Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 24 czerwca. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Biuro Reklam i Ogłoszeń / Regulamin - Miesięcznik

I.Warunki przyjmowania reklam i ogłoszeń

 1. Biuro przyjmuje zlecenie na podstawie aktualnych przepisów prawa prasowego i innych regulacji prawnych dotyczących reklam. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam oraz może odmówić ich zamieszczenia, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem, linią programową i charakterem pisma oraz zasadami publikacji ogłoszeń i reklam.
 2. Podstawą do zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia jest zamówienie lub zlecenie podpisane przez upoważniona osobę , określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy realizacji, terminy i warunki płatności oraz cenę i wysokość upustów.
 3. Ceny reklam i ogłoszeń zamieszczone w cenniku dotyczą zajętej powierzchni reklamowej materiałów gotowych do druku. Za opracowanie graficzno-techniczne lub wykonanie reklamy według dostarczonego projektu dolicza się jednorazowo dodatkowe koszty, w zależności od powierzchni i złożoności grafiki .
 4. Artykuły reklamowe, wywiady (teksty sponsorowane) promocyjne płatne są wg cennika w zależności od zajętej powierzchni. Za przygotowanie tekstów, wywiadów i artykułów reklamowych, promocyjnych obciąża się zleceniodawcę. Gotowe wywiady i teksty sponsorowane, artykuły reklamowe publikowane są w ramce i opatrzone nadtytułem „ ogłoszenie płatne” lub „ reklama”.
 5. Istnieje możliwość zamieszczania nietypowych form reklamy w postaci insertów, wklejek, wszywek itp.. Termin i forma podlegają każdorazowo uzgodnieniu z Biurem.
 6. Po stronie reklamodawcy leży uzyskanie zgody na zamieszczenie w swoich materiałach reklamowych logotypów innych firm.
 7. Zamówienia lub zlecenia reklamowe powinny być dostarczane do 7 dni przed datą publikacji na okładki, 5 dni przed datą publikacji na strony wewnętrzne. Gotowe materiały promocyjne powinny być dostarczone najpóźniej na 7 dni przed ukazaniem się numeru.
 8. Inserty, wklejki banderole i inne powinny być dostarczone na 10 dni przed publikacją po uprzedniej rezerwacji i akceptacji materiałów.
 9. Biuro ma prawo odmowy przyjęcia do realizacji materiałów z powodu złej jakości lub nieodpowiadających parametrom technicznym .
 10. Wszelkie zmiany w treści reklamy podane na piśmie (wyłącznie ) mogą być dokonane najpóźniej na 7 dni przed ukazaniem się numeru .
 11.  Wycofanie zlecenia, zamówienia najpóźniej na 10 dni przed drukiem. Zleceniodawca ponosi koszty obciążenia 40 proc. wartości reklamy.
 12. Jeżeli zleceniodawca zażąda zwrotu materiałów graficznych, musi to koniecznie zaznaczyć w zleceniu bądź zamówieniu.

II. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje przyjmujemy wyłącznie na piśmie z dwoma egzemplarzami dowodowymi w ciągu 7 dni od daty ukazania się reklamy.
 2. Reklamacje złożone po terminie lub bez egzemplarzy dowodowych nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku uznania reklamacji strony ustalają termin druku, wielkość i formę zadośćuczynienia.

III. Warunki płatności

 1. Płatność dokonywana jest na konto zleceniobiorcy.
 2. Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie określonym w zleceniu, zamówieniu, nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury .
 3. W wyjątkowych przypadkach warunki płatności mogą być ustalone indywidualnie ze zleceniodawcą.
 4. W przypadku opóźnienia płatności zostaną naliczone odsetki zgodne z obowiązującymi przepisami.

IV. Specyfikacja techniczna

Reklamy do druku przyjmujemy w następujących formatach:

 • pliki *. tif o rozdzielczości 300 dpi
 • pliki *. eps (Encalupsed Post Script) o rozdzielczości 300 dpi
 • pliki *. cdr ( do wersji x5), wszystkie elementy muszą się mieścić w ramce wyznaczającej format ogłoszenia, ciągi znaków tekstowych muszą być zamienione na krzywe
 • pliki *. pdf

W ogłoszeniach barwnych kolory muszą być zdefiniowane w palecie CMYK: mapy bitowe – w formacie TIFF/CMYK.
W ogłoszeniach czarno-białych wszystkie elementy muszą być zdefiniowane w skali szarości.
Pliki do 20 MB można przesyłać jako załączniki do poczty e-mail wysyłanej na adres: [email protected].
W temacie proszę podać numer zamówienia, daty oraz miejsce emisji.

Reklamy i ogłoszenia zamówione na piśmie oznaczają akceptację powyższych warunków.

W sprawach spornych, nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy prawa prasowego i kodeksu cywilnego.