niż 4.0.
Uczniowie i studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium w ramach programu Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków – szansa dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, zobowiązani są wykazać swoje dochody za ostatni miesiąc – na jednego członka rodziny. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznych dochodów każdego z członków rodziny, łącznie z zasiłkami rodzinnymi i mieszkaniowymi oraz dochodami z gospodarstwa rolnego.

Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane przez Fundację Sądecką, której siedziba mieści się przy ulicy Barbackiego 57 w Nowym Sączu, zgodnie z harmonogramami projektów.
Kontakt:
DYREKTOR
Monika Fikiel-Szkarłat
e-mail: [email protected]
tel: (18) 475 16 20

Do pobrania:

Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków – szansa dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin
Regulamin udzielania stypendium im. Braci J. i St. Potoczków uczniom i studentom (obowiązujący na rok szkolny 2014/2015)

Wniosek o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci J. i S. Potoczków (dla uczniów)

Wniosek o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci J. i S. Potoczków (dla studentów)

Harmonogram naboru

Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków - Program Promocji Zdolnej Młodzieży współrealizowany przez Województwo Małopolskie.

Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie  Programu Promocji Zdolnej Młodzieży

Wniosek stypendialny

Harmonogram naboru

Regulamin Pracy Kapituły Stypendialnej


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)