Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 lutego. Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
24/06/2015 - 08:00

80 mln zł na minusie, ale prezydent Nowak zdał egzamin przed radnymi. Dostał brawa i kwiaty. Opozycja milczy

Triumfalna mina Ryszarda Nowaka, gromkie brawa i kwiaty. Prezydent Nowego Sącza wczorajszy dzień na pewno móże zaliczyć do udanych. Większość radnych okazała zadowolenie z jego pracy w 2014 roku i przegłosowała absolutorium. Nie przeszkadzało im na przykład to, że zadłużenie miasta na koniec roku wyniosło 80 mln zł.
Rada Miasta Nowego Sącza podczas wtorkowej ( 23.06) sesji przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok i większością głosów udzieliła absolutorium prezydentowi Ryszardowi Nowakowi.

W głosowaniu wzięło udział 23 radnych,16 radnych ( KWW Ryszarda Nowaka, PiS) opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, 7 ( radni PO) głosowało przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tym razem, inaczej niż w ostatnich latach rządów Ryszarda Nowaka, nie było burzliwej wymiany zdań. Właściwie to nie było żadnych zdań.
Dopiero co zaprzysiężony radny Grzegorz Mądry odczytał tylko stanowisko Komisji Rewizyjnej, pozytywnie opiniującej projekt uchwały absolutoryjnej a swoją także pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa i... tyle.

Nie było burzliwej debaty, wnikliwej analizy wydatków i krytycznych uwag. Rajcy szybko przeszli do głosowania, po którym prezydent Nowak otrzymał brawa i kwiaty.
Filmik z tej wiekopomnej chwili znajdziecie na Facebooku

Włodarz Nowego Sącza mógł też oznajmić z nieskrywaną radością:
- To już moje dziewiąte absolutorium, za co bardzo dziękuję – powiedział z uśmiechem na twarzy.

Planowane dochody w 2014 roku zwiększono o 17 527 861,17 zł, natomiast planowane wydatki o 18 599 020,17 zł. Wyglądało to tak:
1. Planowane dochody ogółem 434 587 172,17 zł
2. Planowane wydatki ogółem 453 922 971,17 zł
3. Planowany deficyt (-) 19 335 799 zł
4. Planowane przychody 34 071 159 zł
5. Planowane rozchody dotyczące spłat kredytów 14 735 360 zł

Budżet Miasta na 2014 rok zakładał deficyt budżetowy w kwocie 18 264 640 zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku, a przede wszystkim po przyjęciu do budżetu pozostałości wolnych środków na koniec 2013 roku, ustalono planowany deficyt w kwocie 19 335 799 zł. Ostatecznie budżet miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty deficytem w kwocie 3 231 953,41 zł.
- Wykazany na koniec okresu sprawozdawczego niższy deficyt niż planowano został spowodowany przede wszystkim wpływem środków dotyczących okresu sprawozdawczego na rachunek budżetu miasta w styczniu 2015 roku, jak również realizacją wydatków poniżej założeń planowych – wyliczał (z kartki) Ryszard Nowak

Na koniec tego roku miasto miało prawie 80 mln zł deficytu ( dokładnie 79 778 520,72 zł.).

- Wykonanie planu wydatków ogółem za okres sprawozdawczy o 6,7 procent poniżej założeń planowych zostało spowodowane między innymi sytuacją wynikającą z niższej realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na obsługę długu publicznego, jak również nie rozdysponowaniem do końca okresu sprawozdawczego kwoty 1 252 661 zł znajdującej się w planie budżetu miasta w rezerwie ogólnej oraz rezerwach celowych. Ponadto na niższą realizację wydatków ogółem miało wpływ wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 70 procent  tj. o 30 procent  poniżej założeń planowych. Powodem tego było m.in. przesunięcie w kilku przypadkach terminów realizacji zadań bądź fakturowania na rok następny z przyczyn niezależnych od Miasta – tłumaczył się prezydent sądeckim rajcom.

****

Ogółem wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 r. w ujęciu statystycznym przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem 420 159 933,00 co stanowi 96,7 proc. wykonania planowanych dochodów
w tym:
1. Dochody własne 185 012 980,79 wykonanie 99,2 proc.
2. Dotacje celowe 92 498 459,21 wykonanie 87,7 proc.
3. Subwencja ogólna 142 648 493,00 wykonanie 100 proc.
Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2014 rok przedstawia się następująco:
II. Wydatki ogółem 423 391 886,41 wykonanie 93,3 proc. założeń planowych
w tym:
1. Wydatki majątkowe 46 434 329,34 wykonanie 70,0 proc.
2. Wydatki bieżące 376 957 557,07 wykonanie 97,2 proc.

Natomiast struktura zrealizowanych wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza za 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 42,2 proc.
2. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 proc.
3. Transport i łączność 14,5%
4. Administracja publiczna 5,9%
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,0 proc.
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,8 proc.
7. Kultura fizyczna 2,4 proc.
8. Pozostałe 6,2 proc.

***
W 2014 roku wydatki majątkowe zrealizowano ogółem na kwotę 46 434 329,34 zł
Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym to:
• Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza – Przełożenie DK 28 Zator – Przemyśl, tzw. Obwodnica Północna Nowego Sącza – 30 084 801,65 zł,
• Przebudowa ul. Paderewskiego – 2 468 889,42 zł,
• Przebudowa ul. Nadbrzeżnej – 2 701 594,99 zł,
• Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS – I ETAP – 1 142 670,00 zł,
• Realizacja porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I) – 799 505,78 zł,
• Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu – 1 001 896,26 zł,
• Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowego Sącza – kwota 2 102 000,00 zł, która stanowi wkład pieniężny na objęcie udziałów w spółce Sądeckie Wodociągi realizującej zadanie współfinansowane z Funduszu Spójności.

BOS
Fot: JB
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020