Popraw błędy

Nazwa instytucji - kandydata *
Imię i nazwisko głosującego *
Adres zamieszkania głosującego *
Numer telefonu głosującego *
Adres e-mail głosujacego *
Przepisz kod z obrazka *

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PLEBISCYTU „ O NAGRODĘ SKT SĄDECZANIN” 2019

Udział w głosowaniu jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości, że:

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że na podstawie art. 14 Rozporządzania:


1. Administratorem danych osobowych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym do Plebiscytu „O Nagrodę SKT Sądeczanin” jest Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000008461 , zwana dalej FS.
2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FS jest możliwy pod numerem telefonu: +48 18 475 16 20. Adres e-mail FS: [email protected]
3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia FS przetwarza ww. dane osobowe na potrzeby organizacji plebiscytu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez FS przez który rozumieć należy organizację i promocję plebiscytu wynikających z realizacji celów statutowych Fundacji Sądeckiej i SKT „Sądeczanin”.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy FS;
b) członkowie Kapituły Plebiscytu „O Nagrodę SKT Sądeczanin”.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
9. W związku z przetwarzaniem przez FS danych osobowych, przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do treści danych;
b. prawo do sprostowania danych;
c. prawo do usunięcia danych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FS danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. FS nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FS prosimy o kontakt pod adresem mailowym [email protected]


Zapoznałem/am się z powyższą informacją oraz regulaminem plebiscytu.