Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 30 października. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
13/11/2014 - 12:08

Małopolskie Impulsy Newagu mają imiona

Góral i Trzy Korony.Tak nazwane zostały dwa pierw­sze Impulsy zaku­pione przez Samo­rząd Woje­wódz­twa Małopolskiego.
Na dworcu PKP w Kra­ko­wie uro­czy­ście zapre­zen­to­wano nowo­cze­sny tabor, który poprawi jakość podró­żo­wa­nia tak na tere­nie woje­wódz­twa, jak i na tra­sach mię­dzy­re­gio­nal­nych. Nowe pociągi są kli­ma­ty­zo­wane, przy­sto­so­wane do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych, wypo­sa­żone w nowo­cze­sne sys­temy: infor­ma­cji pasa­żer­skiej i moni­to­ringu oraz posia­dają dostęp do bez­prze­wo­do­wego Internetu

- Samo­rząd Woje­wódz­twa reali­zuje i wspiera ważne dzia­ła­nia i inwe­sty­cje w dzie­dzi­nie trans­portu – mówił Mar­sza­łek Marek Sowa. – Chcemy, by miesz­kańcy i tury­ści czuli się bez­piecz­nie, wie­dzieli, że na kolej można liczyć i że dzięki niej szybko, bez­piecz­nie, kom­for­towo i punk­tu­al­nie dotrzemy do celu.

Jak podkreślał Sowa,  nowo powstała spółka Koleje Mało­pol­skie to ważny ele­ment budowy moc­nego poten­cjału komu­ni­ka­cyj­nego regionu.


Pre­zen­to­wane na Dworcu Głów­nym pociągi otrzy­mały swoje imiona - Góral i Trzy Korony. Sześć Impul­sów prze­zna­czo­nych do obsługi tras mię­dzy­re­gio­nal­nych zyskały nazwy - Gali­cja, Jagiełło, Krak, Pod­ha­lań­czyk, Trzy Korony, Góral.

(m)
źródło:newag.pl 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)