Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 29 października. Imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii
07/11/2017 - 21:20

Szklane Tarasy w Nowym Sączu zgodne z prawem? Wojewoda mówi, że...

Po publikacji materiału "Nowy Sącz. Budowa Szklanych Tarasów jest zgodna z prawem", otrzymaliśmy z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie następujące stanowisko:

Wojewoda Małopolski

Szanowni Państwo, w Państwa artykule: Nowy Sącz. Budowa Szklanych Tarasów jest zgodna z prawem występuje szereg nieścisłości, które mogą wprowadzać w błąd Państwa Czytelników. Żałuję, że piszą Państwo o stanowisku Wojewody Małopolskiego, natomiast o to stanowisko nie zwrócili się Państwo do źródeł, czyli do Wojewody Małopolskiego.

Zastanawiam się także, na jakiej podstawie stwierdzają Państwo: „Wojewoda małopolski w całości wycofał się z postanowienia o unieważnieniu pozwolenia na budowę Szklanych Tarasów przy ulicy Podmłynie w Nowym Sączu”? Jakie fakty – Państwa zdaniem – potwierdzają, że „wycofaliśmy się” z owej decyzji”? A ponadto w jakiej formie to „wycofanie się” miałoby nastąpić?

Przedstawmy zatem fakty:

Wojewoda Małopolski decyzją z 21.03.2017 r. – działając na wniosek mieszkańców ul. Iszkowskiego, ul. Kresowej i ul. Podmłynie w Nowym Sączu – stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 9.06.2016 r.udzielającej P. Grzegorzowi Krzyżakowi i P. Janowi Stępniowi pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Podmłynie w Nowym Sączu.

Dlaczego tak uznaliśmy? Otóż w dacie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. 9.06.2016 r., obowiązywało z mocy prawa wstrzymanie wykonania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta – do czasu uprawomocnienia się wyroku WSA w Krakowie z 18.12.2015 r. (uchylającego decyzję wz), tj. do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej przez NSA – nie podlega wykonaniu!

Wobec tych okoliczności decyzja z 9.06.2016 r. o pozwoleniu na budowę w sposób rażący narusza dyspozycję obowiązującego w dacie jej wydania  przepisu art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, co zostało omówione w uzasadnieniu decyzji Wojewody z 21.03.2017 r.

Krótko mówiąc, żeby dostać pozwolenie na budowę, trzeba mieć decyzję wz, która podlega wykonaniu. Innymi słowy, osoba legitymująca się nią może dysponować wypływającym z niej prawem. W trakcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej analizowana jest prawidłowość wydania decyzji w dniu jej wydania. Skoro decyzja wz nie podlegała wykonaniu, to niedopuszczalne  było badanie zgodności projektu budowlanego z jej zapisami. Pozwolenie na budowę należało zatem –  naszym zdaniem – unieważnić.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania P. Grzegorza Krzyżaka – decyzją z 22.09.2017 r. uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody z 21.03.2017 r. i umorzył postępowanie odwoławcze, jako wszczęte na wniosek podmiotów niebędących stronami, nie odnosząc się do meritum sprawy.

Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z  22.09.2017 r. stronom postępowania nieważnościowego (w tym wnioskodawcom !) służy skarga do WSA w Warszawie.

 W zaistniałej sytuacji - ponieważ podtrzymujemy naszą argumentację - rozważamy wszczęcie w tej sprawie postępowania z urzędu.

Podsumujmy zatem:

- Wojewoda Małopolski podtrzymuje swoje argumenty, które wyraził z decyzji z 21.03.2017: decyzję Prezydenta Nowego Sącza należy unieważnić, bo nie spełnia ona wymogów Prawa budowlanego (wykonanie decyzji wz było wstrzymane),

- GINB w swojej decyzji nie odniósł się do meritum sprawy, czyli nie zakwestionował naszych argumentów. Wskazał jedynie, że postępowanie było wszczęte na wniosek osób niebędących jego stronami,

- ponieważ podtrzymujemy nasze argumenty, rozważamy wszczęcie w przedmiotowej sprawie postępowania z urzędu.

Poważna nieścisłość występuje również w przywołanej przez Państwa wypowiedzi przedsiębiorców:

"Jedyną instytucją, która może się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego od decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest tylko strona postępowania a jedyną stroną postępowania jest Urząd Wojewódzki - zastrzegają przedsiębiorcy”.

Wojewoda Małopolski nie jest bowiem stroną tego postępowania. Wojewoda Małopolski uczestniczy w tym postępowaniu jako organ nadzoru, rozpatrujący kwestie ewentualnej nieważności decyzji Prezydenta Miasta Nowy Sącz. Nie może być jednocześnie stroną tego postępowania.

Rzecznik Prasowy Wojewody MałopolskiegoDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)